(16.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž nemám žádnou přihlášku, ale ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, tak konstatuji, že podrobná rozprava se vede v případě, že si vyžádá Poslanecká sněmovna doplnění zprávy České národní banky, která je pak do šesti týdnů povinna předložit doplněnou zprávu podle § 3 odst. 3 zákona. Protože nikdo nevystoupil v rozpravě podrobné, ani to nikdo nenavrhl, tak i podrobnou rozpravu končím. Děkuji panu guvernérovi České národní banky Jiřímu Rusnokovi.

Vážený pane guvernére, děkujeme za návštěvu v Poslanecké sněmovně, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 221.

 

Nyní jsme vyčerpali podle programu schůze body, které se týkaly zpráv, a vrátíme se do prvních čtení zákonů, tak jak je tady máme. Prvním je bod číslo

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 534/ - prvé čtení

Děkuji, že své místo zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Kolega Jan Kytýr, který je zpravodajem pro první čtení, je také na místě, můžeme tedy začít. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jehož účelem je přesun sídla Státního oblastního archivu se sídlem v Zámrsku do Hradce Králové. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za stručné uvedení návrhu zákona. Nyní tedy požádám o zpravodajskou zprávu pana zpravodaje. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zpravodajská zpráva také bude velice stručná. Skutečně, jak již uvedl navrhovatel, cílem tohoto vládního návrhu je přenesení sídla Státního oblastního archivu v Zámrsku ze Zámrsku do Hradce Králové, a to z povahy věci též přejmenování archivu. Z legislativního hlediska se jedná o prosté nahrazení slova "Zámrsk" slovy "Hradec Králové", jak bylo zmíněno předkladatelem.

Možná je namístě zmínit drobné náklady s tím spojené, a to ve výši zhruba 200 tis. korun, které se odrazí ve veřejném rozpočtu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je v tom případě zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Není ani tedy, protože nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, můžeme se zabývat návrhy na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování číslo 70, a to je přikázání výboru pro veřejnou správu jako výboru garančnímu.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 129 pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že žádný jiný výbor není, kterému by byl přikázán Sněmovnou k projednání, nepadl ani návrh na prodloužení lhůty k projednání, bude tedy lhůta zákonná. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 22.

 

Dalším bodem je bod číslo 23. Pan ministr je připraven, pan zpravodaj také zůstává na svém místě. Jenom konstatuji, že jde o

 

23.
Vládní návrh zákona o Sbírce právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správních úřadů
/sněmovní tisk 575/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček se ujme slova. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Dovolte mi, abych v rámci prvního čtení představil vládní návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Tento návrh zákona směřuje k nápravě nedostatků současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.

Současné zákony podmiňují platnost právního předpisu územního samosprávného celku vyhlášením, které se provede vyvěšením právního předpisu na úřední desce obecního úřadu v případě obecních předpisů, nebo vyhlášením ve Věstníku právních předpisů kraje, případně ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy. Kromě toho ukládají příslušné zákony územním samosprávám zaslat obecně závazné vyhlášky a nařízení příslušným dozorovým orgánům. Zveřejňování právních předpisů správních úřadů, které nemají celostátní působnost, je v právních předpisech upraveno roztříštěně, nejednotně a nepřehledně a stávající úprava tak vykazuje nedostatky zejména ve vztahu k ústavnímu principu dostupnosti práva, to znamená poznatelnosti práva ze strany jeho adresátů, a nezajišťuje informovanost adresátů těchto právních norem v takové míře, kterou by s ohledem na současný stav informačních technologií bylo možné považovat za optimální.

Navrhovaným řešením je zřízení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jejímž správcem bude Ministerstvo vnitra. Sbírka bude veřejně přístupná a bude to veřejně přístupný elektronický informační systém. Využívat tyto databáze bude moci kdokoliv a vznikne ucelená moderní databáze, v níž bude možné vyhledat a seznámit se s obsahem obecně závazných vyhlášek a nařízení všech územních samosprávných celků v České republice, a sbírka bude sloužit i k vyhlášení těch právních předpisů správních úřadů, které nejsou publikovány ve Sbírce zákonů, a rovněž ke zveřejňování některých dalších dokumentů relevantních pro výkon veřejné správy, které jsou dosud publikovány roztříštěně a k jejich vyhledání je proto třeba využít vícero prostředků.

Tento návrh je doprovázen návrhem novel několika zákonů, které v současnosti obsahují pravidla publikace různých právních předpisů, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů, a tento návrh změnového zákona má číslo tisku 576 a je to další tisk v pořadí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi. Požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jaroslava Kytýra, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak již uvedl navrhovatel, cílem návrhu zákona je zřízení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jako informační systém veřejné správy. Ve Sbírce právních předpisů se vyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky a předpisy vydané správními úřady. Zveřejňují akty stanovené tímto zákonem, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto výkonem. Správcem sbírky právních předpisů bude Ministerstvo vnitra. Sbírka právních předpisů bude bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Předložený návrh zákona odstraňuje nedostatek ve vztahu k dostupnosti práva ze strany jeho adresátů. Výsledkem zavedení sbírky právních předpisů je docílení stavu, kdy je garantováno, že sbírka právních předpisů obsahuje skutečně všechny platné a účinné právní předpisy územních samosprávných celků a zákonem stanovené právní předpisy správních úřadů. K tomu slouží navrhované podmíněné nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů vyhlášením právě v centrální sbírce právních předpisů, jakož i uložení povinnosti původcem právních předpisů vložit všechny stávající právní předpisy v přechodné lhůtě do tří let do sbírky právních předpisů pod sankcí pozbytí jejich platnosti.

Ve vztahu ke státnímu rozpočtu bych si dovolil zmínit, že náklady na vytvoření sbírky právních předpisů lze předpokládat ve výši 12 milionů korun, náklady na provoz systému včetně jeho dalšího rozvoje by představovaly přibližně 5 milionů korun ročně, personální náklady jsou odhadovány na 2 miliony ročně, celkově suma 7 milionů.

Dovolil bych si závěrem požádat a doporučuji této Poslanecké sněmovně propuštění do druhého čtení. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP