(17.50 hodin)
(pokračuje Žáček)

Snížení kapitoly MZV o tuto částku je plně v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 23. května 2017, kterým poslanci vyzvali vládu, aby pozastavila platbu členských příspěvků této organizaci, a to z důvodu její politizace a protiizraelské rétoriky. Vzhledem k tomu, že vláda k tomuto kroku dosud nepřistoupila, a s ohledem na skutečnost, že pozici UNESCO ve vztahu ke Státu Izrael nelze ani nadále považovat za neutrální, Česká republika by měla tímto gestem více než symbolickým vyjádřit podporu této zemi, s níž ji pojí historicky silné spojenectví. Navrhované zvýšení kapitoly 307 Ministerstvo obrany by společně s dalšími finančními prostředky umožnilo alespoň částečně přiblížit se původnímu cíli vydávat 1,4 % HDP na obranu v roce 2020 a zároveň by mohla probíhat plánovaná modernizace Armády ČR.

Posledním dokumentem, ke kterému se za nepřítomnou poslankyni Janu Černochovou přihlašuji, je dokument číslo 1822, kde navrhuje za prvé snížit položku kompenzace slev z jízdného v kapitole 327 Ministerstvo dopravy o 2 000 000 000 Kč. Za druhé položku dotace na podporované zdroje energie (POZE) v kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu o 1 000 000 000 Kč. Za třetí položku podpora agropotravinářského komplexu - dotace agrokomplexu - podpůrné programy v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství o 1 000 000 000 Kč. V kapitole 307 naopak navrhuje zvýšit výdajový blok zajištění obrany ČR silami Armády České republiky, výdajový okruh zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení, o 4 000 000 000 Kč.

S tímto odůvodněním: Dle doporučení Severoatlantické aliance by Česká republika měla vydávat na obranu 2 % hrubého domácího produktu ročně, a i přes ekonomický růst se v posledních letech blíží k tomuto cíli velice pomalu, takže je důvodná pochybnost, zda jej dokáže do roku 2024 či 2025 dosáhnout. Slib, že se tak stane, zazněl opakovaně od zástupců České republiky na půdě Severoatlantické aliance. Předsedové koaličních stran předchozí vlády, ve které byly hnutí ANO i ČSSD, podepsali dohodu o tom, že v roce 2020 dosáhne rozpočet Ministerstva obrany ČR úrovně 1,4 % HDP. Tento slib byl také odsunut a nyní jej má být dosaženo v roce 2021.

Dnes ve chvíli, kdy z Armády ČR zaznívají informace o tom, že růst rozpočtu je pomalejší, než se předpokládalo, že dochází ke kumulaci projektů, a proto již nyní chybí a v příštích letech budou chybět na žádoucí modernizaci až desítky miliard korun, modernizace našich ozbrojených sil je kvůli nestabilní mezinárodní bezpečnostní situaci zcela klíčová pro zajištění obrany České republiky a její věrohodnosti v očích spojenců v Severoatlantické alianci. Členství v této organizaci přináší ČR nebývalou míru bezpečí a prosperity. Navrhované zvýšení kapitoly 307 Ministerstvo obrany by umožnilo přiblížit se původnímu cíli vydávat 1,4 % HDP na obranu v roce 2020 a zároveň by mohla probíhat plánovaná modernizace Armády ČR. Prostředky na zvýšení kapitoly Ministerstva obrany je možné nalézt např. ve zbytečně vysokých dotacích státu a kompenzacích za jízdné.

Děkuji za pozornost, resp. za nepozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní mám avizovaného s procedurálním návrhem pana poslance Kubíčka.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovoluji si dát procedurální návrh jménem dvou poslaneckých klubů ANO a ČSSD na jednání a hlasování po 19. a 21. hodině s dodatkem, že pouze do projednání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za ten návrh, věřím, že byl všem srozumitelný. Svolám kolegy do sálu, všechny vás odhlásím, protože tady byly nějaké omluvenky a poměrně velký pohyb, takže prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Pro ty, co přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o tom, jestli budeme jednat a hlasovat o tomto programovém bodu i po 19. a 21. hodině. Vypadá to, že počet se nám již celkem ustálil.

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 72 bylo přihlášeno 127 poslanců a poslankyň, pro 114, proti 2. Návrh byl přijat, budeme tedy jednat o tomto bodu i po 19. a 21. hodině.

 

A já prosím dalšího řečníka, jímž je pan poslanec Ivan Bartoš, po něm s přednostním právem pan poslanec Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1890. Je to pozměňovací návrh, který se dotýká jak rozvoje regionů, tak venkova, tak i školství. Řada měst a obcí, které zajišťují provoz, údržbu a opravy základních a mateřských škol, se potýká s nedostatkem prostředků na investiční akce pro zkvalitnění, případně rozšíření prostor pro výuku a činnosti, které s ní souvisejí. V těch obcích jsou často školy v budovách, které pocházejí někdy z devatenáctého století, vyžadují opravy a finanční nároky často přesahují rozpočty jednotlivých obcí. Ačkoliv skrze vyšší výběr daní a rozdělení RUD ty vyšší příjmy rostou, současně však v dalších oblastech tyto obce mají rostoucí provozní výdaje.

Tento můj návrh nespadl z nějakého čistého nebe. Na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se obracely jednotlivé obce s tím, že existuje pod Ministerstvem financí titul nebo program, skrze který obce mohou žádat peníze pro rekonstrukci a opravu těchto škol a mateřských škol. V minulém roce však tento program nebyl naplněn penězi, takže oni, i když měli zájem, a máme řadu těch žádostí už na výboru, tak z tohoto programu nemohli čerpat.

Já bych chtěl jenom dodat, zaznělo to jako argumenty ve veřejném prostoru, dotace z evropských fondů nelze pro účely oprav a údržbu škol čerpat, neboť jsou vázány na ukazatele růstu počtu žáků a to v podstatě nemohou venkovské školy dlouhodobě garantovat. Tento pozměňovací návrh tedy počítá s naplněním nevyužívaného dotačního titulu 298220, akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, a tam je právě ještě ten specifický titul podpora rozvoje a obnovy základny regionálního školství. Já jsem teda při nahrávání tohoto návrhu, který byl probrán a schválen na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, takže nám tam do toho vletěl pravděpodobně nějaký šotek, takže ta aktuální verze obsahuje drobnou chybu, a proto zde načtu konkrétně, jak to znění má být správně, popř. to potom opravíme v systému.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky pro rok 2019 se mění takto: výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa se snižují celkem o 300 mil. korun, a to v následujících specifických ukazatelích: prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst o částku 200 mil. korun a výdaje na financování programu EU o částku 100 mil. korun. Dohromady to je oněch 300 mil. Na druhou stranu výdaje kapitoly 398 VPS Ministerstva financí se v příslušných ukazatelích navyšuje ten dotační titul 298220 - akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády České republiky o částku 300 mil. Je to tedy vlastně přesun, resp. naplnění v rámci VPS tohoto specifického programu, kde potom mohou žádat ty obce o peníze podle specifických pravidel na ty rekonstrukce, obnovu či údržbu.

Já vám děkuji za váš čas a za případnou podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Gazdík. Ještě předtím přečtu omluvenku, omlouvá se pan poslanec Kopřiva od 18 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, přihlašuji se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu vloženému do systému pod číslem 1883. Navrhuji zvýšit v kapitole 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy částku na podporu činnosti v oblasti mládeže, konkrétně pro neziskové mládežnické organizace sdružené v České radě dětí a mládeže, o 20 mil. korun. O tuto částku recipročně navrhuji snížit kapitolu 396 Státní dluh.***
Přihlásit/registrovat se do ISP