Pátek 30. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 881/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodajka garančního zemědělského výboru paní poslankyně Marie Pěnčíková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 881/3, který vám byl doručen 24. května tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 881/4.

Táži se nyní navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ne.

Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělila nám k nim stanovisko garančního výboru. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dle usnesení zemědělského výboru z 43. schůze je navržena tato hlasovací procedura:

Legislativně technické úpravy nebyly načteny, takže o těch nemusíme hlasovat.

Takže první budeme hlasovat pozměňovací návrh poslance Petra Kudely, který máte pod písmenem B, en bloc jedním hlasováním. Budou-li přijaty, stane se nehlasovatelný bod A.A.24.3.

Za další budeme hlasovat pozměňovací návrhy zemědělského výboru uvedené pod písmenem A vyjma bodu A.A.24.3, který dubluje pana Kudelu, en bloc jedním hlasováním.

3. Pozměňovací návrh zemědělského výboru vedený pod písmenem A.A.24.3, který bude ovšem nehlasovatelný, pokud budou přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem B.

4. Pozměňovací návrh poslankyně Vlasty Bohdalové vedený pod písm. C en bloc jedním hlasováním.

5. Pozměňovací návrh poslance Jana Zahradníka vedený pod písmenem D.

6. O zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Ptám se, kdo má nějaký jiný návrh procedury. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhla paní zpravodajka.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh procedury, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 120, přihlášeno 127 poslankyň a poslanců, pro 110, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Teď prosím nechte hlasovat pozměňovací návrh Petra Kudely vedený pod písmenem B en bloc jedním hlasováním. Velice stručně - doplňuje do veterinárního zákona podmínky pro výkon praxe veterinárních lékařů, stanovuje výši pokut nově a prodlužuje lhůtu včelařů pro podání žádostí o kompenzace. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 121, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 104, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Teď můžeme hlasovat pozměňovací návrh zemědělského výboru uvedený pod písm. A kromě bodu A.A.24.3 en bloc jedním hlasováním. V podstatě se tam zpřesňují podmínky pro chovatele hospodářských zvířat, včelaře a částečně veterináře. Stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem A vyjma A.A.24.3 en bloc. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 122, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 102, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Teď bychom měli nechat hlasovat pozměňovací návrh zemědělského výboru - bod A.A.24.3, ale jelikož byl přijat pozměňovací návrh kolegy Kudely pod písmenem B, tak je tento nehlasovatelný.

Takže můžeme hlasovat rovnou pozměňovací návrh kolegyně Bohdalové, který máte pod písmenem C, en bloc jedním hlasováním. Upravuje akreditační poplatek za vzdělávací obor. Doporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o A.A.24.3. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 123, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 100, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Poslední pozměňující návrh, který bychom měli hlasovat je pozměňující návrh kolegy Zahradníka vedený pod písm. D, který do zákona doplňuje definici útulku. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu pana poslance Jana Zahradníka pod písmenem D. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 124. Přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 115, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, tak jak byly v proceduře navrženy. A nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Je to tak, prosím, paní zpravodajko? (Ano.)

Přednesu tedy návrh usnesení. Je tady žádost o odhlášení všech. Takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, podle sněmovního tisku 881, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko paní zpravodajky, případně pana ministra? Stanoviska? (Hlas z pléna: Nejsou.) Nejsou, výborně.

 

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 125. Přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 108, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP