(9.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Omlouvám se, že vystoupím mimo program, ale pan předseda Kolovratník nám to fakt neulehčuje. Teď jsem dostal informaci, že včera po 19. hodině jsem obdržel mail, abychom dali nominace do SFDI a (nesrozumitelné) do dnešní desáté hodiny. Pokud je to pravda, tak pane předsedo... (Reakce ze sálu.) Ale ta informace dorazila k nám na klub. Není to pravda? Tak děkuji za ujištění, protože to jinak nejde stihnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Samozřejmě přednostní právo je uděleno vždy, je-li o ně požádáno.

Dodatečně ještě přečtu omluvu paní poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové, která se omlouvá do 10.30 z pracovních důvodů.

 

Nyní tedy otevírám bod číslo 7, kterým je

 

7.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 32/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 32/1.

Takže nyní prosím, aby předložený návrh z pověření Senátu uvedl senátor Libor Michálek, kterého zde vítám a prosím, aby se ujal slova. Vítám pana kolegu. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Libor Michálek: Děkuji za slovo. Hezké ráno. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh novely zákona o dani z příjmů se týká tzv. fondů pro kvalifikované investory. Tyto fondy využívají daňové výhody 5 %, aniž by ale byly klasickými investičními fondy, které investují na finančních trzích. V zásadě se jedná o běžné akciové společnosti, které např. staví byty, domy. Místo daně z příjmů 19 % nicméně odvádějí daň pouze 5 %. Fondy jsou založené většinou developery, s akciemi těchto fondů se na burze téměř neobchoduje a jejich vlastnická struktura není příliš rozptýlena.

Zákon o daních z příjmů umožnil těmto fondům v § 17b odst. 1 písm. a) výjimku, když své akcie takzvaně zaregistrují na burze. Na burze cenných papírů je dneska 34 takových fondů se zisky kolem 3 mld. korun ročně, místo daně z příjmů kolem 600 mil. ročně odvádějí zhruba čtvrtinu. Takže jedná se o klasický příklad zvýhodnění velkých investičních firem. Burza cenných papírů již přijala určitá opatření, aby zákon o daních z příjmů nebyl masově zneužíván, ale tato opatření nemají sílu legislativy. Burza může vyhodnocovat způsobilost k tzv. řádnému obchodování, posuzuje tzv. rozptyl emise, zda jsou ty cenné papíry drženy alespoň pěti investory. Na základě této podmínky bylo sice 12 fondů z registrace vyloučeno, nicméně ten návrh spočívá v tom nepřipustit, aby víceméně klasické akciové společnosti, které si pouze dají nálepku investičního fondu a udělají nějaký formální krok, měly takovéhle daňové výjimky.

Návrh zákona ve druhém čtení v Senátu prošel při 50 přítomných 45 hlasy, a to napříč spektrem. Návrh byl také projednán vládou, která ho doporučila ke schválení. Podotýkám, že již před projednáním v Senátu byl návrh konzultován s Ministerstvem financí a bylo konstatováno, že je namístě tuto díru v zákoně o daních z příjmů odstranit. Takže vás tímto prosím, abyste podpořili tento senátní návrh zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu senátorovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Kytýr. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak jak bylo navrhovatelem předneseno, jedná se v podstatě o senátní návrh zákona se zrušením písm. a) ustanovení § 17b odstavce 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kterým se odbourá mezera v zákoně, která umožňuje investičním fondům využívat sníženou sazbu daně z příjmů ve výši 5 %, a to při velmi jednoduchém splnění podmínky zaregistrování akcií na burze cenných papírů. Tak jak zde navrhovatelem již bylo řečeno, jde o úpravu zákona o daních z příjmů, která znemožní určitým společnostem spekulovat ve vazbě na využití snížené pětiprocentní daně.

Ustanovení § 17b odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů definuje tzv. základní investiční fond. Tento fond používá daňové zvýhodnění, jak již bylo zmíněno. Dle důvodové zprávy předkladatele je hlavní princip navrhované právní úpravy v odbourání mezery zákona.

Tak jak již bylo řečeno, stanovisko vlády je souhlasné, stanovisko Ministerstva financí je souhlasné a zároveň i já jako zpravodaj Poslanecké sněmovny doporučuji poslancům a poslankyním, aby pustili tento senátní návrh zákona o druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neregistruji nikoho přihlášeného. Pro jistotu ještě jednou se obracím na kolegy a kolegyně, zda má někdo zájem vystoupit k tomuto bodu v obecné rozpravě. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova jak ze strany navrhovatele, tak zpravodaje, po obecné rozpravě. Prosím.

 

Senátor Libor Michálek: Děkuji za slovo. Tak jenom ještě jednou požádám o podporu postoupení tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mohu konstatovat, že návrh na vrácení předloženého návrhu ani na zamítnutí nebyl vznesen, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Já se ptám, zda má někdo návrh na jiný garanční výbor, než je výbor rozpočtový. Nikoho nevidím, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Ještě přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 11, přihlášeno je 158, pro 145, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo dalším výborům k projednání? Nikoho nevidím. Tím pádem jsme vyčerpali prvé čtení tohoto návrhu. Já vám všem děkuji a tento bod končím. A děkuji panu senátorovi a panu zpravodaji.

 

Nyní budeme pokračovat dalšími body, tak jak přicházejí na řadu dle pozvánky. Otevírám bod číslo 11, kterým je

 

11.
Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 36/ - prvé čtení

Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 27. 2., kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 36/1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP