(14.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a to byli všichni přihlášení do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně po podrobné rozpravě ani paní zpravodajka nemá zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Protože postupujeme podle speciálních ustanovení jednacího řádu, musíme rozhodnout, zda budeme o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat bezprostředně, nebo zda rozhodneme o přestávce v projednávání tohoto bodu, bod přerušíme. Přestávka je na zpracování a písemné předložení přehledu pozměňovacích návrhů pro všechny poslance. Jinak bychom museli, pokud bychom hlasovali bezprostředně, v podstatě vycházet z toho, co jsme slyšeli.

Toto hlasování, které má číslo jedenáct, spustím, až vyčkám na další kolegy a kolegyně. Procedurální hlasování o přestávce na zpracování a písemné předložení přehledu pozměňovacích návrhů. My přerušíme projednávání po druhém čtení na písemné zpracování pozměňovacích návrhů, zahájíme další bod, je to dohoda z grémia, není to nic, co bychom neuměli udělat, ale v každém případě je lepší vzhledem k tomu, že tam je myslím 21 pozměňovacích návrhů, je lepší, abyste je měli před sebou při hlasování ve třetím čtení. Doporučuji tedy tuto dohodu z grémia respektovat Sněmovně, ale samozřejmě je to na svobodné vůli každého z poslanců.

 

Myslím, že se ustálil počet poslanců ve sněmovně, a návrh na přerušení v hlasování číslo 11 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 11 ze 104 poslanců pro 77, proti nikdo. Jednání po druhém čtení k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 jsme přerušili do zpracování písemných návrhů na změny.

 

Můžeme tedy pokračovat v pořadu schůze tak, jak byl schválen. Dalším bodem našeho pořadu schůze je bod číslo

 

2.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti
evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
/sněmovní tisk 788/ - zkrácené jednání

Znovu opakuji, že postupujeme podle zkráceného jednání, § 99 odst. 5, musíme posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

My jsme schválili proceduru a já mohu otevřít rozpravu k tomuto bodu. Paní ministryně se hlásí. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová má slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi uvést ve stručnosti návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

V souvislosti se vznikem a šířením onemocnění COVID-19 vyhlásila vláda pro území České republiky nouzový stav, v rámci kterého je realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad na podnikání, protože spočívají buď přímo v nařízení uzavření provozoven, nebo v povinnosti přijmout opatření, která provoz podnikatelské činnosti ztěžují.

Ministerstvo financí již dříve avizovalo, že fakticky o tři měsíce odloží start závěrečné fáze evidence tržeb. Nyní se ale rozhodlo přistoupit k řešení situace legislativní cestou. Důvody jsou v podstatě dva. Jde nám o to, abychom omezili návštěvy finančních úřadů poplatníky, kteří mají začít evidovat tržby 1. května, například za účelem, aby si vyzvedli autentizační údaje nebo bloky účtenek, abychom předcházeli komplikacím u již evidujících poplatníků, protože nyní nastává doba, kdy velká většina poplatníků z první a druhé vlny si musí podle certifikační agentury vyměnit certifikáty a získat nové autentizační údaje a tomu jsme chtěli zabránit, aby si pro ně nemuseli chodit.

Navrhujeme odklad tak, že po dobu trvání nouzového stavu bude výjimka ze všech povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačnímu údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby poplatník předešel jejich zneužití. Tři měsíce po ukončení nouzového stavu výjimka z evidenční povinnosti, tzn. vydat účtenku, zaslat datovou zprávu správci daně, případně podat oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu a povinnosti umístit v provozovně informační oznámení. Poplatníkům tak vlastně poskytneme dostatečný prostor na opětovné zahájení evidence tržeb a zajištění všech vyplývajících povinností. Takže je to navázáno tři měsíce po skončení nouzového stavu. Nouzový stav končí někdy v polovině dubna. Pokud by vláda, a zatím s takovou variantou nepracujeme, chtěla ho prodloužit, musí se stejně obrátit na Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, pan předseda. Nejdříve paní zpravodajka. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 788/1. Požádám nyní zpravodajku, předsedkyni rozpočtového výboru Miloslavu Vostrou, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu zákona ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, sněmovní tisk 788, projednání ve stavu legislativní nouze.

Po úvodním slově ministryně financí, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava s tím, že v ní mohou vystoupit pouze zástupci jednotlivých poslaneckých klubů se svým stanoviskem;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 24.00 hodin, dne 24. března 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, sněmovní tisk 788, vyslovila souhlas bez připomínek;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby a) s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny, b) ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik návrh usnesení, který byl schválen rozpočtovým výborem. Nicméně je tady nějaká dohoda o obecné rozpravě s limitem pěti minut. Toto je vlastně protinávrh, který je navržen z jednání rozpočtového výboru, takže si myslím, že určitě první hlasování by mělo být o tom, jak povedeme obecnou rozpravu. To je z mé strany vše. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP