(16.20 hodin)

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, v České republice je v současné době jedna z nejkratších lhůt pro podání daňového přiznání v EU. Mnoho poplatníků daně má proto problém v tomto krátkém intervalu zkompletovat všechny potřebné doklady, které potřebuje pro vyplnění svého daňového přiznání. Může se jednat například o potvrzení od více zaměstnavatelů včetně zahraničních, kde platí jiné lhůty, potvrzení pro využití slev nebo zvýhodnění, podkladové materiály pro všechny přílohy včetně podnikatelské a účetní závěrky apod. V současné době je zpravidla jedinou legální cestou prodloužení této lhůty zaplacení poplatků soukromému daňovému poradci.

Dalším problémem stávajícího systému je nízká míra elektronicky podaných daňových přiznání. Vysoký počet papírově podaných daňových přiznání zbytečně zatěžuje pracovníky správce daně, a tím i zvyšuje nároky na státní rozpočet. Hlavními výhodami elektronického daňového přiznání je minimalizace chyb spojených s manuálním vyplňováním a kontrolou, umožnění lepší komunikace s úřady či jednodušší sledování stavu zpracování. Elektronické podání daňového přiznání umožňuje zrychlení celého procesu a dále snížení administrativních nákladů a zjednodušení archivace.

Tento návrh nově prodlužuje současnou tříměsíční lhůtu pro podání daňového přiznání o jeden měsíc v případech, kdy daňový subjekt podává daňové přiznání elektronicky. To přináší občanům pozitivní motivaci pro větší využití elektronických daňových přiznání, zároveň nepřináší žádná negativa pro stávající poplatníky, kteří nechtějí využít možnosti elektronického podání.

Rovněž tak dochází k drobné úpravě v případě podání daňovým poradcem, kdy nově už nebude vyžadováno prodloužit plnou moc, ale postačí pouhý vlastní úkon podání touto cestou. Tato změna sice přináší některá drobná negativa, Finanční správa může řešit opožděné daňové přiznání až po uplynutí nejdelší ze lhůt, ale současně se jedná o značné usnadnění a zjednodušení procesu jak pro podnikatele, tak pro Finanční správu samotnou. V případě, že daňový subjekt nepodá daňové přiznání elektronicky v dané prodloužené lhůtě a ani je nepodá daňový poradce, nebude se k tomuto prodloužení přihlížet a případná sankce bude vypočítána stejně, jako by nepodal daňové přiznání v tříměsíční lhůtě.

Návrh tak přináší osobám podávajícím daňové přiznání pozitivní motivaci pro využití elektronické formy podání a zároveň umožňuje osobám, které zvládnou vyplnit daňové přiznání, stihnout podat přiznání včas i bez nutnosti využití daňového poradce. Návrh by měl současně snížit náklady státu spojené s výběrem daní a pomoci snížit chybovost podaných daňových přiznání. Zaměstnanci finančních úřadů tak budou moci v průběhu dubna provádět úkony, na které jsou zvyklí, včetně kontrol papírových přiznání. Zvýšeným počtem elektronických podání by se měla snížit náročnost práce zaměstnanců finančního úřadu.

Návrh nepřináší žádné zásadní změny. Nově se pouze budou případné sankce za nepodání daňového přiznání počítat až po uplynutí šesti měsíců, kdy bude jasné, že poplatník nepodal přiznání k dani z příjmu ani elektronicky, ani je nepodal daňový poradce v určené prodloužené lhůtě.

Obdobná legislativa platí v jiných zemích. Například ve Velké Británii je standardní lhůta pro podání daňového přiznání sedm měsíců po skončení zdaňovacího období, pro elektronické daňové přiznání je ovšem lhůta celých deset měsíců. V sousedním Rakousku je termín pro elektronické přiznání daně z příjmu 30. 6., to je o dva měsíce déle než v případě papírového podání. Termín zvýhodnění pro elektronické daňové přiznání dále zvýhodňují například v Belgii, Francii, Irsku, Kypru nebo Maďarsku. Daňové přiznání lze podat již pouze elektronicky v Dánsku, Finsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Nizozemí, Rumunsku, Řecku, Slovinsku či Španělsku.

Novela má potenciál výrazně zrychlit administrativu, snížit náklady a zjednodušit archivaci. Elektronická forma navíc výrazně snižuje chybovost.

Již dříve návrh podpořila Komora daňových poradců České republiky a Česká advokátní komora. V rámci připomínkového řízení navíc daly souhlasné stanovisko Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. S návrhem také souhlasí Senát České republiky, který vrátil daňový balíček zpět Poslanecké sněmovně právě s tímto návrhem. Pro tento konkrétní návrh ohledně prodloužení elektronického daňového přiznání, jeho termínu, hlasovalo 57 ze 70 přítomných senátorů, a to ze všech senátorských klubů.

Účinnost zákona je nastavena tak, aby byl dostatek času na přípravu potřebných změn i případnou úpravu v rámci například některého daňového balíčku. Urychlené přijetí také řeší některé výhrady vlády.

Na základě těchto zmíněných argumentů vás žádám o podporu této poměrně jednoduché změny, která může usnadnit život a ušetřit peníze mnoha obyvatelům České republiky i státní správě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Poprosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Kytýr.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, tak jak bylo zmíněno předkladatelem návrhu, cílem tohoto zákona je prodloužení současné tříměsíční lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc v případech, kdy daňový subjekt podává daňové přiznání elektronicky, a následně druhým, doplňujícím, je úprava ve vazbě na daňové poradce, kdy nově by nebylo potřeba plné moci, která nyní musí být uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty pro podání daňového přiznání.

Navrhovatelé, jak bylo zmíněno, sledují správný směr a to je vytvoření pozitivní motivace pro podávání daňového přiznání elektronicky. Bohužel základním nedostatkem tohoto poslaneckého návrhu je absence široké diskuse dotčených navrženou změnou. Domnívám se, že vzhledem k chystané novele daňového řádu je tento zásah do daňového řádu bez řádné diskuse zainteresovaných velmi citlivý Z těchto důvodů se domnívám, že je potřeba řešit tyto věci širokou diskusí dotčených navrženou změnou, kde vedle správce daně se změna dotkne daňových subjektů a daňových poradců.

Navrhovatelé v návrhu řeší pouze daňové příjmy k dani z příjmu, ale neřeší navazující povinnost podání přehledu o příjmech a výdajích u pojistného na sociální a zdravotní pojištění, jak jste měli možnost se dočíst ve vyjádření vlády k tomuto poslaneckému návrhu. Rovněž v důvodové zprávě jsou určité disproporce ve vazbě na informace ohledně elektronicky podávaných daňových přiznání, kde dle poznatků vlády u právnických osob jde o 90 % a u fyzických osob o 11 % většinou s přeplatkem.

Lze konstatovat, že návrh zákona v předložené podobě rozhodně otevírá téma, o kterém je vhodné odborně diskutovat, a sleduje směr, který je žádoucí a podporující elektronické podávání daňových přiznání. Přesto si dovolím v obecné rozpravě navrhnout zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení, pokud nebude projednáván podle § 90. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem je přihlášen nejprve pan předseda Chvojka a poté jsem zaregistroval přihlášku pana poslance Ferjenčíka z místa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké odpoledne přeji. Já bych chtěl jménem dvou poslaneckých klubů, poslaneckého klubu ČSSD a poslaneckého klubu hnutí ANO, vetovat návrh na zrychlené čtení podle § 90. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Vaši námitku jsem zaregistroval. Jako další je přihlášen pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana zpravodaje. Vlastně vůbec nechápu, proč hnutí ANO chce navrhnout zamítnutí tohoto zákona, zvláště ve chvíli, kdy vetovalo projednání podle § 90, takže ten návrh bude řádně projednán. My jsme ten návrh předložili už v prosinci, takže logicky všechny zainteresované státní orgány měly dostatečný časový prostor na to najít tam nějaký problematický aspekt, ale to se vůbec nestalo. Vy jste nepředložili ani jeden věcný argument proti tomu zákonu. Není vůbec žádná výhrada, která by věcně říkala, co je na tom návrhu špatně, jenom říkáte, že to nebylo dostatečně prodiskutováno. Tak to pojďme posunout do výborů a tam to dostatečně prodiskutovat.

Ve chvíli, kdy tady je celá řada návrhů, které jsou objektivně špatně napsané a předkladatelé tady přímo přiznávají, že je potřeba je opravit ve druhém čtení, tak ve chvíli, kdy tady je náš návrh, který nemá žádnou vadu, na kterou by někdo upozornil, pouze podle vás nebyl dostatečně prodiskutován, mi přijde logické řešení nechat ho prodiskutovat a následně ho schválit. Přiznám se, že ten váš argument vůbec nechápu. Tady je jednoduchá změna, která zlepšuje postavení plátců daně a stejně tak snižuje administrativní náklady státu. Je to win-win. Pro obě strany je to výhodné. A místo toho, abyste ho jednoduše schválili, tak ho tady nepochopitelně chcete zamítnout. Přiznám se, že tomu vůbec nerozumím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP