(9.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Hnyková: Já bych chtěla jenom všem poděkovat za zdravotně postižené osoby. Myslím si, že to byla jedna z nejlepších věcí, které jsme dnes a za poslední období udělali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já končím tento bod. Budeme pokračovat bodem dalším, kterým je

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1017/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů již zaujal ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro zdravotnictví, pan poslanec Jaroslav Krákora. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1017/3, který byl doručen 26. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1017/4.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, cílem předloženého návrhu je zvýšit sociální citlivost systému veřejného zdravotního pojištění, a to prostřednictvím snížení spoluúčasti pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Konkrétně se navrhuje snížit roční limit na tzv. započitatelné doplatky u dětí do 18 let, u seniorů od 65 let věku, a to z 2 500 na 1 000 korun, s tím, že u seniorů, kteří již dosáhli alespoň 70 let, by se tento limit dále snižoval na 500 korun ročně. Poté co je pojištěnec dosáhne, uhradí mu zdravotní pojišťovna částku, o kterou byl limit na tyto doplatky překročen.

V rámci druhého čtení byla načtena celá řada pozměňovacích návrhů a já bych se rád k některým z nich za Ministerstvo zdravotnictví vyjádřil.

Nejdříve mi dovolte pár slov k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Hnykové, který je uveden pod písmenem B. Tento návrh rozšiřuje povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění i na smlouvy zdravotních pojišťoven s poskytovateli sociálních služeb s tím, že jeho součástí je zároveň novela registru smluv. Já si myslím, že v této chvíli nebude moc dobré registr smluv znovu otevírat, protože tento zákon již příslušnou výjimku ze zveřejňování pro smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, obsahuje.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění rozlišuje na jedné straně smlouvy uzavírané mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli služeb a na straně druhé tzv. zvláštní smlouvy uzavírané mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli sociálních služeb. Oba typy smluv jsou ve smyslu zákona o registru smluv smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Zákon o registru smluv tedy ponechává na zákoně o veřejném zdravotním pojištění, jaký rozsah smluv bude uveřejňován podle tohoto zákona a kolik smluv bude zveřejněno v režimu zákona o registru smluv.

Pokud by se ovšem tedy daný pozměňovací návrh v rámci hlasovací procedury rozdělil na dvě části, a to na část B1 až B3 a část B4, mohl bych za ministerstvo zdravotnictví část B1 až B3, tedy úpravu zveřejňování smluv v rámci zákona o veřejném zdravotním pojištění, na rozdíl od bodu B4, který mění zákon o registru smluv - jsem schopen ty body B1 až B3 podpořit.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Pro záznam - s náhradní kartou hlasuje pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Ta karta má číslo 71.

Já otevírám rozpravu a nyní chce vystoupit pan zpravodaj? Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji. Já jsem chtěl, dámy a pánové, požádat o toleranci k pozměňovacímu návrhu pod bodem C, který jsem podával ve prospěch praktických lékařů a možnosti méně limitovat jejich předepisování léků. Já se domnívám, že by to byl pozitivní krok, který by zefektivnil naše zdravotnictví, posílil praktické lékaře, kteří jsou stále kritizováni, že nedělají dostatečný rozsah práce, omezil by odesílání pacientů ke specialistům tam, kde to není nezbytné, a celkem by jaksi posunul naše zdravotnictví na úroveň, která je zvykem ve zbytku Evropy. Děkuji vám pěkně.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Hnyková, poté pan poslanec Benda.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr tady rozebral můj pozměňující návrh. Já bych vás velmi požádala o to, já budu i potom navrhovat změnu procedury, kterou jsem probrala jak s panem zpravodajem, tak i s legislativou i s pracovníky Ministerstva zdravotnictví, a ta změna se týká toho, že ten můj pozměňující návrh obsahuje dvě změny. Za prvé je to už zde zmiňovaný registr smluv, protože jsme nechtěli, aby pobytová zařízení sociálních služeb byla registrována ve dvou složkách. Především ale bych vás požádala o podporu pozměňujícího návrhu pod písmenem B1 až B3, kdy dává, odstraňuje diskriminaci pobytových zařízení sociálních služeb při vyjednávání o dodatku ke zvláštní smlouvě, a velmi by to usnadnilo život pobytových zařízení sociálních služeb. Já vám za vaši podporu velmi děkuji.

A potom ještě budu tedy navrhovat, pane předsedající, změnu té procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benda. A má v ruce jednací řád. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já už jsem na to upozorňoval pana předsedajícího včera při projednávání nějakého bodu a chci na to upozornit dnes znovu. Myslím, že se tady dělá chyba ve výkladu jednacího řádu, že není připouštěno ve třetím čtení vystoupení zpravodaje před zahájením rozpravy. Pokládám to opravdu za omyl, netvrdím, že to nutně musí jít ze strany předsedajícího. Ten za to nemůže, ten má nějaké podklady, které mu připravuje legislativa nebo organizační odbor.

Poprosil bych, aby legislativní odbor, respektive organizační odbor sdělil tento svůj výklad jednacího řádu, že ve třetím čtení nevystupuje zpravodaj. Já si myslím, že je chybný ten výklad, naprosto jednoznačně chybný. Paragraf 57 říká, že v každém případě před projednáváním bodu vystupuje navrhovatel, posléze zpravodaj, pokud je výboru, případně pokud není výboru, tak ho určí Sněmovna, a že zákony mají trošku jiný odlišný průběh, je dáno jenom tím, že v prvním ve druhém čtení - v prvním čtení je zpravodaj, kterého určuje organizační výbor, takže je to jiný výbor než běžný výbor, ve druhém čtení vystupují zpravodajové, případně více výborů, proto ta úprava v jednacím řádu je. Ale ve třetím čtení má samozřejmě zpravodaj garančního výboru vystoupit, myslím, že to dává i hlubokou logiku, a nevidím důvodu, proč by tomu tak nebylo, a poprosil bych, aby propříště, ještě těch třetích čtení před sebou budeme mít na příští schůzi poměrně dost, bylo to s legislativou vyjasněno. Jestli legislativa na takovém výkladu trvá, ať mi takový výklad dá a já ho případně na organizačním výboru nebo na grémiu zpochybním, ale chtěl bych, aby toto bylo jasné.

Já jsem se včera takhle domáhal slova v jednom bodě, dnes zpravodaj také zjevně počítal s tím, že vystoupí a informuje o projednání ve výboru a z nějakého důvodů není dáváno slovo. A opravdu to nekladu za zásadní vinu panu místopředsedovi Vondráčkovi, jenom bych chtěl, abychom si to všichni vyjasnili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane kolego. Jestli máme pár vteřin na edukativní okénko, domnívám se, že ano. Vy tady citujete obecnou úpravu, že vždy vystoupí zpravodaj. Nicméně pak máme speciální úpravu pro prvé, druhé a třetí čtení, a zatímco v prvém a druhém čtení je explicitně uvedeno, že vystupuje zpravodaj, ve třetím tomu tak není. Mám za to, že to je i ve vztahu obecná úprava a speciální úprava. Takže jestliže to ve třetím čtení není, tak smyslem vystoupení navrhovatele před třetím čtením je pouze to, že má ještě naposledy možnost vzít návrh zpět před zahájením rozpravy. Poté už jenom se souhlasem Sněmovny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP