(17.10 hodin)

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem také chtěl zareagovat na vyjádření a vystoupení pana kolegy poslance Bláhy. Když říkal, že mu došla myšlenka, nejdřív mu nedošla, pak mu došla, a já se musím tedy přiznat, že opravdu ta došlá myšlenka mě velmi zaujala. A já se zcela vážně tady chci před vámi zeptat prostřednictvím samozřejmě pana předsedajícího, co myslí výrazem normální, běžný občan. Já tomu fakt nerozumím. Tady běhají nějací neběžní, nenormální občané v tomto státě? Já bych fakt chtěl vědět, co tím myslel, protože ta myšlenka mi opravdu unikla. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka, pan poslanec Staněk. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil trošku reagovat taky na předřečníky. Jednak na pana kolegu Adamce prostřednictvím pana předsedajícího. Nevím, jestli jsem běžný nebo normální nebo nenormální člověk, ale to nechám na posouzení jiných. Ale každopádně na pana předsedu Bartoše prostřednictvím pana předsedajícího. Jako běžný normální člověk jsem schopen si elektronické daňové přiznání podat už třetí rok. A stačilo k tomu si založit datovou schránku fyzické osoby. To je všechno, pane kolego. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak, a došly nám faktické poznámky. V tuto chvíli není nikdo přihlášen do obecné rozpravy. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu, ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany pana navrhovatele. Ano je. Pan zpravodaj? Pan navrhovatel, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Tak jenom z toho, co jsem pochopil, tak politická shoda, doufám, na tom to návrhu je, tak i proto bych vás chtěl ještě jednou požádat o podporu, aby se mohl probrat ve druhém čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan zpravodaj?

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Já si dovolím tuto ctihodnou Sněmovnu oslovit opačně. To znamená, domnívám se, tak jak bylo předneseno ve zpravodajské zprávě, že jádro této záležitosti, tohoto záměru, je správné. Ale skutečně tak jak zaznělo z úst paní ministryně, je tady nějaký obecný závazek, nějaká lhůta, jak se to promítne. Z těchto důvodů si dovolím požádat tuto Sněmovnu, aby zamítla tento poslanecký návrh a věnovala svoji pozornost připravovanému vládnímu návrhu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že zde zaznělo veto, tak budeme tedy standardně, ne podle § 90, a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Eviduji žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Poprosím všechny přítomné, aby se znovu přihlásili svými identifikačními kartami... V tuto chvíli se již počet hlasujících ustálil.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 108, přihlášeno je 158 poslanců, pro 104, proti 53, návrh byl přijat. Konstatuji, že předložený návrh byl zamítnut, a končím prvé čtení tohoto tisku. Děkuji.

 

Dovolte mi přečíst několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská od 17.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jan Čižinský od 17.10 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Helena Válková mezi 17.00 a 17.30 z důvodu jednání.

 

Budeme pokračovat dle pořadu schůze bodem číslo

 

15.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 374/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Raději to ještě zopakuji: tento návrh byl předložen v režimu § 90 odst. 2, abychom s ním vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 374/1. Poprosím pana poslance Petra Dolínka, aby návrh uvedl. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si tento návrh zákona, nebo změny zákona předložit jakožto reakci na reálnou situaci, která se bohužel děje v oblasti silniční dopravy nejenom v Praze, ale ve všech místech České republiky, kde jsou prioritní pruhy.

Prioritní pruhy, jak jistě víte, jsou speciálně řešeny zákonem, takže tyto pruhy mají své speciální značky, na základě kterých jsou označeny, a poslouží především pro veřejnou hromadnou dopravu a následně také pro integrovaný záchranný systém, potažmo například v Praze také pro taxislužbu, přesněji pro plně obsazený taxík. To znamená nástroj, který je na pomezí veřejné dopravy a individuální, jelikož je jednorázově použit někým, kdo se potřebuje někam dostat, ale potom už dále nepotřebuje parkovat apod. Tyto pruhy v Praze za posledních sedm let začaly tvořit páteřní síť rychlé dopravy mimo kolejovou dopravu. Taktéž si myslím, že je to budoucnost i dalších větších měst, že i když to není u řidičů populární, tak protože samozřejmě z pohledu toho, že chceme plnit všechny mezinárodní dohody, ale i nařízení nebo dohody vlády a Ministerstva životního prostředí, tak musíme se snažit stahovat tu individuální dopravu za tu hromadnou. A taktéž chceme prioritizovat právě integrovaný záchranný systém. Tak tato cesta je ta, abychom mohli ty pruhy využívat právě pro toho, kdo to potřebují.

Nicméně jak bylo zjištěno měřením například v Praze od Technické správy komunikací, tak takřka 70 % řidičů, kteří využívali tento pruh, ho využívali v rozporu s tím, že by měli právo ho použít. Já samozřejmě nerozporuji to, že u každého takovéhoto vyhrazeného pruhu je potřeba se podívat na jeho účelnost. Je potřeba pravidelně kontrolovat, zda tento pruh má smysl, a je potřeba samozřejmě se také dívat na to, jestli ten pruh má smysl celodenně, resp. přes tu dobu od 7 ráno do 8 večer, nebo zda není výhodnější ho používat jenom v ranní a odpolední špičce, tak aby skutečně silnice sloužily maximu lidí. Nicméně když už dojde k nějaké dohodě v rámci municipality a je nějaký pruh vyznačen, tak by měla být i kontrolovatelnost rozhodnutí o tom, že ten pruh je podle zákona takto označen. Bohužel v tuto chvíli obecní policie nemůže na místě uložit pokutu, a tím vyřešit vlastně ten případ s tím, kdo neoprávněně užívá tento pruh.

Ten návrh tedy je velmi jednoduchý a spočívá v tom, aby obecní policie, potažmo městská policie tam, kde je to ve městech, mohla na místě tento přestupek vyřešit, nemusel ten přestupek jít do přestupkového řízení a mohl tím pádem - vlastně městská policie to dávat obecně mezi své priority a mohla v těch hodinách, kdy ten pruh je funkční, zabezpečit, aby nebyl blokován nezodpovědnými řidiči a aby řidiči MHD a především integrovaného záchranného systému mohli pruhy plně využívat.

Jsem si vědom některých výhrad a předpokládám, že zazní i dneska v diskuzi, že Sněmovna v minulosti se shodla, že obecní policie nemá sloužit jako alternace státní policie, především dopravní, a že samozřejmě nemá být přehnaně posilována nějakým způsobem odpovědnost, resp. zodpovědnost a pravomoce té obecní policie. Nicméně musím říct, že právě například v Praze jednoznačně dopravních policistů, obecně policistů není dostatek, a i přes kroky, které se snaží Ministerstvo vnitra, potažmo Policejní prezídium dělat a naplňovat stavy policejní, se to nedaří. Samozřejmě není řešení do Prahy přeložit policisty z jiných krajů, protože všichni víte, ve vašich krajích by také najednou došlo k tomu, že by byl propad ve stavech státní policie.***
Přihlásit/registrovat se do ISP