(16.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen, ale přihlásil se písemně a má tedy přednost, pan poslanec Jurečka. Poté z místa je přihlášen pan poslanec Zahradník. Takže pan poslanec Jurečka. Viděl jsem ho před chvílí, ano, dobře. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Jak již jsem avizoval v obecné rozpravě, tak mým návrhem je to, aby opravdu se tady udělala určitá drobná revize toho, co se mělo, mohlo udělat a co se z toho podařilo a co případně ještě nás čeká v budoucnu, co by se podařit mělo.

Proto tedy navrhuji usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá, aby ministerstva dotčená problematikou lesní kalamity, na kterou se při řešení kalamitní situace v lesích odkazovala usnesení vlády či výborů Parlamentu ČR od roku 2016 (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra), aby podala podrobnou zprávu o tom, jak daná doporučení a usnesení realizovala či jaké konkrétní kroky v této oblasti v budoucnu plánují. Takový přehled bude předložen do 30. dubna 2019 k projednání vybraným výborům Poslanecké sněmovny - výboru zemědělskému, výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému." Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane předsedo, já se v podrobné rozpravě hlásím k návrhu, který jsem tady před chvilkou přečetl, s tím, že potom co jsem vlastně zjistil, že máme tady už předchozí dva návrhy, každý stojí sám o sobě, tak já bych byl rád, aby ten můj návrh, který jsem tady přečetl, také byl vnímán jako návrh na doprovodné usnesení stojící sám o sobě jako jeden z těch tří návrhů, nikoli tedy, jak jsem možná trochu naznačoval, jsoucí součástí některého z nich. Tedy hlásím se k tomu návrhu jako návrhu samostatnému. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já to také tak vnímám. Budeme hlasovat o třech návrzích, které jsou samostatně způsobilé k tomu, aby se o nich hlasovalo. Tak. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele? Není tomu tak.

Já přivolám kolegy z předsálí. A není-li námitka, budeme hlasovat v pořadí, tak jak byly předneseny ty návrhy. Nejprve o návrhu pana poslance Holomčíka, poté o návrhu pana poslance Jurečky a za třetí o návrhu pana poslance Zahradníka. Vyhověl jsem žádosti o odhlášení a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými kartami znova. (Chvilku čeká.) Tak, zdá se, že se nám ustálil počet hlasujících v sále. A nejprve budeme... Zpravodajem by měl být ten, kdo vystoupí první v rozpravě.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak bylo v podrobné rozpravě ústně předneseno panem poslancem Holomčíkem.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 104, přihlášeno je 155 poslanců, pro 44, proti 37. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej ústně v podrobné rozpravě přednesl pan poslanec Jurečka.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 105, přihlášeno je 158, pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A jako třetí budeme hlasovat usnesení, které navrhl pan poslanec Zahradník a přednesl nám jej.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 106, přihlášeno je 158, pro 59, proti 16. Tento návrh přijat nebyl.

 

Já tedy konstatuji, že byl návrh usnesení přednesený panem poslancem Jurečkou schválen. U ostatních schválen nebyl. Všem vám děkuji a končím tento bod.

 

Otevírám další bod v pořadu schůze. Tím je

 

13.
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 359/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Své místo už zaujala za navrhovatele paní poslankyně Barbora Kořanová a zpravodaj pro prvé čtení Ondřej Polanský. Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali v úterý 5. března. Připomínám, že bylo vzneseno veto proti projednávání podle § 90 odst. 2. Obecná rozprava byla ukončena a bod byl přerušen při hlasování o přikázání garančnímu výboru k projednání. Nestihli jsme to o pár minut. Návrh poslance Františka Váchy, aby garančním výborem byl výbor pro bezpečnost byl zamítnut. To bylo poslední hlasování, které jsme stihli. (Hluk v sále.) Já poprosím o klid v sále, ať všichni víme, o čem hlasujeme. Děkuji.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru, který navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby byl garančním výborem hospodářský výbor u tohoto tisku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 107, přihlášeno je 158 poslanců, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda je zde nějaký návrh na přikázání dalšímu výboru. Nikoho nevidím. Tím pádem jsme se vypořádali se všemi hlasováními, která přicházela v úvahu. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod

 

14.
Návrh poslanců Tomáše Martínka, Mikuláše Ferjenčíka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 365/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Už to zaznělo. Pro jistotu znovu upozorňuji, je zde navrženo, aby s návrhem byl vysloven souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 365/1. (V sále je trvalý hluk.)

Já poprosím pana poslance Tomáše Martínka jako zástupce navrhovatelů, aby předložený návrh uvedl. A znovu poprosím o klid v sále. Případné diskuse, prosím přeneste do předsálí. Zvláště ti, kteří hovoří před lavicemi, nechci jmenovat, nechci ukazovat, stejně mě neslyší. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP