(16.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Pro to není žádné jiné rozumné vysvětlení, paní ministryně, než že hospodaříte špatně. Máte-li jiné vysvětlení, tak mi to řekněte. Ale řekněte mi, proč Slovensko, které roste pomaleji než my, sestavuje na příští rok vyrovnaný rozpočet? Protože dobře ví, že se blíží recese. Zatímco vy sestavujete rozpočet deficitní. Proč Německo, na které se stále odvoláváte, již třetím rokem sestavuje přebytkový rozpočet? Protože dobře ví, že se blíží recese. A proč vy, přestože se u nás také blíží recese, taháte tuhle zemi do větších a větších dluhů, a tím do větších a větších problémů? To je jediná řečnická otázka, kterou lze položit a kterou lze i zdůvodnit, proč nemůžeme podpořit rozpočet, který je do té míry nezodpovědný vůči budoucnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jelikož neregistruji v tuto chvíli žádná další přednostní práva - pan předseda Michálek chce vystoupit s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Přece jenom kolegové mě upozornili ještě na jednu věc, a to že Výbor pro rozpočtové prognózy tu věc posuzoval dvakrát. Jednak v srpnu 2018, kdy stanovil ve svém doporučení, že ta prognóza, kterou má ministerstvo, je hodnocena jako optimistická. Následně došlo ke korekci a posuzoval to ještě jednou v listopadu. A tam už řekl, že je realistická. Ovšem došlo k úpravě příjmů. A podle těch podkladů, na které jsme se dívali, tak v té upravené prognóze příjem daně z přidané hodnoty je o 6 miliard korun nižší. U daně z příjmu právnických osob o 7 miliard korun nižší. Takže jsem jenom chtěl stručné doplnění, jestli by paní ministryně to mohla osvětlit, s tím, že bychom už pak nevyvolávali žádnou další rozpravu, abychom to mohli dokončit. Jenom tenhle rozpor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Upozorním, že pokud paní ministryně vystoupí, tak by znovu otevřela rozpravu. Takže pokud si nepřeje, v tom případě se ptám, jestli má zpravodajka zájem o závěrečné slovo. Nemá. Takže přikročíme k hlasování.

Nejprve budeme hlasovat o navrženém postupu při hlasování o tomto návrhu. Prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou. A poprosím o klid v sále! Budeme probírat zásadní věci, u kterých by bylo dobré, abychom věděli, co se děje a řeší.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já už jsem v úvodu navrhovala postup při hlasování. Během rozpravy došlo k několika připomínkám, se kterými já nemám problém. Takže když dovolíte, zkusím to zopakovat celé znovu včetně těch připomínek, které zazněly, a pak vás požádám o odsouhlasení navrženého postupu.

Úplně v úvodu připomínám to, že nebudu jako zpravodaj, pokud s tím budete souhlasit, říkat stanoviska, protože garanční výbor rozpočtový toto neprojednával. Tudíž bych říkala pouze stanovisko své, což si myslím, že není úplně vhodné. Takže bych zopakovala to co minule, že bych neříkala stanovisko zpravodaje.

Postup navrhuji následující. Zaznělo tady od pana kolegy Stanjury to, že A1, kterým bychom začali, což je textová část uvedená v usnesení rozpočtového výboru, příloha 1, což je vznik nové kapitoly 362 Národní sportovní agentura, je nehlasovatelná, protože je v rozporu s právními předpisy - když to zjednoduším. Ten návrh vycházel z toho, že i v minulých obdobích se takto postupovalo, a to v případě kapitoly Národní rozpočtová rada, kde rovněž nebyl ukončen legislativní proces, a přesto jsme tuto kapitolu zřídili s tou nulou, která tam je, to znamená, že samotné zřízení této kapitoly nemá vliv na příjmy a výdaje státního rozpočtu.

Ale samozřejmě akceptuji návrh pana Stanjury, takže první hlasování bych nechala rozhodnout Sněmovnou o tom, zda bod A1 je hlasovatelný. V případě, že by Poslanecká sněmovna rozhodla, že je hlasovatelný, tak teprv bychom provedli hlasování o tomto bodu A1.

Dále bychom pokračovali bodem A2, což je pozměňovací návrh v textové části rozpočtového výboru a týká se změny v příloze číslo 6 a 8 zákona, což jsou matriky.

Pak bychom pokračovali pozměňovacími návrhy číselné položky příloha 2a obsažené v usnesení rozpočtového výboru, a to tak, že A1 na požadavek pana kolegy Ferjenčíka bychom hlasovali odděleně Kancelář prezidenta republiky. Pak bychom dohlasovali zbylé kapitoly. Pokračovali bychom A2, A3, A4 po jednotlivých bodech s tím, že bude-li schválen bod A4, pak je nehlasovatelný bod B53, protože je zcela totožný. Je identický. V případě, že A4 nebude prohlasován, tak B53 bychom hlasovali.

Za čtvrté bychom hlasovali pozměňovací návrhy číselné položky příloha 2b přednesené ve druhém čtení s tím, že nejprve bychom se vypořádali s bodem B82, který je nehlasovatelný, protože mění parametry schválené v prvním čtení. Ale o tom rovněž musí rozhodnout Poslanecká sněmovna. Dále bychom hlasovali bod B1 až B13 jednotlivě. Po B13 bychom hlasovali bod B76, jak požadoval kolega Juránek. Pak bychom pokračovali body B14 až B98 s výjimkou bodu B24, který je nehlasovatelný, protože u něj chybí specifikace položek.

Až se vypořádáme s těmito pozměňovacími návrhy, potom bychom hlasovali o usnesení ke státnímu rozpočtu jako celku. A v případě, že bude toto usnesení přijato, tak bychom hlasovali doprovodná usnesení, a to tak, že jednotlivě. To znamená, že první část bychom se řídili podle tisku 287/4, který jste měli všichni dnes na lavicích, a doprovodná usnesení bychom hlasovali podle tisku 287/5.

Tolik návrh postupu při hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Myslím, že to bylo srozumitelné. Doufám, že to všichni zachytili. Zeptám se... nevypadá to, že by byly nějaké připomínky k proceduře. V tom případě ji nechám schválit.

 

Takže zahájím hlasování. Hlasujeme o schválení této procedury. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 134 bylo přihlášeno 193 poslanců a poslankyň, pro 190, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Prosím pana předsedu Bartoška.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Jenom krátká poznámka. Chtěl bych avizovat, že před finálním hlasováním o státním rozpočtu bych chtěl požádat o přestávku na poradu klubu v délce 20 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si to poznamenám. Myslím, paní zpravodajko, že můžeme pokračovat se schválenou procedurou. Takže první by to měla být hlasovatelnost návrhu.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, pane místopředsedo. To znamená, vážené kolegyně, vážení kolegové, že začneme hlasovat podle tisku 287/4 a měli bychom rozhodnout o hlasovatelnost či nehlasovatelnosti bodu A1 pozměňovacího návrhu v textové části uvedené v usnesení rozpočtového výboru příloha 1, vznik nové kapitoly 362 Národní sportovní agentura. Myslím si, že bychom měli nechat hlasovat o protinávrhu, který tu zazněl od pana kolegy Stanjury, to znamená, že tento bod je nehlasovatelný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP