(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, a než otevřu rozpravu, konstatuji došlé omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 16.30 pan poslanec Radek Zlesák a od 18.00 hodin pan poslanec Jiří Běhounek z pracovních důvodů.

A nyní otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášený pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, nebudu dlouho zdržovat a nebudu navrhovat, avizuji, ani zamítnutí, ani vrácení k přepracování. Jenom bych si chtěl dovolit vyjádřit určitou pochybnost, protože se zde ustálila praxe vydávání obecně závazných předpisů územně samosprávných celků v různých intencích, a rozumím té potřebě nebo snaze udělat souhrnný registr, kde by byly tyto předpisy dostupné, kde by byly dostupné centrálně, zpřístupněny všem, a že je to i určitý závěr, s kterým argumentuje Ústavní soud.

Chtěl bych tady říci, že úplně možná relevantní nejsou ty závěry Ministerstva vnitra, kde se hovoří o chybovosti ve vztahu k počtu kontrol prováděných u těchto obecně závazných předpisů, protože také jsou tady věci, které jsou napadány třeba Nejvyšším správním soudem.

Ale co si myslím, že úplně v obraze není, ta cenová kalkulace, která hovoří o částce, tuším, 25 milionů, že bude sloužit k zřízení tohoto registru a bude zcela postačovat. Já si myslím, že to bude problém daleko širší a že tam není úplně ošetřen ten dosah, který se bude týkat jednotlivých územně samosprávných celků, ať už jsou to obce, nebo kraje Tak na toto jsem chtěl upozornit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Nyní další přihlášená do rozpravy je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již bylo řečeno, cílem novely je zpřehlednit zveřejňování obecně závazných vyhlášek tím, že by nově byly zveřejněny v elektronické sbírce. Obce nyní svoje právní předpisy vyhlašují zveřejněním na úřední desce obcí či krajů. Obecně s tímto záměrem souhlasíme, často to zpřehlední právě vydané vyhlášky. Nicméně nelze souhlasit s podmínkou, že vyhlášky, které nebudou v této sbírce publikovány, nebudou platné. Také nelze souhlasit, že již nyní účinné vyhlášky bude nutné dodatečně v této sbírce zveřejnit, a to s podmínkou, že pokud se tomu tak nestane, pozbudou platnosti. Nic takového Ústava nepožaduje, a navíc tyto předpisy byly již zákonným způsobem publikovány.

Toto se jeví jako nepřiměřený zásah do ústavně zaručených práv na samosprávu obcí a krajů. S cílem návrhu zákona lze souhlasit, ale ne za podmínek v něm stanovených. Navíc by bylo dobré nejdříve zveřejňování právních předpisů samospráv v této sbírce vyzkoušet, a až poté zavádět striktní povinnost pod hrozbou neplatnosti. V tuto chvíli není jasné, zda a jak vůbec tato elektronická sbírka bude fungovat a kolik bude stát.

Z výše uvedených důvodů avizujeme pozměňovací návrh, který by podmínky vyhlašování právních předpisů samospráv ve sbírce upravil ústavně souladným způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Věře Kovářové. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ano, vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý den. My podporujeme vznik sbírky územně správných samospráv, nicméně jenom bych chtěl upozornit, že kdybychom řádně vedli metodiku, jak dělat úřední desky, tak to vlastně nemusíme řešit. Kdyby úřední desky byly opatřeny metadaty, šlo je sledovat centrálně atd. Bohužel myslím si, že v tomto Ministerstvo vnitra neodvedlo dobrou práci , úřední desky jsou furt jenom velmi nahodilá sbírka nějakých PDF dokumentů či tištěných dokumentů, a díky tomu musíme vyvíjet speciální systém, což může být dobře, ale myslím si, že tohle se mělo řešit mnohem dříve standardizací úředních desek, tak aby nesly opravdu informace, a nejen takový pelmeň (?) dat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondřeji Profantovi. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 71, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro: Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 71, z přítomných 133 pro 82, proti 0, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. V tom případě mohu konstatovat, že jsme projednali prvé čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a i lhůta pro jednání výboru zůstává 60 dnů.

 

Po skončení bodu 23 začneme bod

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů
/sněmovní tisk 576/ - prvé čtení

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji za to, že zůstali u stolku zpravodajů, protože bodem 24 je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, podle sněmovního tisku 576. Pane ministře, máte slovo k bodu.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Jak jsem avizoval v minulém bodě, toto je změnový zákon k tisku 575 a zahrnuje novely celkem 14 zákonů, které v současnosti obsahují pravidla publikace různých právních předpisů, jež nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za úvodní slovo. Nyní pan zpravodaj pro prvé čtení Jaroslav Kytýr také se zpravodajskou zprávou. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak bylo před chvílí uvedeno, cílem návrhu zákona je věcná úprava zákonů v souvislosti se zřízením sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jako informační systém veřejné správy, který byl v předchozích chvílích diskutován. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Protože nepadl žádný návrh na vrácení, zamítnutí, ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu?

Zahajuji hlasování číslo 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 72, z přítomných 137 pro 95, proti nikdo, návrh byl schválen. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento výbor dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že jsme projednali první čtení návrhu zákona. Lhůta k projednání ve výboru zůstává 60 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP