(12.40 hodin)

 

Poslanec Milan Feranec: Podle schválené procedury budeme hlasovat nejdřív o pozměňovacím návrhu pana poslance Dolínka. Jenom uvedu, že vlastně se jedná o technickou úpravu, o doplnění dalšího paragrafu zákona. Věcně je to stále o možnosti provozu drážních vozidel bez strojvedoucího, ale je to jen úprava dalšího paragrafu. Garanční výbor doporučuje ke schválení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď bych se měl zeptat na stanovisko navrhovatele. Ono je asi úplně jasné. (Navrhovatel souhlasí.) Samozřejmě.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 149 přihlášeno 155 poslanců, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Takže žádné jiné pozměňovací návrhy nemáme, to znamená, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 191, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 150 přihlášeno 157 poslanců, pro 151, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli. Nyní bych přečetl jednu omluvu. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Přikročíme k dalšímu tisku. Jedná se o bod 218, kterým je

 

218.
Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 321/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jan Birke a zpravodaj garančního výboru, což byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Martin Kupka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 321/8, který byl doručen dne 7. června 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 321/9.

Nyní se táži navrhovatele pana poslance Jana Birke, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemáte zájem. Takže já otevírám rozpravu. Já bych prosil, protože tady nemám aktualizovaný monitor - už to tady vidím, dobře. Mám tady tři přihlášky do obecné rozpravy a jako první žádám o vystoupení paní poslankyni Evu Fialovou a připraví se paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Fialová: Hezké odpoledne. Já děkuji, že se mohu vyjádřit k svým podaným pozměňovacím návrhům a k zákonu jako celku.

Velice rozumím navrhovateli, s jakou opatrností a s úmyslem přistoupil k novele tohoto zákona a s blahodárnou myšlenkou urychlit stavební řízení pro zadržování vody v krajině. Sama osobně proti tomuto návrhu nic nemám a budu ráda, když stavební povolení jenom urychlíme. Nicméně tento blahodárný úmysl vyjmout ochranu přírody a krajiny z povolování nám komplikuje malinko situaci, a může tak samotné investory uvádět v omyl v tom, že nepotřebují toto souhlasné stanovisko, přičemž opak je pravdou. Samotný investor může vybudovat rybník o dané velikosti, nicméně zapomíná na zákon o ochraně přírody a krajiny, který nám říká, jakým způsobem se má postupovat, a naopak celý proces se prodlouží a místo mým navrhovaným kompromisem, který dokládá fikci souhlasu po třiceti dnech, se dostává k prodloužení celého stavebního povolení a následně udělování sankcí. Proto velice prosím, abychom tuto skutečnost napravili o podporu ať už mého pozměňovacího návrhu k samotnému stavebnímu zákonu, anebo v případě, že bude přijat pozměňovací návrh pana Turečka, který převádí tuto povinnost do vodního zákona, o přijetí, kde nic neprodlužujeme, samotná stavba trvá nějakou dobu a v tomto případě dáváme fikci souhlasu na třicet dní, takže to ničemu nebrání, maximálně při nějakých doplňcích na šedesát.

A jeden z dalších velice závažných pozměňovacích návrhů, jež zapomněl navrhovatel, k zachování minimálního průtoku u těchto vodních děl. Znovu jej zpátky zavádíme, protože velice může ovlivnit hydrologické poměry v krajině, případně představte si vystavění rybníků v kopcích, a vesnice, které budou ležet pod tím bez zachování minimálního průtoku, budou bez vody. To se reálně může stát. Prosím, apeluji na to a budu ráda, pokud mé pozměňovací návrhy podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji. Nyní vyzývám k vystoupení paní poslankyni Danu Balcarovou a připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych tady chtěla mluvit o této novele, která se týká vodního zákona. V podtitulu jsme používali označení malá vodní díla, ale ve skutečnosti jde o velikou rozlohu, až dva hektary. To znamená, když si představíte tu velikost, tak je to velikost až tří fotbalových hřišť. To prostě nejsou malá vodní díla. Ta novela cílí tím směrem, že by až takto rozlehlé stavby mohly být budovány bez jakékoliv kontroly, bez souhlasu orgánů životního prostředí a s omezením vodosprávních úřadů. To znamená, že by nikdo neposuzoval, jaké tyto stavby budou mít dopad na životní prostředí, a současně by nikdo neposuzoval, jaké tyto stavby budou mít vliv na vodní režim v dané lokalitě. To tady zmiňovala kolegyně Fialová. Může se stát, že daná stavba nějakým způsobem ovlivní vodní režim v té krajině natolik, že někdo o vodu přijde, někde se mohou zvednout podzemní vody natolik, že zaplaví sklepy ve vesnici, která je třeba v blízkosti té vodní stavby. Někde se může stát, že klesnou hladiny podzemních vod, to znamená, že lidem vyschnou studny. A toto tato novela navrhuje a tato rizika přináší.

Protože těch pozměňovacích návrhů, které byly podány, je poměrně hodně, tak já jsem podala pouze jeden, který cílí tím směrem, aby se dalo takto, podle mě takto docela nadivoko, budovat vodní stavby, a to z důvodů, že vnímám, všichni to vnímáme, jak významný je problém sucha v krajině. Velmi dobře chápu, že lidé si chtějí stavět nějaké vodní zásobárny, chtějí budovat malé vodní plochy, které jim pomohou řešit právě období sucha. Já jsem na to reagovala pozměňovacím návrhem, který omezuje rozlohu těchto vodních staveb a terénních úprav, a to na sto pět set (1 500) metrů. Když si představíte tu rozlohu, je to pořád ještě poměrně velký rybník, je to ještě poměrně velká terénní úprava. Takže já bych byla velmi ráda, kdybyste doporučili toto omezení rozlohy vodních staveb a terénních úprav na rozlohu menší, než jsou dva hektary, a tím ta rizika, která tato novela přináší, budou částečně, říkám pouze částečně, eliminována. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP