(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Než budeme pokračovat, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v dnešním programu, tak prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.

Jednalo se o návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, dále o návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky, dále o návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky, dále o návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv a jako poslední jsme volili člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Jak bylo avizováno, rychlé výsledky voleb.

 

227.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. U této volby stejně jako u všech ostatních se zúčastnilo 173 hlasujících poslanců a poslankyň. Kvorum nutné pro zvolení bylo 87. U této volby jediný navržený Aleš Juchelka získal 124 hlasů a stává se předsedou tohoto sněmovního orgánu. (Potlesk.) Je nepřítomen, tleskáme kolegovi na dálku.

 

228.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Další volby byly ty takzvané externí do institucí. Kontrolní rada Grantové agentury České republiky - vydáno 173, odevzdáno 172 lístků, jeden odevzdán nebyl, kvorum se ale počítá z vydaných, takže bylo stejné, 87. Pan Libor Jan získal 126 hlasů a byl zvolen.

 

229.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Kontrolní rada Technologické agentury. Tam jsme obsazovali dvě místa, kvorum opět 87. Martin Kobert 16 hlasů, Ivan Ohlídal 90, Mirka Wildmannová 68, takže byl zvolen jeden kandidát, nebo obsazeno jedno místo, pan Ivan Ohlídal, a jedno místo zůstalo neobsazeno. Do druhého kola postupují zbývající dva kandidáti, pan Kobert a paní Wildmannová.

 

230.
Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Mohu prozradit, že Sněmovna byla úspěšná také ve volbě zástupce Veřejného ochránce práv. I zde bylo kvorum 87. Paní Lenka Marečková získala 29 hlasů a paní Monika Šimůnková 89. Je to tedy o dva hlasy, ale paní Šimůnková se stává zástupkyní Veřejného ochránce práv. Za komisi mohu garantovat, že došlo k několikerému přepočítání hlasů a čísla jsou v pořádku.

 

231.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Volba člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení, opět 173 hlasů, 172 lístků, 172 odevzdáno, jeden neodevzdán. Kolega poslanec Kubík získal 86 hlasů a Michal Kučera 32. Bohužel, tato volba nebyla úspěšná, a to o jeden hlas.

V této věci chci opět říci, že komise několikrát přepočítala lístky a bohužel, stává se to dlouhodobě, u většiny voleb vždy je nějaké množství lístků neplatných a soudíme, že náhodou, že je kandidát označen, ale není třeba křížek u těch zbývajících kandidátů, pro které jste se rozhodli nehlasovat. Dovolím si tady, kolegyně a kolegové, apelovat ještě jednou na vaši pozornost a prosím, vyplňujte lístky pečlivě.

Každopádně, Dozorčí rada SFRB nebyla zvolena. Do druhého kola postupují logicky oba kandidáti, Jan Kubík i Michal Kučera. Tolik výsledky voleb. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní přečtu omluvy na dnešní odpolední schůzi. Do 15.30 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan předseda Stanjura. Pan poslanec Dolínek se omlouvá z dnešního jednání od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá mezi 14.30 a 15 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Ivana Nevludová se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a pan poslanec Robert Králíček se omlouvá mezi 15.15 a 16.00 z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

4.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
/sněmovní tisk 605/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede z pověření vlády místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, kterou prosím, aby se ujala slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych přiblížila posun v projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který schválila Poslanecká sněmovna v prvním čtení.

Návrh státního rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych nyní poděkovala všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru pak za souhrnné jednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.

Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňující návrhy k návrhu státního rozpočtu a v této souvislosti si dovolím jenom malou technickou poznámku, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 163 mld. Kč obsažený v desítkách položek. Předem upozorňuji, že jakýkoliv pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný.

Dále bych chtěla poznamenat, že zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákonnou minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu.

Svoje stanovisko k jednotlivým navrženým pozměňovacím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím tento návrh přikázal k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 605/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá. Paní předsedkyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 32. schůze ze dne 20. listopadu 2019 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, sněmovní tisk 605, a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020 ve druhém čtení.

Po úvodním slově ministryně financí Aleny Schillerové ze dne 9. října 2019, zpravodajské zprávě poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor

I. konstatuje, že všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly kapitoly a okruhy státního rozpočtu podle usnesení číslo 751 ze dne 23. října tohoto roku a přijaly k nim svá usnesení s výjimkou výboru hospodářského, který projednal kapitolu 374 - Správa státních hmotných rezerv a usnesení nepřijal;

II. konstatuje, že následující výbory doporučily Poslanecké sněmovně přijmout tato doprovodná usnesení:

1. Návrh hospodářského výboru: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby příjmy z prodeje strategických zásob Správy státních hmotných rezerv byly účelově vázány pro budoucí obnovu strategických zásob a požadavků na Správu státních hmotných rezerv."; ***
Přihlásit/registrovat se do ISP