(19.50 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, jenom dovolte, abych v úplně první větě shrnula, že v diskusi vystoupilo 27 řádných přihlášek a 40 technických, a to někteří kolegové opakovaně. Jinak máme před sebou hlasování, kde se nám sešly tři návrhy usnesení. To první je rozpočtového výboru, které jsem tady celé načítala při svém prvním vystoupení. Pak přišel návrh usnesení od pana kolegy Kalouska, který ho tady také zdůvodnil, a tím posledním návrhem usnesení je návrh usnesení pana kolegy Klause.

Takže já bych navrhla proceduru, že bychom hlasovali nejdříve o protinávrzích, tak jak byly předloženy, to znamená nejdříve pan kolega Kalousek a jeho usnesení. Pokud nebude přijato, návrh usnesení pana kolegy Klause, pokud nebude přijato, tak budeme hlasovat o usnesení, které navrhuje rozpočtový výbor. Toto je můj návrh procedury hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já o tomto vašem návrhu nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 154 přihlášeno 178 poslanců, pro 177. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, děkuji. Takže nejprve bychom hlasovali o návrhu usnesení pana kolegy Kalouska, které zní:

"Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020 s následujícím doporučením:

1. celkové výdaje snížit o 20 mld.

2. saldo snížit o 20 mld.

3. podíl investičních výdajů vůči celkovým výdajům zvýšit alespoň na 10 %."

Toto je celý návrh usnesení. (Poslanec Kalousek z lavice: Termín!) Pardon, termín 20 dní, ano.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, ten termín, to tady mám poznamenáno.

Tak já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 155 přihlášeno 178 poslanců, pro 78, proti 98. Návrh byl zamítnut, návrh usnesení nebyl schválen. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další přednesený návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu s následujícím doporučením:

1. příjmy ponechat v navržené výši

2. výdaje snížit o 40 mld.

3. saldo vyrovnané."

Termín opět 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 156 přihlášeno 178 poslanců, pro 78, proti 98. Návrh usnesení nebyl schválen. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: A teď by nás čekalo tedy závěrečné hlasování, které by bylo o návrhu usnesení rozpočtového výboru, tak jak jsem ho tady již načetla, a pokud tedy nebude námitek, tak když dovolíte, já už bych ho tu znovu nenačítala, neb jsem tak učinila při svém prvním vystoupení. Pokud někdo má požadavek, tak samozřejmě mohu odrecitovat celý návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 157 přihlášeno 178 poslanců, pro 100, proti 78. Návrh usnesení byl schválen.

 

Tímto jsme vyčerpali všechny návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, a já končím první čtení tohoto tisku. (Potlesk části poslanců.)

 

Přistoupíme k dalšímu bodu jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny a tím je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 448/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já jsem tento tisk uvedl v prvém čtení a nevidím důvod, abych opakoval jeho obsah, takže jenom prosím o jeho projednání ve čtení druhém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení... (V sále je velký hluk a neklid.) Prosím o klid v jednacím sále! Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 448/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Ondřej Profant, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý podvečer, vážení kolegové. První čtení tohoto tisku bylo 26. 4., mezitím to tedy projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a dospěl ke konsenzuálnímu pozměňovacímu návrhu. Doporučení výboru i tento pozměňovací návrh jsou uvedeny jako sněmovní dokumenty 448/2. Byly schváleny 6. 9. Pozměňovací návrh zkracuje tu lhůtu pro implementaci ze tří let, které navrhla původně vláda, na dva roky a na výboru to podpořilo Ministerstvo vnitra.

A dále bych jako zpravodaj chtěl přednést zkrácení lhůty na projednávání na sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Registruji váš návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení, mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Takže o tom budeme hlasovat, upozorňuji. Nyní tedy poprosím poslance o klid, aby se mohli... (V sále je hluk.) Je rozprava. Vy se chcete odhlašovat? Ještě nehlasujeme, pane poslanče, ale registruji váš návrh, že se pak chcete odhlásit.

Tak, nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance a je to poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (Stále hluk.) A já vás poprosím o klid v jednacím sále, aby paní poslankyně nás nemusela překřikovat!

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, velmi stručně a s jistou omluvou a s odkazem na nález Ústavního soudu, který nám říká, že i když se nějaký zákon zdá být, např. pozměňovací návrh, přílepkem, tak není přílepkem, pokud zůstane předvídatelným konzistentním právem ta navrhovaná úprava. To je také případ toho mého pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu o registrech, čili sněmovnímu tisku 448, kde navrhuji změnu zákona o zpracování osobních údajů. Ten dokument jsem vložila do systému pod číslem 3554. A jenom velmi stručně a trošku zjednodušeně řeknu - jistě jsme nikdo nechtěli při schvalování tohoto zákona, abychom ochromili chod Úřadu pro ochranu osobních údajů, což by se nám v podstatě mohlo velmi snadno stát, pokud bychom nepozměnili přechodné ustanovení a dosavadní řízení bychom nepodrobili režimu, který je platný nyní. To znamená jinými slovy, že řízení, která nebudou ukončena do 31. 12. 2019, by musela být podrobena režimu té nové právní úpravy, a tím pádem by mohlo dojít k zahlcení úřadu a k pozastavení činnosti.

A druhá, to je dobrá zpráva, protože se nečekaně uvolnilo místo po komisaři na Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak lze jednoduchou technickou novelou umožnit, aby ten druhý místopředseda úřadu se ujal své funkce již 1. ledna 2020, aniž by to mělo jakýkoli vliv na státní rozpočet, a tím pádem opět dojde ke zúžení (?) činnosti toho úřadu i ve vztahu k nové kompetenci, kterou zákonem, který byl přijat a který se týká tedy zákona o ochraně osobních údajů, získal od 1. 1. 2020. V podrobné rozpravě se k tomu ještě přihlásím. Děkuji.
Přihlásit/registrovat se do ISP