(17.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Stávající právní úprava nakládání se státními lesními pozemky příliš přísně reguluje, když vyžaduje předchozí souhlas Ministerstva zemědělství. Zákaz státní lesní pozemky zcizit však dosud v právním řádu obsažen není. Obsahem předloženého návrhu je tedy výslovný zákaz zcizovat státní lesy. Nezcizitelnost státních lesů však nemůže být bezvýjimečná a zákon musí umožňovat, aby státní lesy bylo možno v odůvodněných případech, zejména z důvodů, které zajistí účelné hospodaření, nadále zcizovat. Návrh zákona proto vymezuje výjimky ze zákazu zcizovat státní lesy. Jedná se o směny pozemků a prodeje spoluvlastnických podílů státu, a to zejména z důvodu scelování pozemků, dále prodej takzvaných odloučených lesních pozemků, vydání věci podle restitučních právních předpisů a o případy, které budou odůvodněny veřejným zájmem. Pouze v těchto případech tedy bude nadále možné státní lesy zcizovat, ovšem pouze s předchozím souhlasem Ministerstva zemědělství.

V souladu s § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny současně navrhuji, aby Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení, a to z toho důvodu, že se jedná o návrh čistě technické povahy, upravující pouze specifický režim nakládání se státními lesy.

Děkuji za pozornost a za podporu tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, milé kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, vážení členové vlády. Jenom doplním pana ministra zemědělství, že tento zákon, který sem přišel na poslední chvíli, mohl přijít do Poslanecké sněmovny mnohem dříve. Zákon samozřejmě přináší to, co tady pan ministr říkal, že by měl zamezit zcizování státních lesů, které by neměly přecházet volně do rukou jiných, soukromých, s výjimkou těch, které tady byly uvedeny.

Co se týká další věci, tak se pak přihlásím do rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jménem dvou poslaneckých klubů, a to klubu ODS a TOP 09, vznáším veto na projednávání tohoto návrhu zákona podle § 90 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji vaše veto. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo takový nehlásí, pak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně zpravodaje. Není zájem.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak.

 

Já přivolám naše kolegy z předsálí. (Gonguje.) Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 21, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 104, proti 1. Návrh jsme přikázali zemědělskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Navrhuje někdo jiný výbor? Pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, jaký je váš návrh?

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já vím, že máme pocit, že už je to úplně zbytečné, tak nevím, proč se to sem tlačilo, ale samozřejmě návrhy zákonů, které zakazují někomu - a to včetně veřejného sektoru - cokoli zcizovat, by měl projednat v první řadě ústavněprávní výbor, protože si myslím, že v mnoha směrech tyto zákony mohou být v rozporu s Ústavou České republiky. Takže doporučuji, abychom jako dalšímu výboru přikázali návrh ústavněprávnímu výboru. Říkám to spíše pro futuro, kdyby to někdy někoho ještě v příštím volebním období napadlo, tak že to není věc zemědělství, ale že to je věc ústavních práv.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ústavněprávní výbor. Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru dle návrhu pana poslance Bendy.

 

Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 22, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 68, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán zemědělskému výboru jako garančnímu. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

12.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
/sněmovní tisk 932/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, těžko říci něco nového, co v souvislosti s Pařížskou dohodou v této ctěné Sněmovně ještě nezaznělo. Myslím, že jsme se tím bodem zabývali tolikrát, že bych nechtěl samozřejmě zdržovat případnou debatu. Já bych jenom možná řekl nejaktuálnější info - zatím ratifikovalo Pařížskou dohodu 160 států světa. Jsme teď už definitivně poslední zemí Evropské unie, protože Nizozemí mezitím už ratifikovalo, takže jsme poslední zemí Evropské unie, která zatím ten ratifikační proces nedokončila. Víte, že Senát schválil ratifikaci v dubnu.

Dovolte mi jenom ve zkratce říci bez zbytečného patosu, že já tu Pařížskou dohodu považuji za určitý příspěvek České republiky, byť drobný při našich emisích CO2, ale příspěvek k jakémusi opravdu poslednímu globálnímu úsilí o to zlomit trend v neustálém zvyšování emisí skleníkových plynů na světě.

Já si myslím, že to, co se děje s počasím, což zaznamenáváme, myslím, teď už každý z nás, je jasným důkazem, a já už jsem to tady říkal, že klimatická změna nepostihuje pouze lední medvědy nebo tichomořské ostrovy, ale klimatická změna čím dál tím víc ovlivňuje a bude ovlivňovat i životy každého z nás právě prostřednictvím extrémních projevů počasí, povodněmi, suchem, a myslím si, že o tom už nemusím nikoho přesvědčovat, že ty projevy i v České republice jsou dramatické. Bohužel další scénáře jasně svědčí o tom, nebo potvrzují fakt, že ty projevy se budou dále zhoršovat. Myslím, že svět má skutečně poslední možnost, aby se pokusil s tím něco udělat. Tím pokusem je právě Pařížská dohoda. A je na nás, zda se k tomuto úsilí připojíme. Já bych o to velmi poprosil.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro životní prostředí. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 932/1 a 932/2. Prosím, aby se zpravodajové postupně ujali slova a odůvodnili usnesení. Nejprve zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Zahraniční výbor tento tisk projednal na své schůzi 12. července. Výsledkem tohoto projednávání je, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby souhlasila s ratifikací Pařížské dohody.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Jiřího Junka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP