(10.40 hodin)
(pokračuje Válková)

A potom ta druhá. Ještě se vrátím tady k tomu, jak tady zaznělo, že jenom u toho prvního deliktu by se to týkalo té hranice 10 tisíc. Samozřejmě že jsme si vyžádali statistiky Nejvyššího státního zastupitelství. Byly nám předloženy. My ve druhém čtení - což doufám, že se posune do druhého čtení, protože ta novela je opravdu vesměs prospěšná pro všechny - tak tam uvidíte, pane poslanče Hrnčíři a ostatní, kteří nejsou s tím tiskem ještě tak seznámeni, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, že ta čísla jsou malá právě proto, že v případě recidivy už se tím zase budou zabývat trestní soudy. Čili těchto pachatelů nebude moc, to nezatíží skutečně správní úřady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Už nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy, a pokud nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který padl v obecné rozpravě, a to je návrh na zamítnutí. Ještě zagonguji, aby ti, kteří měli jiné diskuse, se mohli vrátit z předsálí. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili aktuální stav v Poslanecké sněmovně, a jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto tisku 466 v hlasování devadesát dva.

Ještě předtím konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 10.40 se omlouvá paní poslankyně Miroslava Němcová.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 92 a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 92 z přítomných 143 pro 15, proti 122. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 93, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání ÚPV jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 147 pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Není tomu tak. Mohu tedy konstatovat, že nebylo přikázáno jinému výboru a výborem, který to bude projednávat jako garanční, je ústavně-právní výbor a lhůta k projednání zůstává podle zákona 60 dní. Končím bod číslo 134, děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji zpravodaji.

 

Pokračovat budeme blokem druhých čtení, a to nejprve bodem číslo 15. Jde o

 

15.
Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 247/ - druhé čtení

Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede radní hlavního města Prahy dr. Hana Kordová Marvanová, kterou zde vítám, a ještě než se ujme slova, konstatuji, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 247/2 až 5.

Tak, paní radní, pokud jste připravena, já vám udělím slovo a ještě požádám kolegy a kolegyně, kteří diskutují buď minulý tisk, anebo jiné téma, aby diskuse přenesli do předsálí. (V sále je stále ruch.) Ještě chviličku posečkejte. Kolegové a kolegyně, projednáváme návrh novely živnostenského zákona a prosil bych tedy o vaši pozornost k vystoupení paní kolegyně radní hlavního města Prahy dr. Hany Kordové Marvanové. Tak ani kolegové od Starostů nejsou v klidu, ani bývalí kolegové z ODS nejsou v klidu. (Paní Kordová Marvanová: Jak to?) Tak snad už to ukřičíte, máte slovo.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám ve druhém čtení předložila návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění živnostenský zákon. Tento zákon byl schválen už v minulém volebním období Zastupitelstvem hlavního města Prahy, a to z toho důvodu, že nejen Prahu, ale některá další historická města tíží závažný problém, kterým je nekvalitní poskytování průvodcovských služeb.

Lze konstatovat, že Česká republika je světovou kulturní velmocí. V řadě zákonů je vyjádřen významný veřejný zájem na ochraně kulturních hodnot, kulturních památek apod. Bohužel tento princip, tento veřejný zájem už jedenáct let není promítnut v živnostenském zákonu a právní úprava je taková, že dnes se pro vykonávání průvodcovských služeb nevyžaduje vůbec žádná odbornost. Proto se turisté potkávají - a my to sledujeme často v Praze - s tím, že jsou jim poskytovány nekvalifikovanými průvodci naprosto zavádějící, nepravdivé informace o kulturním bohatství Prahy a České republiky. Náš návrh je motivován právě cílem toto změnit a zavést určitou vyšší odbornost pro vykonávání činnosti průvodců.

Proto se Zastupitelstvo hlavního města Prahy se rozhodlo využít zákonodárné iniciativy Prahy jako kraje a předložit novelu živnostenského zákona. V tom návrhu bylo původně tedy navrhováno, aby tato živnost byla z volné živnosti přesunuta do živnosti vázané. Jsme ve druhém čtení, takže já jsem reflektovala debatu, která zde proběhla v prvním čtení a která proběhla v obou výborech, které to projednávaly, hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu, a akceptovala jsem to, že je širším názorem, podporovaným názorem řady poslanců, aby se tento problém, tedy otázka vyšší úrovně odbornosti průvodců, řešila jinou cestou než cestou vázané živnosti, ale cestou vydávání průkazů, které by vydávalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Já jsem během jednání obou výborů vyjadřovala tedy s tímto posunem souhlas za hlavní město Prahu, proto ten tisk bude projednáván vlastně ve znění tisku 247/5, o čemž bude informovat pan zpravodaj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní radní města Prahy Haně Kordové Marvanové. Nyní požádám zpravodaje hospodářského výboru Petra Dolínka a mohu upozornit kolegu Jandu, který je zpravodajem ještě dalšího výboru, aby se připravil. Tak, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Jak již avizovala paní radní, navrhuje se zde tedy usnesením výboru, aby Poslanecká sněmovna sněmovní tisk 247 schválila a projednala ho ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, to znamená podle sněmovního tisku 247/5, jak ho máte v systému uvedený. Došlo tam opravdu k tomu posunu, že v rámci projednávání - a toho času bylo požehnaně, protože ta norma zde je tuším rok a čtvrt, to znamená, bylo to přes patnáct měsíců na projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj - došlo k tomu, že než by došlo k té nejtvrdší metodě řešení, to znamená vrátit to jako vázanou živnost, že se tam přichází právě s opatřeními, která mají možnost označit průvodce, jsou tam i nějaké sankční systémy apod.

Zde je asi namístě říct, že ten návrh byl za členy hospodářského výboru tvořen a připraven především panem kolegou Nacherem, ale právě i dalšími, kteří v tom týmu byli a připravili to.***
Přihlásit/registrovat se do ISP