(10.30 hodin)
(pokračuje Kott)

Vzhledem k tomu, že zde opět nebyly předneseny legislativně technické úpravy, tak první hlasování by byly pozměňovací návrhy zemědělského výboru vedené pod písmenem A en bloc jedním hlasováním. Druhé hlasování by byly pozměňovací návrhy poslance Petra Kudely uvedené pod písmenem B en bloc jedním hlasováním. A za třetí hlasování o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Tuto proceduru si odhlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 116, přihlášeno 140, pro 110, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Kott: Takže bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru uvedeném pod písmenem A, kde se jedná o evidenci zvířat v oblasti včel u Ministerstva zemědělství, o evidenci ovocných sadů, o Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a o propouštění přípravků a produktů do volného oběhu ČR, což se týká Celní správy. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Před hlasováním jsem zaregistroval žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami... Zdá se, že se nám počet hlasujících ustálil.

 

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 117, přihlášeno 123 poslanců, pro 119, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Kott: Druhé hlasování by byly pozměňovací návrhy poslance Petra Kudely uvedené pod písmenem B a zde se jedná o zvýšení horní hranice sankcí za nedodržení předpisů. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto předložený návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 118, přihlášeno 124 poslanců, pro 103, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Kott: Vzhledem k tomu, že i zde jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, o všem návrzích bylo hlasováno.

 

Přednesu tedy usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 862, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 119, přihlášeno 126 poslanců, pro 110, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a tento bod končím a současně předávám řízení schůze kolegovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dalším bodem našeho jednání je

 

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 881/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodajka garančního zemědělského výboru paní poslankyně Marie Pěnčíková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 881/3, který vám byl doručen 24. května tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 881/4.

Táži se nyní navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ne.

Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělila nám k nim stanovisko garančního výboru. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dle usnesení zemědělského výboru z 43. schůze je navržena tato hlasovací procedura:

Legislativně technické úpravy nebyly načteny, takže o těch nemusíme hlasovat.

Takže první budeme hlasovat pozměňovací návrh poslance Petra Kudely, který máte pod písmenem B, en bloc jedním hlasováním. Budou-li přijaty, stane se nehlasovatelný bod A.A.24.3.

Za další budeme hlasovat pozměňovací návrhy zemědělského výboru uvedené pod písmenem A vyjma bodu A.A.24.3, který dubluje pana Kudelu, en bloc jedním hlasováním.

3. Pozměňovací návrh zemědělského výboru vedený pod písmenem A.A.24.3, který bude ovšem nehlasovatelný, pokud budou přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem B.

4. Pozměňovací návrh poslankyně Vlasty Bohdalové vedený pod písm. C en bloc jedním hlasováním.

5. Pozměňovací návrh poslance Jana Zahradníka vedený pod písmenem D.

6. O zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Ptám se, kdo má nějaký jiný návrh procedury. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhla paní zpravodajka.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh procedury, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 120, přihlášeno 127 poslankyň a poslanců, pro 110, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Teď prosím nechte hlasovat pozměňovací návrh Petra Kudely vedený pod písmenem B en bloc jedním hlasováním. Velice stručně - doplňuje do veterinárního zákona podmínky pro výkon praxe veterinárních lékařů, stanovuje výši pokut nově a prodlužuje lhůtu včelařů pro podání žádostí o kompenzace. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 121, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 104, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Teď můžeme hlasovat pozměňovací návrh zemědělského výboru uvedený pod písm. A kromě bodu A.A.24.3 en bloc jedním hlasováním. V podstatě se tam zpřesňují podmínky pro chovatele hospodářských zvířat, včelaře a částečně veterináře. Stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem A vyjma A.A.24.3 en bloc. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 122, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 102, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Teď bychom měli nechat hlasovat pozměňovací návrh zemědělského výboru - bod A.A.24.3, ale jelikož byl přijat pozměňovací návrh kolegy Kudely pod písmenem B, tak je tento nehlasovatelný.

Takže můžeme hlasovat rovnou pozměňovací návrh kolegyně Bohdalové, který máte pod písmenem C, en bloc jedním hlasováním. Upravuje akreditační poplatek za vzdělávací obor. Doporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o A.A.24.3. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 123, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 100, proti žádný. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP