(10.50 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 14. července 2017 na 59. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili projednávání a odročili je do příští schůze Poslanecké sněmovny. Je to usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1790. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Vladislav Vilímec a zpravodajka garančního výboru poslankyně Miloslava Vostrá. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 403/8, který byl doručen dne 31. května 2017, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 403/9. Rozprava již byla ukončena.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích a já poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, procedura, jak ji navrhuje rozpočtový výbor, je následující. Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné legislativně technické úpravy, tak nemáme o čem hlasovat. Za druhé byl pozměňovací návrh pod písmenem B, což je návrh, který přednesl pan poslanec Vilímec. Tento návrh je v kolizi s návrhem A, a bude-li B schválen, je A nehlasovatelný. Pak bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu C, což je pozměňovací návrh k návrhu A. Za čtvrté bychom měli v podstatě hlasovat o písmenu A, což je návrh, který je v kolizi s návrhem B. Bude-li B přijat, tak A bude nehlasovatelné. Na závěr o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já se táži, zda má někdo návrh na změnu nebo úpravu procedury. Žádný návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat o proceduře, tak jak byla navržena.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro proceduru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 92, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti nikdo. S procedurou byl vysloven souhlas a já vás požádám, paní zpravodajko, abyste nás provedla hlasováním. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Jak už jsem říkala, legislativně technické úpravy nebyly navrženy žádné, takže bychom rovnou začali hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Znovu upozorňuji, že bude-li přijat, pak bude nehlasovatelný pozměňující návrh pod písmenem A. Tento pozměňovací návrh se týká vlastně zúžení okruhu oprávněných osob proti původnímu návrhu, a to tak, že se bude týkat vlastně, když to řeknu velmi zjednodušeně, vnuků oprávněných osob.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru prosím. (Stanovisko výboru je doporučující.) Stanovisko předkladatele prosím. (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 93, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 50, proti 4. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, který je pozměňovacím návrhem k písmenu A a upravuje, v podstatě posouvá lhůtu, dokdy je možné podání žádostí. V původním pozměňovacím návrhu A bylo do 30. 6. 2017. Vzhledem k tomu, v jakém čase se nacházíme, tento pozměňovací návrh posouvá tuto lhůtu do 30. 6. 2018.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru prosím. (Doporučuje.) Pan předkladatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 94, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Protože nebyl přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, budeme teď hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, který se rovněž týká oprávněných osob, je to rozšířeno na dítě oprávněné osoby. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru prosím. (Výbor nepřijal stanovisko.) Stanovisko předkladatele? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 95, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 85, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Tím jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a teď už bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb., podle sněmovního tisku 403, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 96, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 88, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk zprava.)

 

Já vám děkuji. Než ukončím projednávání, hlásí se pan předkladatel.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně, že po dvou letech a sedmi měsících projednala tento návrh zákona. Chtěl bych poděkovat za vnuky oprávněných osob, které se sice dožily podání žádosti o odškodnění, ale v mezidobí zemřely. Jenom abyste věděli, těch případů je 37. Bohužel nebylo naplněno legitimní očekávání těch oprávněných osob, které se ani nedožily možnosti podat žádost. Uvidíme, možná v příštím volebním období Poslanecká sněmovna se ještě k těmto oprávněným osobám vrátí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

 

39.
Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Zbyněk Stanjura a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Miroslav Kalousek. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 966/3, který byl doručen 9. června 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 966/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane navrhovateli? Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí pan ministr financí. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak už jsem tady upozornil minule, já vím, že jsme před volbami a vrcholí závody v populismu, teď už je to i pivní populismus, který by státní rozpočet stál 780 milionů ve spotřební dani. Zvláště ty, kteří mají velmi velkorysé plány na zvyšování platů učitelů a dalších zaměstnanců, upozorňuji, že připraví tyto lidi o dalších 780 milionů, přičemž pro cenu piva to nebude mít žádný význam. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP