(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na provedení tajné volby skončila. (Hluk v sále.) Požádám sněmovnu o klid. Prosím, zaujměte svá místa.

Ještě než budeme pokračovat, tak přečtu omluvu, a to paní poslankyně Jany Vildumetzové od 12 hodin z pracovních důvodů do 13 hodin. (Stálý ruch v sále.) Já chápu, že volby ve vás vyvolaly řadu otázek, ale rád bych, abychom mohli pokračovat.

Podle oznámení pana předsedy bude volební komise pokračovat ve sčítání hlasů. A my tedy využijeme toho prostoru, abychom zahájili bod číslo

 

1.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
/sněmovní tisk 2/ - druhé čtení

Požádám, aby z pověření vlády uvedla tento tisk paní ministryně financí Alena Schillerová. Požádám ji, aby zaujala místo u stolku zpravodajů a zároveň o zaujetí místa u stolku zpravodajů požádám zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou. (Chvilku čeká.)

Vážená paní ministryně, můžete rovnou... Vaše úvodní slovo pro druhé čtení. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi krátké úvodní slovo. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Návrh státního rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a dovolte mi nyní poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru pak za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.

Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu. V této souvislosti bych chtěla poznamenat, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 151 mld. korun obsažený v desítkách položek. Předem si dovoluji upozornit, že jakýkoliv pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný.

Dále bych si dovolila poznamenat, že zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákonnou minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu. Svoje stanovisko k navrženým pozměňujícím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení. U pozměňovacích návrhů, které budou znamenat snížení výdajů kapitoly Státní dluh, vyjádřím svůj zásadní nesouhlas.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové za úvodní slovo. Konstatuji, že předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím tento návrh přikázal k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 2/2. Samozřejmě podle našeho rozhodnutí také jednotlivé kapitoly probíraly výbory.

Nyní požádám o slovo zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, chtěla bych vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru ze 4. schůze konané dne 11. prosince 2017 pod číslem 31, je to usnesení k vládnímu návrhu o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, sněmovní tisk 2, a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018, druhé čtení.

Po úvodním slově ministra financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. konstatuje, že všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly kapitoly a okruhy vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018, jak jim přikázala Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 37 ze dne 5. prosince t. r., a přijaly k nim svá usnesení s výjimkou výboru rozpočtového, který projednal kapitolu 345 Český statistický úřad a usnesení ke kapitole nepřijal, výboru kontrolního, který projednal kapitolu 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a usnesení ke kapitole nepřijal, výboru hospodářského, který projednal kapitolu 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a usnesení ke kapitole nepřijal;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018, sněmovní tisk 2, a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018 přijala následující usnesení:

A. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2018 podle sněmovního tisku 2, ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle příloh I a II tohoto usnesení;

B. Následující doprovodná usnesení:

Návrh výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu:

Poslanecká sněmovna

I. podporuje navyšování výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určených prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných škol s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání;

II. doporučuje vládě, aby

a) od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 % a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 % pro dosažení průměrného platu učitele 130 % průměrné mzdy ve státě, nejpozději v roce 2020;

b) sjednotila od roku 2020 státní investiční programy zaměřené na rozvoj infrastruktury regionálního školství rozpočtované v kapitolách 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 398 Všeobecná pokladní správa pod kapitolu 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s odpovídajícím personálním zajištěním a zohlednila výše uvedené doporučení ve výdajových rámcích;

c) zohlednila výše uvedené cíle a doporučení ve výdajových rámcích a v rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí, která bude schválena do 30. dubna 2018; ***
Přihlásit/registrovat se do ISP