Pátek 30. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1017/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů již zaujal ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro zdravotnictví, pan poslanec Jaroslav Krákora. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1017/3, který byl doručen 26. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1017/4.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, cílem předloženého návrhu je zvýšit sociální citlivost systému veřejného zdravotního pojištění, a to prostřednictvím snížení spoluúčasti pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Konkrétně se navrhuje snížit roční limit na tzv. započitatelné doplatky u dětí do 18 let, u seniorů od 65 let věku, a to z 2 500 na 1 000 korun, s tím, že u seniorů, kteří již dosáhli alespoň 70 let, by se tento limit dále snižoval na 500 korun ročně. Poté co je pojištěnec dosáhne, uhradí mu zdravotní pojišťovna částku, o kterou byl limit na tyto doplatky překročen.

V rámci druhého čtení byla načtena celá řada pozměňovacích návrhů a já bych se rád k některým z nich za Ministerstvo zdravotnictví vyjádřil.

Nejdříve mi dovolte pár slov k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Hnykové, který je uveden pod písmenem B. Tento návrh rozšiřuje povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění i na smlouvy zdravotních pojišťoven s poskytovateli sociálních služeb s tím, že jeho součástí je zároveň novela registru smluv. Já si myslím, že v této chvíli nebude moc dobré registr smluv znovu otevírat, protože tento zákon již příslušnou výjimku ze zveřejňování pro smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, obsahuje.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění rozlišuje na jedné straně smlouvy uzavírané mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli služeb a na straně druhé tzv. zvláštní smlouvy uzavírané mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli sociálních služeb. Oba typy smluv jsou ve smyslu zákona o registru smluv smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Zákon o registru smluv tedy ponechává na zákoně o veřejném zdravotním pojištění, jaký rozsah smluv bude uveřejňován podle tohoto zákona a kolik smluv bude zveřejněno v režimu zákona o registru smluv.

Pokud by se ovšem tedy daný pozměňovací návrh v rámci hlasovací procedury rozdělil na dvě části, a to na část B1 až B3 a část B4, mohl bych za ministerstvo zdravotnictví část B1 až B3, tedy úpravu zveřejňování smluv v rámci zákona o veřejném zdravotním pojištění, na rozdíl od bodu B4, který mění zákon o registru smluv - jsem schopen ty body B1 až B3 podpořit.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Pro záznam - s náhradní kartou hlasuje pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Ta karta má číslo 71.

Já otevírám rozpravu a nyní chce vystoupit pan zpravodaj? Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji. Já jsem chtěl, dámy a pánové, požádat o toleranci k pozměňovacímu návrhu pod bodem C, který jsem podával ve prospěch praktických lékařů a možnosti méně limitovat jejich předepisování léků. Já se domnívám, že by to byl pozitivní krok, který by zefektivnil naše zdravotnictví, posílil praktické lékaře, kteří jsou stále kritizováni, že nedělají dostatečný rozsah práce, omezil by odesílání pacientů ke specialistům tam, kde to není nezbytné, a celkem by jaksi posunul naše zdravotnictví na úroveň, která je zvykem ve zbytku Evropy. Děkuji vám pěkně.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Hnyková, poté pan poslanec Benda.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr tady rozebral můj pozměňující návrh. Já bych vás velmi požádala o to, já budu i potom navrhovat změnu procedury, kterou jsem probrala jak s panem zpravodajem, tak i s legislativou i s pracovníky Ministerstva zdravotnictví, a ta změna se týká toho, že ten můj pozměňující návrh obsahuje dvě změny. Za prvé je to už zde zmiňovaný registr smluv, protože jsme nechtěli, aby pobytová zařízení sociálních služeb byla registrována ve dvou složkách. Především ale bych vás požádala o podporu pozměňujícího návrhu pod písmenem B1 až B3, kdy dává, odstraňuje diskriminaci pobytových zařízení sociálních služeb při vyjednávání o dodatku ke zvláštní smlouvě, a velmi by to usnadnilo život pobytových zařízení sociálních služeb. Já vám za vaši podporu velmi děkuji.

A potom ještě budu tedy navrhovat, pane předsedající, změnu té procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benda. A má v ruce jednací řád. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já už jsem na to upozorňoval pana předsedajícího včera při projednávání nějakého bodu a chci na to upozornit dnes znovu. Myslím, že se tady dělá chyba ve výkladu jednacího řádu, že není připouštěno ve třetím čtení vystoupení zpravodaje před zahájením rozpravy. Pokládám to opravdu za omyl, netvrdím, že to nutně musí jít ze strany předsedajícího. Ten za to nemůže, ten má nějaké podklady, které mu připravuje legislativa nebo organizační odbor.

Poprosil bych, aby legislativní odbor, respektive organizační odbor sdělil tento svůj výklad jednacího řádu, že ve třetím čtení nevystupuje zpravodaj. Já si myslím, že je chybný ten výklad, naprosto jednoznačně chybný. Paragraf 57 říká, že v každém případě před projednáváním bodu vystupuje navrhovatel, posléze zpravodaj, pokud je výboru, případně pokud není výboru, tak ho určí Sněmovna, a že zákony mají trošku jiný odlišný průběh, je dáno jenom tím, že v prvním ve druhém čtení - v prvním čtení je zpravodaj, kterého určuje organizační výbor, takže je to jiný výbor než běžný výbor, ve druhém čtení vystupují zpravodajové, případně více výborů, proto ta úprava v jednacím řádu je. Ale ve třetím čtení má samozřejmě zpravodaj garančního výboru vystoupit, myslím, že to dává i hlubokou logiku, a nevidím důvodu, proč by tomu tak nebylo, a poprosil bych, aby propříště, ještě těch třetích čtení před sebou budeme mít na příští schůzi poměrně dost, bylo to s legislativou vyjasněno. Jestli legislativa na takovém výkladu trvá, ať mi takový výklad dá a já ho případně na organizačním výboru nebo na grémiu zpochybním, ale chtěl bych, aby toto bylo jasné.

Já jsem se včera takhle domáhal slova v jednom bodě, dnes zpravodaj také zjevně počítal s tím, že vystoupí a informuje o projednání ve výboru a z nějakého důvodů není dáváno slovo. A opravdu to nekladu za zásadní vinu panu místopředsedovi Vondráčkovi, jenom bych chtěl, abychom si to všichni vyjasnili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane kolego. Jestli máme pár vteřin na edukativní okénko, domnívám se, že ano. Vy tady citujete obecnou úpravu, že vždy vystoupí zpravodaj. Nicméně pak máme speciální úpravu pro prvé, druhé a třetí čtení, a zatímco v prvém a druhém čtení je explicitně uvedeno, že vystupuje zpravodaj, ve třetím tomu tak není. Mám za to, že to je i ve vztahu obecná úprava a speciální úprava. Takže jestliže to ve třetím čtení není, tak smyslem vystoupení navrhovatele před třetím čtením je pouze to, že má ještě naposledy možnost vzít návrh zpět před zahájením rozpravy. Poté už jenom se souhlasem Sněmovny.

To, že se to užíváním zvrtlo v úvodní slovo, to já plně respektuji, navíc má přednostní právo v tu chvíli ten člověk. Pan zpravodaj má většinou okamžitě po zahájení obecné rozpravy možnost vystoupit a já to tak samozřejmě vždycky připouštím. Ale původním smyslem vystoupení navrhovatele je, že podle § 86 odst. 6 může vzít návrh zpět, poté už ne. Ta náplň se dává tomu vystoupení jiná, já to respektuji.

Doufám, že jsme tím nijak nenarušili chod Sněmovny. A souhlasím s tím, nechme si to posvětit odborem legislativy. Hlásí se ještě pan předseda Stanjura? Kýve hlavou. Počkáme si na výsledek toho výkladu. Děkuji.

Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a ptám se na případná závěrečná slova. Není zde zájem o závěrečná slova. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Teď poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji, pane místopředsedo. Garanční výbor na svém výjezdním zasedání 50. schůze ze dne 14. června má toto usnesení č. 246, které se týká hlasovací procedury:

Za prvé bychom měli hlasovat o návrhu legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesených ve třetím čtení.

Potom bychom měli hlasovat o bodech A1, A2, A3a a A3b, tj. usnesení zdravotního výboru č. 226 ze 46. schůze výboru.

Poté bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Hnykové pod písmeny B1 až B4.

Další hlasování, šesté, je pozměňovací návrh pana poslance Hegera.

Sedmé s označením D1 jsou pozměňovací návrhy pánů Kasala, Vyzuly, Krákory a dalších, které se týkají očkování.

Pozměňovací návrh D2 poslanců Kasala, Skalického.

Potom jsou pozměňovací návrhy pod číslem devět označené E1 až E3 pana poslance Vyzuly.

Desítka jsou pozměňovací návrhy E4a až E4c pana poslance Vyzuly.

Jedenáctým bodem je bod F1a bod 2 pana poslance Kaňkovského.

Dvanáctým bodem je bod F1a bod 3 a F1b dohromady pana poslance Kaňkovského.

Třináctým hlasováním je bod F2 pana poslance Kaňkovského.

Čtrnáctým bodem je bod G pana poslance Zavadila.

A patnáctým je hlasování o návrhu zákona jako celku.

Já samozřejmě potom u jednotlivých poslanců jednou větou uvedu, čeho se pozměňovací návrhy týkají.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A k proceduře se hlásí paní poslankyně Hnyková.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Já jsem v obecné části avizovala, že budu navrhovat úpravu hlasovací procedury. Požádala bych vás, vážené kolegyně a kolegové, abychom hlasování o mém pozměňovacím návrhu za prvé předřadili, dali ho jako první bod, a hlasování rozdělili na B1 až B3, to by bylo první hlasování, a druhé hlasování by bylo B4. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Táži se, zda má ještě někdo k proceduře nějaké návrhy. Jestliže tomu tak není, musíme se s procedurou vypořádat hlasováním. Nejdřív budeme hlasovat o navržené změně paní poslankyně Hnykové, že bychom toto hlasování o bodech B1 až B4 rozdělili na dvě. (Poslankyně Hnyková připomíná z místa ještě předřadit.) A předřadili, dobře. Opět přivolám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh změny procedury. Kdo je proti?

Hlasování 90, přihlášeno je 136 poslanců, pro 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o celé proceduře jako celku ve znění přijaté změny.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 91, přihlášeno 136, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A já poprosím pana zpravodaje, aby nás tedy provedl hlasováním a sděloval stanoviska výboru.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já děkuji, pane místopředsedo. Takže odhlasovali jsme změnu a hlasování podle paní poslankyně Hnykové. Já myslím, že bych tu proceduru nemusel číst celou. My jsme v podstatě předřadili její bod před usnesení výboru, takže by se hlasovalo v té první části o legislativně technických úpravách, potom by se hlasovalo o bodu B1 až B3 dohromady, bod B4 samostatně, jak byl schválen návrh paní poslankyně, a pokračovalo by to usnesením výboru a dalšími body, které jsem již tady v proceduře řekl. Nebo jestli myslíte, pane místopředsedo, že to mám přečíst znovu?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ne, tak jak to říkáte. Souhlasím. Můžeme.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dobře, děkuji. Takže za prvé bych si dovolil návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesených ve třetím čtení. Žádné legislativně technické úpravy nemám napsané ani nebyly přednesené.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Výborně, takže můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Takže bychom pokračovali bodem 2, to je návrh paní poslankyně Hnykové uvedený pod bodem B1 až B3, hlasování by to bylo jedno. Týká se samozřejmě zveřejňování smluv, zvláštních smluv, dodatků ke smlouvám a srovnání v podstatě určitého rozdílu mezi pobytovými službami v sociálních zařízeních a v lůžkových zařízeních zdravotnictví. Stanovisko výboru je bohužel nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Doporučující.)

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento pozměňující návrh B1 až B3. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 92, přihlášeno 137, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Potom bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu B4 paní poslankyně Hnykové. Ten se týká zveřejňování zvláštních smluv v registrech jak pojišťoven, tak registru Ministerstva vnitra. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nedoporučující.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 93, přihlášeno 138, pro 33, proti 82. Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Potom bychom měli hlasovat o usnesení garančního výboru pro zdravotnictví. Začnu bodem A1. Jestliže ale došlo ke schválení bodu B1 až B3, tak se bod A1 stal nehlasovatelným, takže měli bychom přejít k bodu A2. Ten se týká bezplatného předávání informací mezi pojišťovnami. Stanovisko garančního výboru je samozřejmě pozitivní, doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Jenom jedním okem se dívám na legislativu... Ano, můžeme. Stanoviska? (Zpravodaj: Stanovisko výboru je doporučující.) Ministr? (Doporučující.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 94, přihlášeno 138 poslanců, pro 134, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Potom bychom měli společně hlasovat o bodech A3a a A3b, které se týkají i změny zákona o léčivech a nabytí účinnosti. Stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 95, přihlášeno 139 poslanců, pro 134, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Hegera. Ten řeší určité preskripční omezení u praktických lékařů, kde, jak víte, někdy praktičtí lékaři nemohou psát to, co píší odborní lékaři, a musí poslat k odborníkovi. Je to pod písmenem C. Pan poslanec Heger - stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 96, přihlášeno 139 poslanců, pro 96, proti 24. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Potom je zde pozměňovací návrh skupiny poslanců označený 8.D1 pana poslance Kasala, Vyzuly, Krákory a dalších. Tento pozměňovací návrh je obšírnější a týká se očkování u důchodců nad 65 let věku, dávek očkovacích látek u dětí do sedmého měsíce věku, HPV viru, Human papillomavirus, a potom očkování u lidí oslabených třeba po odebrání sleziny. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 97, přihlášeno 140 poslanců, pro 136, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další pozměňovací návrh, označený 9.D2, je pánů poslanců Kasala a Skalického a ten se týká vyřazení Řecka při stanovování cenového referenčního koše léků. Víte, že maximální cena se stanovuje vždycky na základě průměrů tří nejnižších cen a Řecko vyřazují z důvodu, protože tam je nestabilní politická a ekonomická situace. Stanovisko garančního výboru je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 98, přihlášeno je 140 poslanců, pro 110, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dalším desátým pozměňovacím návrhem označeným písmeny E1 až E3 je pozměňovací návrh pana poslance Vyzuly a týká se stanovení cen léčiv. Jestliže byl na trh uveden určitý léčivý přípravek, tak každý další by měl potom mít sníženou upravenou cenu o 30 až 40 %, nikoliv že by měl být stejně drahý, jako je to dneska. Takže snížení cen o 30 až 40 % dalšího podobného léčivého přípravku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 99, přihlášeno 140 poslanců, pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dalším pozměňovacím návrhem je označení pod číslem 11.E4a až E4c pana poslance Vyzuly. Týká se ÚZISu, jmenování ředitele Ústavu zdravotnických informací a služeb ČR na základě usnesení vlády a zřízení Národního registru zdravotních služeb. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o jubilejní, 100. hlasování této schůze, přihlášeno je 141 poslanců, pro 106, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dvanáctým pozměňovacím návrhem označeným F1a bod 2 je pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského, který se týká stomatologie a hrazení skloionomerního cementu u dětí do 15 let věku a u těhotných a kojících žen. Víte, že k 1. 7. 2018 bude zakázaný takzvaný nedózovaný amalgám, takže toto je opatření, musíme samozřejmě reagovat na usnesení Evropské unie. Stanovisko garanční výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Jedná se o bod F1a bod 2? (Zpravodaj: Ano.) Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 101, přihlášeno je 141 poslanců, pro 124, proti 2. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Třináctým hlasováním je bod F1a bod 3 a F1b společně pana poslance Kaňkovského. Týká se v podstatě hrazení dózovaného amalgámu, který bude muset být používán u dospělých a dětí nad 15 let.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Bez stanoviska - neutrální.) Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 102, přihlášeno je 141 poslanců, pro 27, proti 54. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dalším, čtrnáctým hlasováním je hlasování F2 též pana poslance Kaňkovského. Týká se ústavního ochranného léčení, respektive placení zdravotního pojištění, protože v případě odnětí svobody platí zdravotní pojištění za tyto provinilce stát, kdežto když dostanete soudně ústavní ochrannou léčbu, tak to stát neplatí, a pan poslanec Kaňkovský to chce napravit, chce, aby to též hradil stát. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 103, přihlášeno je 141 poslanců, pro 134, proti 1. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Předposledním hlasováním s číslem patnáct označeným pod písmenem G je pozměňovací návrh pana poslance Zavadila, Krákory a je to v podstatě ukotvení hospicové péče, kde se uvádí, že hospicem rozumíme zdravotní služby nevyléčitelně nemocných pacientů v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních buď hospicového typu, nebo v domácím prostředí. Stanovisko garančního výboru je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministr? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 104, přihlášeno 141, pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Jelikož jsme podle mých záznamů, pane místopředsedo, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy poslanců, měli bychom posledním hlasováním hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, i podle mých záznamů je tomu tak.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1017, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 105, přihlášeno 141, pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a děkuji panu zpravodaji za vzornou práci.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Též děkuji a myslím, že jsme sociálně slabším skupinám obyvatelstva pomohli, protože léky jsou samozřejmě drahé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP