(10.40 hodin)
(pokračuje Pilný)

Na základě výše uvedeného byl vypracován návrh novely rozpočtových pravidel. Cílem tohoto návrhu je upravit vztah z právního řádu poskytováním dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. V případě, že by byla zachována současná právní úprava, je zde nebezpečí nárůstu soudních žalob ze strany neúspěšných žadatelů. Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2018.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím. Je-li tomu tak, rozpravu končím.

I zde se táži na případná závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje, případně pana zpravodaje Nekla. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňujících návrzích. Já poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor na své 59. schůzi projednal jako garanční výbor tento návrh zákona. Doporučil Poslanecké sněmovně přijmout navrženou proceduru hlasování a vyjádřil stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které byly podány. Návrh na zamítnutí podán nebyl.

Já bych teď si dovolil tedy navrhnout, resp. doporučit Poslanecké sněmovně ve smyslu návrhu rozpočtového výboru hlasovací proceduru. Za prvé bychom tedy, protože nebyl podán návrh na zamítnutí, tak za prvé bychom hlasovali legislativně technické úpravy, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. Dále bychom hlasovali pozměňovací návrh A, který je tedy pozměňovacím návrhem obsaženým v usnesení garančního rozpočtového výboru. Poté pozměňovací návrh pod písmenem B, což je pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro životní prostředí. Dále by to byly návrhy C1, C2, C3, C4. Ty byly podány panem kolegou Vilímcem s tím, že pokud by nebyl schválen C1, tak ostatní jsou - C2, C3, C4 - nehlasovatelné. Dále by to bylo v osmém kroku pozměňovací návrh D, což je pozměňovací návrh pana místopředsedy vlády Bělobrádka, a pak bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

Tolik tedy návrh hlasovací procedury.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda má někdo jiný návrh na proceduru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si přesto dovolil navrhnout, aby o těch pozměňovacích návrzích pod bodem C se hlasovalo pouze jako o jednom návrhu, protože ty návrhy jsou skutečně vnitřně spojeny a není možné, pokud jeden z nich nebude schválen, tak by mohlo dojít k velkým problémům.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je to protinávrh, abychom o písmenech C hlasovali v jednom bloku. Táži se, zda někdo další má ještě návrh k proceduře. Nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Nejprve bychom hlasovali o protinávrhu pana poslance Vilímce, který navrhuje, abychom hlasovali, tak jak bylo předneseno, ale o pozměňovacích návrzích pod písmenem C hlasovali v jednom celku. Já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

 

Nejprve dám tedy hlasovat o protinávrhu. (Posl. Votava: Jako zpravodaj s tím nemám problém, souhlas.) Dobře.

Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 85. Přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Budeme postupovat v hlasování podle procedury, kterou navrhl pan poslanec Vilímec. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 86. Přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, to je pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního rozpočtového výboru. Stanovisko je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 87. Přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 120, proti nikdo. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem B, to je pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro životní prostředí. Stanovisko souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 88. Přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti nikdo. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o návrhu C, tedy jako celku. A stanovisko je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr. (Nesouhlas.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 89. Přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 26. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Jako osmý krok je... Vlastně on už to není osmý krok... Nyní bychom hlasovali za D, což je pozměňovací návrh pana místopředsedy vlády poslance Bělobrádka. Souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 90. Přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 121, proti 1. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy, takže bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 1071, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 91. Přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 112, proti nikdo. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

Přečtu omluvu. Dnes, 8. 9., se od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková.

 

Otevírám další bod a tím je

 

38.
Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka,
Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům
České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území
Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
/sněmovní tisk 403/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP