Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

7.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 32/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 32/1.

Takže nyní prosím, aby předložený návrh z pověření Senátu uvedl senátor Libor Michálek, kterého zde vítám a prosím, aby se ujal slova. Vítám pana kolegu. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Libor Michálek: Děkuji za slovo. Hezké ráno. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh novely zákona o dani z příjmů se týká tzv. fondů pro kvalifikované investory. Tyto fondy využívají daňové výhody 5 %, aniž by ale byly klasickými investičními fondy, které investují na finančních trzích. V zásadě se jedná o běžné akciové společnosti, které např. staví byty, domy. Místo daně z příjmů 19 % nicméně odvádějí daň pouze 5 %. Fondy jsou založené většinou developery, s akciemi těchto fondů se na burze téměř neobchoduje a jejich vlastnická struktura není příliš rozptýlena.

Zákon o daních z příjmů umožnil těmto fondům v § 17b odst. 1 písm. a) výjimku, když své akcie takzvaně zaregistrují na burze. Na burze cenných papírů je dneska 34 takových fondů se zisky kolem 3 mld. korun ročně, místo daně z příjmů kolem 600 mil. ročně odvádějí zhruba čtvrtinu. Takže jedná se o klasický příklad zvýhodnění velkých investičních firem. Burza cenných papírů již přijala určitá opatření, aby zákon o daních z příjmů nebyl masově zneužíván, ale tato opatření nemají sílu legislativy. Burza může vyhodnocovat způsobilost k tzv. řádnému obchodování, posuzuje tzv. rozptyl emise, zda jsou ty cenné papíry drženy alespoň pěti investory. Na základě této podmínky bylo sice 12 fondů z registrace vyloučeno, nicméně ten návrh spočívá v tom nepřipustit, aby víceméně klasické akciové společnosti, které si pouze dají nálepku investičního fondu a udělají nějaký formální krok, měly takovéhle daňové výjimky.

Návrh zákona ve druhém čtení v Senátu prošel při 50 přítomných 45 hlasy, a to napříč spektrem. Návrh byl také projednán vládou, která ho doporučila ke schválení. Podotýkám, že již před projednáním v Senátu byl návrh konzultován s Ministerstvem financí a bylo konstatováno, že je namístě tuto díru v zákoně o daních z příjmů odstranit. Takže vás tímto prosím, abyste podpořili tento senátní návrh zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu senátorovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Kytýr. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak jak bylo navrhovatelem předneseno, jedná se v podstatě o senátní návrh zákona se zrušením písm. a) ustanovení § 17b odstavce 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kterým se odbourá mezera v zákoně, která umožňuje investičním fondům využívat sníženou sazbu daně z příjmů ve výši 5 %, a to při velmi jednoduchém splnění podmínky zaregistrování akcií na burze cenných papírů. Tak jak zde navrhovatelem již bylo řečeno, jde o úpravu zákona o daních z příjmů, která znemožní určitým společnostem spekulovat ve vazbě na využití snížené pětiprocentní daně.

Ustanovení § 17b odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů definuje tzv. základní investiční fond. Tento fond používá daňové zvýhodnění, jak již bylo zmíněno. Dle důvodové zprávy předkladatele je hlavní princip navrhované právní úpravy v odbourání mezery zákona.

Tak jak již bylo řečeno, stanovisko vlády je souhlasné, stanovisko Ministerstva financí je souhlasné a zároveň i já jako zpravodaj Poslanecké sněmovny doporučuji poslancům a poslankyním, aby pustili tento senátní návrh zákona o druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neregistruji nikoho přihlášeného. Pro jistotu ještě jednou se obracím na kolegy a kolegyně, zda má někdo zájem vystoupit k tomuto bodu v obecné rozpravě. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova jak ze strany navrhovatele, tak zpravodaje, po obecné rozpravě. Prosím.

 

Senátor Libor Michálek: Děkuji za slovo. Tak jenom ještě jednou požádám o podporu postoupení tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mohu konstatovat, že návrh na vrácení předloženého návrhu ani na zamítnutí nebyl vznesen, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Já se ptám, zda má někdo návrh na jiný garanční výbor, než je výbor rozpočtový. Nikoho nevidím, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Ještě přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 11, přihlášeno je 158, pro 145, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo dalším výborům k projednání? Nikoho nevidím. Tím pádem jsme vyčerpali prvé čtení tohoto návrhu. Já vám všem děkuji a tento bod končím. A děkuji panu senátorovi a panu zpravodaji.

 

Nyní budeme pokračovat dalšími body, tak jak přicházejí na řadu dle pozvánky. Otevírám bod číslo 11, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP