(19.00 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, dovolte mi stručnou reakci k výrokům pana poslance, pana kolegy Blahy.

K průběhu mýtného tendru jsem se vyjádřil v rámci svého úvodního slova. Není pravda, že by smlouva na plnění mýtné smlouvy byla neplatná. Nikdy jsem netvrdil, že by smlouva byla podepsána proti zákazu podpisu, ale dle názoru Ministerstva dopravy České republiky i samotného Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v době podpisu smlouvy předběžné opatření zakazující uzavření smlouvy již zaniklo, a tedy neexistovalo.

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně, které předkládá odlišný právní názor, je v současné době předmětem přezkumu ze strany Nejvyššího správního soudu. Čísla vztahující se k nákladovosti původního a nového mýtného systému jsem již uvedl ve svém úvodním slovu.

Pokud jde o myšlenku možnosti provozu stávajícího systému stávajícího provozovatele, tato nemůže být správná, neboť neexistuje možnost, jak legálně prodloužit smlouvu se společnosti Kapsch.

K riziku arbitráží a náhrad škod jsem se také vyjádřil v úvodním slovu. Vážený pane poslanče, souhlasím s tím, že soudy mají poslední slovo. Pouze zdůrazňuji, že již jeden rozsudek Krajského soudu v Brně vztahující se k této věci byl již ze strany Nejvyššího správního soudu zrušen. Druhé rozhodnutí vztahující se k existenci předběžného opatření zákazu plnění smlouvy je Nejvyšším správním soudem přezkoumáváno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. (Hluk napříč sálem. Předsedající vyčkává.) Někteří skoro nezaregistrovali, že jsme přerušili projednávání. Děkuji. Poprosím pana poslance Petra Dolínka, aby se ujal slova v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi často tady slýchám z různých úst v Poslanecké sněmovně, za co všechno může sociální demokracie. Někdy jsem rád, třeba růst důchodů, k tomu se hrdě hlásíme, někdy ostatně se našly určitě i chyby a k těm jsme schopni se přiznat. Ale je tady jedna oblast, u které můžu říct na sto procent, že sociální demokracie s ní spojená není. A je to mýto.

Sociální demokracie, přestože historicky nabízela odborníky, a to nebylo za přítomnosti pana ministra, proto nemluvím k němu, ale mluvím obecně, my jsme nabízeli odborníky při prvotních ustanoveních kolem mýta, při přípravě i této soutěže. Nikdy jsme nebyli oslyšeni. (Správně: Vždy jsme byli oslyšeni.) To ale neznamená, že nechceme jako vládní strana nést za toto odpovědnost.

Proto za sociální demokracii chci říct, že naprostá priorita pro nás je, aby nedošlo k přerušení výběru peněz z mýta. Tyto peníze jsou velmi zásadní pro českou infrastrukturu, nejenom pouze pro dálnice. Uvědomme si, že většina obyvatel bydlí v obcích, které potřebují své obchvaty, potřebují se dostat mezi městy do práce nebo své děti do školy nebo přijet za svými příbuznými, babičkami, dědečky. My tedy podporujeme, aby ten výběr byl vždy. Proto budeme podporovat takové řešení Ministerstva dopravy, kde ministr dopravy, potažmo jeho náměstci podle zákonných norem zabezpečí to, aby vždy došlo v souladu se zákonem k tomu, že mýto bude vybíráno a že mýto bude následně dobře použito.

Samozřejmě odmítáme, aby vláda převzala odpovědnost na sebe. To jí zákon neumožňuje. Říkáme jednoznačně, že ministerstvo musí v zákonných možnostech tyto věci vyřešit. Za sociální demokracii chci ocenit, že pan ministr se v úvodním vystoupení k tomuto přihlásil, že jednoznačně řekl tu cestu, kudy ministerstvo může jít, a chtěl bych tedy zdůraznit, že stále jsme připraveni - a to pan ministr ví - napomoci ve všech řešeních, která povedou k tomu, že nebude žádný výpadek ve státním příjmu, což je pro nás nejzásadnější. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr? Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Já bych si dovolil jenom krátkou poznámku k vystoupení, k reakci paní poslankyně Matušovské. Já bych chtěl jenom říct a zdůraznit, dopravci nejsou stávajícím stavem nijak dotčeni. Smlouva je platná a účinná. Dopravci se od 21. září letošního roku do nového systému registrují a já prosím a vyzývám dopravce, čiňte tak nadále, nečekejte na to, jak se situace vyvine. Je nezbytné se registrovat. K 1. prosinci letošního roku spouštíme satelitní mýtný systém. O vývoji situace budu samozřejmě informovat pravidelně kontrolní výbor tak, jak nám bylo uloženo na posledním jednání, to znamená, pravidelně jednou za měsíc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych vám chtěl, pane ministře, poděkovat za kultivovanou a věcnou rozpravu na toto téma. Není to jednoduchá věc. Po právní stránce je to tak zamotané, že si myslím, že se tady vytvořilo právní perpetuum mobile, a jediný, kdo se z toho raduje, jsou advokáti, protože těch soudů je tolik, že mají dostatek práce.

Mám zhruba pět otázek, které bych chtěl zodpovědět, jestli je to možné.

V podstatě v současné době přechod na novou technologii znamená, že zaniknou některé mýtné brány. Zajímá mě, v jakém rozsahu, jaká hodnota těchto bran je a jestli je případně nutné je likvidovat a není možné využít jiným způsobem.

Dále, možná jste to řekl, ale potřeboval bych to zopakovat, přeslechl jsem to, jaké je riziko toho, že po tom roce, který Ministerstvo dopravy získalo na zákaz odložení plnění, se mýto nebude vybírat. Zda skutečně reálně hrozí, že může nastat situace, protože skutečně výpadek jedné miliardy měsíčně z mýta zhruba je skutečně zásadní výpadek státního rozpočtu, a jaké tedy činíte kroky k tomu, aby k výpadku mýta nedošlo.

Dále mě zajímá, proč se na Ministerstvu dopravy již na samém začátku neuvažovalo jít cestou například Rakouska, to znamená, transformace súsky, udělat to, že mýto by v podstatě bylo státem provozované, protože za stávajícího modelu nás za deset let čeká zhruba stejný scénář různých soutěží a možná dohadů.

Pak mě zajímají silnice první třídy, protože u nás v regionu, v jižních Čechách, máme silnici 1/20 a 1/22. Jedna zpoplatněna bude, druhá zpoplatněna nebude, a samozřejmě že to odnesou obyvatelé na té silnici první třídy, kde zpoplatněno nebude. Zajímá mě, zda tedy napravíte to, co se stalo na samém začátku, a budou zpoplatněny všechny jedničky, anebo se ty, co jsou zpoplatněny, vyjmou, protože to je nespravedlivé vůči těm, kteří musí žít blízko silnic první třídy, kdy zpoplatněny nebudou, a silnice a doprava se tam přesune.

A poslední otázka je otázka elektronického mýta, zda tento nástroj vybudoval Kapsch a zda jste ho převzali, zda se současně bude budovat s novou firmou nové elektronické mýto, a v případě, že se nevyužije to, co vybudoval Kapsch, tak na kolik to stát přišlo a o jak velkou zmařenou investici se jedná. (Hluk napříč sálem.)

Na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval i za to, že jste si vědom rizik, která současná situace s sebou nese, a že to nenatíráte všechno narůžovo, tak jak to dělal předchozí ministr. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám a musím opravdu konstatovat, že hluk, který tady je v 19.07 hodin, je opravdu dost velký a já skoro neslyším, co tady řečníci říkají. Děkuji vám mnohokrát. Pane ministře, předpokládám, že chcete odpovědět na tyto otázky.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Těch otázek byla řada. Já bych poprosil pana poslance, že bych je detailně zodpověděl v rámci kontrolního výboru, ale pokusím se teď z hlavy říct a zodpovědět většinu otázek.

Jak je to s mýtnými bránami od roku 2020? K čemu můžou sloužit? Část stávajícího mýtného systému bude samozřejmě využita pro vybudování nového systému. Zbývající část systému, zejména pak jednotlivé brány, budou využity pro telematiku na dálnicích. Chceme moderní dálnici, inteligentní dálnici, takže část využijeme v rámci inteligentních dopravních systémů. Tedy především jako kamerový systém, zařízení pro provozní informace, proměnné dopravní značení, liniové řízení dopravy, detekci jízdy v protisměru, úsekové měření rychlosti a samozřejmě vysokorychlostní kontrolní vážení.

U vysokorychlostního kontrolního vážení bych se chtěl ještě zastavit. Prostředním Státního fondu dopravní infrastruktury jsme v rámci jednání s Asociací krajů, Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, dopravní policií, se kterými velmi aktivně od června letošního roku řešíme důsledky zpoplatnění, dospěli k závěru, že bude vhodné podpořit kraje tím, že SFDI poskytne příslušné peněžní prostředky a dotace na podporu budování vysokorychlostních kontrolních vah, že kontrolní váhy by potom následně mohly pomoci i v rámci řešení zpoplatnění jedniček.***
Přihlásit/registrovat se do ISP