(18.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

Co mě k tomu ale vede? Co si myslím, že vím, je, jak fungoval zákon o veřejných zakázkách, který velkou měrou přispěl k nespokojenosti občanů s politikou a k drtivému vítězství hnutí ANO ve volbách. Tento zákon byl silně zneužíván ku prospěchu určitých skupin lidí a dojil veřejné rozpočty. A jakým principem je dojil? Dojil je určitými podmínkami, které mohli splnit pouze vyvolení, vybraní, popřípadě dopředu označení. A připomenu pro znalé jenom tři písmenka ISO. Pokud neznáte, zkusím krátce objasnit, o co šlo.

Tato norma určuje určité podmínky fungování. A do zákona o veřejných zakázkách se dostalo, že je možno firmu, která nesplňuje konkrétní podmínky například tím, že má normované nakládání s kancelářskými potřebami, má nastaveno, jak má vypadat doklad, jak má vypadat správný oběh dokumentu atd., vyřadit. A stalo se to strašnou módou, že již v prvním kole se vyřazovaly firmy - nemá ISO, pryč s ní. A nezkoumalo se, jestli je levný, jestli dává dobré podmínky atd. Prostě se vytvořila určitá byrokratická překážka a také omezení v šíři přístupu k veřejným zakázkám.

Tady se navrhuje určitý postup certifikace. A říkám dobře, ale také se hned ptám: Kolik je společností, které tuto certifikaci můžou poskytovat? Pokud jich bude v každém kraji minimálně jedna, bude tady konkurence, řeknu dobře. Ten, kdo bude chtít tu certifikaci získat, bude moci navštívit v jiném kraji, také ty ceny za tu službu budou díky tomu regulované trhem, a bude moci si vybrat tu levnější, která mu tu certifikaci udělí, a bude to fungovat. Ale byl jsem upozorněn, že tomu tak není, že momentálně je tady svým způsobem částečný monopol daný zdlouhavostí a postupem přípravy. Takže to mě vedlo k tomu, že jsem si osvojil jejich návrhy, které směřují skoro k témuž, to znamená, buď posunutí termínu úpravy, přesunutí na ministerstvo těchto návrhů, aby nedošlo k tomu, že tady vznikne umělý monopol směřovaný k jednomu poskytovateli, který z toho bude mít super byznys, jako to měli ti, kteří poskytovali to ISO. Který bude mířit k těm velkým, kteří to už dneska třeba mají, protože si to mohli dovolit zaplatit vůči těm menším, kteří ty prostředky třeba nemají a nemohou si dovolit. Popřípadě je tam taková byrokratická náročnost na to zpracování, že je docela problém toto absolvovat.

Jedna věc, když jsem se s tím trošičku probíral, mě zaujala, a to ta, že v tom návrhu, který... v pozměňovacím návrhu, myslím, že kolegyně, a teď nevím, který to byl. Ale jenom objasnění. Bylo, že firma má si pořídit tuto certifikaci. Ale tam mě zarazil ten parametr firma a certifikace. Většinou certifikaci má zodpovědný pracovník v té firmě, který tu firmu ze své odpovědnosti jako fyzická osoba s tou certifikací zajišťuje, aby mohla fungovat. Nedokážu si představit právnickou firmu certifikovanou k tomu, a jak by toto fungovalo. Čili považuji to i za určitý logický nonsens, který tam byl zaveden v rámci té přípravy. Ale pevně věřím, že se to ještě podaří v rámci toho druhého čtení vyřešit a že i ty slechy, které tady trošku poslouchám, budou vyslyšeny.

Tolik k mému obecnému vystoupení. A v podrobné se přihlásím k těmto změnám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám rovněž děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Petr Dolínek, který vystoupí v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já mám dva pozměňovací návrhy k této normě. Samozřejmě očekávám, že o nich může být ještě vedena před finálním hlasováním diskuze odborná. Jeden se týká výše emisního poplatku a výše poplatku s tím, že bych chtěl upravit to, že od roku 2009 jsou na základě zákona o odpadech zpoplatňovány vozy emisních tříd EURO 0, EURO 1 a EURO 2 při jejich první registraci v ČR částkami 10 tisíc, 5 tisíc a 3 tisíce korun. Výnos byl 3,7 mld. korun a příjemcem byl Státní fond životního prostředí.

Možná bych si uměl představit, že by ty peníze mohly být i šířeji použity, já myslím, že fond je použil poměrně efektivně, takže tam v tom problém určitě nevidím. A díky tomu se primárně použily peníze na Zelenou úsporám, což si myslím, že je jeden z velmi úspěšných programů, které zde probíhaly.

Zavedení poplatku přispělo v roce nabytí účinnosti k výraznému poklesu dovozu ojetých vozů, a proto já si zde dovoluji navrhnout, aby byla změna, že výše emisního poplatku činí v závislosti na splnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s předpisy EU

a) 5 tisíc Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 4, 10 tisíc u EURO 3, 15 tisíc EURO 2, 20 tisíc EURO 1 a 25 tisíc EURO 1, když nesplní ani tuto hodnotu. Za druhé, stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely určení výše poplatku prokazuje zápisem v technickém průkazu vozidla nebo v registru silničních vozidel. Je to poměrně jednoduché.

A zdůvodnění. Za prvé, je to jeden poplatek při dovozu. Za druhé, myslím si, že ojetých vozů máme již nyní dostatek v těchto emisních třídách na území ČR a nepotřebujeme další vozit. Za třetí, když jsem to připravoval s kolegy, tak jsem netušil, jak to bude aktuální v případě např. Německa, když si Německo udělá podporu pro koupi nových aut, tak se tam zase objeví velká škála těch starších a myslím, že by bylo škoda, aby z této země zase většina skončila zde. Takže myslím, že je lepší obchodovat to, co máme už na našem území, než něco jiného. Ale zároveň to necílí na to, aby lidem s nízkými příjmy bylo znemožněno nějakým způsobem si pořídit levný vůz, protože samozřejmě se to netýká druhého a dalšího prodeje. Je to pouze první poplatek při přívozu do ČR.

Druhý pozměňující návrh se týká věci ohledně vyřazených vozidel, a to je, že tam navrhuji, aby do § 102 odst. 1 písmeno f) za slova "s ukončenou životností a jeho částí" se vložilo "a je držitelem certifikátu environmentálního managementu dle ISO 14001 vydaného akreditovaným subjektem".

Jedná se samozřejmě o to, aby ti, kteří vlastně nakládají s autovraky, museli splňovat nějaké primární podmínky pro jejich nakládání, protože vzhledem k tomu, že potom se využívají věci nadál a následně aby byla jistota, že to bylo odborně rozebráno a že dále se mohl ten vlastně odpad, co z toho vznikl, využít a odpovídalo to normám.

Jsou to dvě věci, které myslím, že nejsou kontroverzní, ale samozřejmě chápu, že o nich může nastat případně diskuze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také děkuji. Není nikdo další přihlášen do obecné rozpravy ani z místa nikoho nevidím, tudíž končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Není zájem. Nepadl žádný návrh na vrácení k výborům. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

První vystoupí paní poslankyně Eva Fialová, připraví se pan poslanec Pustějovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Fialová: Tak já předkládám celkem pět pozměňovacích návrhů, přičemž dva jsou vždy téměř totožné. A je to z důvodu toho, že výbor pro životní prostředí již přijal usnesení a doporučil, tak jeden z nich vždy doplňuje ten původní návrh a ten jeden je komplexní celý, abychom potom měli jednodušší hlasování.

Takže já se hlásím ke svému pozměňujícímu návrhu 5319, který stanovuje parametry provozovatele kolektivního systému. Komplexní pozměňovák 5322 je také parametry. 5323, který stanovuje odklad auditora o tři roky a jedná se opět o celkový pozměňovací návrh. A číslo 5324 je totožný a doplňuje pozměňující návrh výboru pro životní prostředí. A jediným, který je nově, je 5325, kdo ukládá pokuty, také vymáhá pokuty. A je to narovnání stavu s legislativou odpadářskou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Než přijde pan poslanec Pustějovský, přečtu omluvu paní poslankyně Kateřiny Valachové, která se omlouvá dnes od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,já bych se rád přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument pod číslem 5218. Můj návrh reaguje na aktuální stav v recyklaci a materiálovém využití baterií a akumulátorů. ČR i ostatní státy EU se potýkají v současné době s nedostatečnou recyklační kapacitou a omezením i odbytu. Návrh dává ministerstvu nástroj, kterým by mohlo reagovat na vzniklé nežádoucí situace. V detailech odkazuji na písemnou formu návrhu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP