(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Nevidím ani žádnou přihlášku z místa. Obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není zájem o závěrečná slova. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 3033. Tento pozměňovací návrh podal pan poslanec Kolovratník, který je dnes nemocný, a proto se k němu po dohodě s předkladatelem hlásím a děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, to byl pan poslanec Pustějovský a přihlásil se k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kolovratníka. Ještě prosím nějaká přihláška do podrobné rozpravy? Žádnou nevidím, podrobnou rozpravu končím. Má zájem o závěrečné slovo - pan ministr ani pan zpravodaj nemají. Nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Pan poslanec Patrik Nacher se omlouvá dnes od 17.30 do 19 hodin z osobních důvodů.

 

Další bod, kterému se budeme věnovat, je

 

10.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede navrhovatel pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, ujměte se slova, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Předložený návrh obsahuje poměrně jednoduchou záležitost, a ta se týká toho, že městská policie ve svých kompetencích nemá šanci přímo na místě v preferenčních pruzích pokutovat řidiče, který nemá oprávnění v danou chvíli preferenční pruh využívat, a proto by tuto kompetenci tento zákon městské policii přisoudil. Jak jsem zde řekl v rozsáhlé rozpravě, která proběhla v prvním čtení, je to vždy samozřejmě o postupu městské policie, o prioritách a úkolech, která městská policie dostane, a na základě toho je plní. To znamená není to... samozřejmě, když uvidí páchání přestupku na místě, kde se vyskytuje, musí zasáhnout. Ale není to o tom, že by to měl být prioritní, zákonem daný úkol, ale je potom na veliteli, zda určí toto jako prioritu, nebo zda to bude součástí běžné služby městské policie v případě, že tak bude činit. Samozřejmě státní policii i nadále zůstává tato možnost a tato povinnost v případě, že bude přítomna spáchání přestupku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji navrhovateli. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 374/2 a 3. Zpravodajem hospodářského výboru je pan poslanec Jan Bauer a já ho prosím, aby nás informoval o projednání ve výboru. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi jenom říci, že tento návrh zákona byl projednán tady na půdě Sněmovny v obecné rozpravě 6. 3. Sněmovna nesouhlasila s tím, aby se vyslovil souhlas s tímto návrhem zákona již v prvém čtení. Garanční výbor projednal 6. 5. a přijal usnesení, které vám bylo všem doručeno jako sněmovní tisk číslo 374/3.

O podstatě tohoto návrhu zákona nechci říkat více, než tady bylo řečeno z úst pana předkladatele. V podstatě pokud tento návrh zákona bude přijat, což nikdo ještě nevíme, bude oprávněná městská policie projednat příkazem na místě přestupky dle § 14 odst. 1, 2 zákona o silničním provozu, což jinými slovy je protiprávní užití vyhrazeného jízdního pruhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Monika Oborná. Připraví se paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych vás tady ráda seznámila se svým pozměňovacím návrhem, který jsem vložila do systému pod číslem 2919. Já už jsem o tom mluvila s kolegy na hospodářském výboru, že jsem využila příležitosti, že kolega Dolínek otevřel zákon o pozemních komunikacích, a v rámci toho jsem tedy předložila pozměňovací návrh, který dlouhodobě trápí zejména zaměstnavatele v zemědělství a v lesnictví.

Hlavním cílem navrhované změny zákona je ulehčit zejména zaměstnávání cizinců, a to se týká konkrétně řízení zemědělské a lesnické techniky, a to konkrétně traktorů. Tímto návrhem se umožňuje, aby traktory bylo možné řídit i s jiným řidičským oprávněním, než je skupina T, což by mohlo výrazně urychlit právě zaměstnávání cizinců v lesnictví a v zemědělství. Stávající právní úprava umožňuje řídit traktory pouze s řidičským oprávněním skupiny T, která udělila Česká republika. To v případě cizinců znamená požadavek nabytí příslušného řidičského oprávnění v České republice, což je však podmíněno ještě navíc obvyklým bydlištěm na území České republiky, a to v době trvání 185 dní v kalendářním roce. Předložený návrh umožní, aby traktory mohli řídit i řidiči s řidičským oprávněním pro skupinu C nebo C1, tedy i řidiči, kterým bylo příslušné řidičské oprávnění C nebo C1 uděleno v zahraničí, neboť v případě skupin právě C nebo C1 dochází k jejich vzájemnému uznávání. Nebude tak potřebné získávat specifické vnitrostátní řidičské oprávnění.

Stejný návrh je připravován i v rámci vládní novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, jejímž cílem je zejména změna bodového systému, avšak po jeho předložení do Poslanecké sněmovny lze očekávat velmi zevrubnou a zdlouhavou diskusi. A zatímco bodový systém a výše sankcí za jednotlivé přestupky je věcí velmi politicky citlivou, zaměstnávání cizinců při řízení traktorů v zemědělství a zejména pak v lesnictví při likvidaci kůrovcové kalamity je záležitostí bezprostředního národohospodářského zájmu. Proto je tento návrh předkládán samostatně v rámci poslanecké iniciativy, aby mohl začít platit co nejdříve. K tomuto pozměňovacímu návrhu se posléze v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní poslankyně. Na řadě je paní poslankyně Jana Pastuchová. Připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si do tohoto návrhu zákona pana poslance Petra Dolínka dovolila dát pozměňující návrh, který se týká jedné - myslím si, zásadní - věci, která se může týkat někoho z nás, kdykoli. Jedná se o to, že vozy integrovaného záchranného systému, mluvím konkrétně například o vozech rychlé záchranné služby, které mají hmotnost vyšší než 3,5 tuny, musejí bez toho, když nemají zapnutá výstražná zařízení, dodržovat rychlost 80 km v hodině na dálnici, s tím, že uvedu příklad. Vezeme od nás z Libereckého kraje, když není letovo, pacienta na popáleniny do Vinohrad. Po dálnici jedeme s výstražným zařízením, takže můžeme jet neomezenou rychlostí. Ale zpátky, kdy pacienta nevezeme, jedeme prázdní, nemáme zapnutá výstražná zařízení, protože nevezeme pacienta, tak protože máme vozy Mercedesy-Benz, které převyšují 3,5 tuny, musíme jet po dálnici 80.

Ono se to tak trochu teď obchází tím, že zavolá nás dispečink té záchranné služby, protože v tu dobu chybí, celou dobu chybí jeden vůz v tom kraji, takže nám tam na té základně - třeba já jezdím v Jablonci, máme dva vozy, tak nám jeden chybí, což je opravdu někdy velmi problematické, takže nám volá dispečink, že nás velice rychle potřebují zpět na základně, je to nahrávané. My ty majáky a výstražné zařízení spustíme a po té dálnici se vracíme bez pacienta zpátky rychlostí větší než 80, abychom byli opravdu na té základně a pokrývali to území zase co nejrychleji zpátky.

Já jsem si tedy dovolila po vlastně dohodě s Ministerstvem dopravy předložit pozměňující návrh, kdy těmto vozům integrovaného záchranného systému povolujeme, nebo bychom povolili na dálnicích bez výstražného zařízení se vracet tou rychlostí 130, jako mají ostatní vozy, a na místních komunikacích 90. Takže to je můj pozměňující návrh. Já bych vás moc chtěla požádat o jeho podporu, protože jak jsem říkala, může se to týkat každého z nás, že ta sanita, která nám tam v tom okrese nebo městě chybí, právě bude chybět pro nás, protože se nemůže vrátit rychlejším časem a musí jet po té dálnici 80. Myslím si, že to neohrožuje silniční provoz v tom, že když tam řidič jede na blesky nebo na výstražné zařízení tou 130 i vyšší kilometrovou rychlostí, tak zpátky to zvládne bez těch výstražných zařízení taky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP