(Jednání pokračovalo v 16.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, uplynula vyhlášená přestávka.

 

Nyní už jsme usnášeníschopní a budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury - pane předsedo, prosím o opravení, na přerušení tohoto bodu do 11. 7. bez hodiny. Do 11. 7. 2017.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro přerušení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 56, přihlášeno je 107 poslankyň a poslanců, pro 18, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem celkem detailně uváděl argumenty v prvním čtení, které by nás měly nabádat k velké opatrnosti při zavádění nové sociální dávky. Jak již Zbyněk Stanjura uvedl před přerušením, tak fiskální dopady jsou přes 2 miliardy korun. Nemyslím si, že to, co uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí, že zároveň dojde k úspoře v lůžkových zařízeních poskytujících pečovatelské služby, je zrovna prokazatelné. Myslím, že se to bude skutečně blížit těm dvěma miliardám korun, a proto je potřeba tomu věnovat i určitou pozornost.

Na výboru pro sociální politiku nakonec ten návrh byl podpořen, prošel jeden pozměňovací návrh paní kolegyně Nohavové. Tady musím říci, aspoň podle mých poznámek, že prošel většinou jednoho hlasu. Tak už to ve výboru pro sociální politiku nějak v poslední době bývá, že záleží na účasti zástupců pravice, levice a podle toho se přijímají pozměňovací návrhy. Pamatuji si také, že ve vztahu k tzv. povinnosti či nepovinnosti zaměstnavatele souhlasit s tou nepřítomností tam byly protichůdné návrhy i paní poslankyně Peckové.

Nechci tady již rozebírat otázku hospitalizace. Někteří zástupci, nebo někteří poslanci souhlasili s tímto návrhem zákona podmíněně, protože se skutečně v debatě ukázalo, že ten zákon přináší i značná rizika. Teď nemyslím jenom ve vztahu i třeba k nadužívání hospitalizace v lůžkovém zařízení, protože těch 7 dnů je jaksi čas, který je z hlediska medicínského poměrně značný, ale samozřejmě byla tam debata i ohledně okruhu osob, šíře oprávněných osob, které by měly nárok na ošetřovné. Evidoval jsem, že jsou tam pozměňovací návrhy i v této věci paní poslankyně Maxové, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.

Nechci tady už ten návrh zákona rozebírat detailně, to jsem učinil v prvním čtení. Na výboru pro sociální politiku se ukázalo, že problémů se zněním tohoto zákona je celá řada. A samozřejmě vnímám, že onemocnění člena rodiny je zásah do jejího fungování, ale návrh, který máme před sebou, budí skutečně řadu otázek a zjevných rizik. Víme, že nový pan ministr financí s oblibou ten měsíc, co je ve funkci, uvádí, kolik dalších mandatorních výdajů buďto Sněmovna schválila, nebo se připravuje ke schválení, že to začíná dělat velký problém. Uvidíme, pokud tento návrh v nějaké podobě projde, jak s tím pak naloží naši nástupci, protože se trochu opakuje v poslední době rok 2006, o kterém jsme tady mluvili, kdy pak se některé věci musely revidovat, něco se muselo zrušit, ale toto nechci teď blíže rozebírat.

Já jsem nepřipravil žádný návrh, protože mám trochu skeptický pohled na dlouhodobé ošetřovné. V prvním čtení jsem uváděl příklady řady zemí, kde to není zavedeno, a řady zemí, které jsou vnímány jako sociálně vyspělé, takže je to jakási nová dávka.

My spíš preferujeme jiné řešení, protože to není provázáno na nějakou pečovatelskou službu, terénní služby atd. Takže se zachováme určitě podle toho, jaké pozměňovací návrhy za prvé, budou načteny, to se dá předpokládat, a jaké z těch pozměňovacích návrhů vůbec projdou. Protože v té podobě, jak to připravila vláda a předložila paní ministryně, určitě ten návrh přináší celou řadu rizik a z mého pohledu jej není možné podpořit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. A zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je paní poslankyně Radka Maxová... Pardon, ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Hnyková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Mně to nedá a musím zareagovat jak na pana předsedu Stanjuru, tak i na pana kolegu Vilímce prostřednictvím vás, pane předsedající. Víte, já považuji tuto novelu a tento návrh a zavedení této dávky jako jednu z velmi důležitých pomocí rodině, která se ocitne ve velmi nepříznivé situaci, kdy se musí starat o člověka, který je buď vystaven operačnímu zákroku, těžké nemoci, zranění, nebo i péči o starého člověka.

Ano, velmi důkladně jsme probrali tuto problematiku na výboru pro sociální politiku. Jsem velmi ráda, že kolega Kaňkovský tady dneska představí pozměňovací návrh, který zmírní to, že musí ten člověk třeba i předtím, obzvlášť u starého člověka, být v nemocnici. Takže já si vážím kolegů z ODS, že mají strach o mandatorní výdaje, ale já si umím také představit, kde by se ty finanční prostředky našly. Kdybychom nevydávali třeba tolik finančních prostředků na solární elektrárny, tak bychom měli více prostředků právě na pomoc rodinám. A já si myslím, že tato dávka je velmi důležitá a pomůže rodinám, které pracují a ocitnou se v takové nepříznivé situaci. Takže já bych byla velmi ráda, když odsud odejdeme, aby aspoň po nás zůstalo něco dobrého ve prospěch občanů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Radka Maxová (obtíže s vyslovením příjmení) a její řádná přihláška. Omlouvám se, paní poslankyně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Ještě než představím své pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě, tak zde mám, dá se říci, dvě stanoviska. Jedno je Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Společnost všeobecného lékařství a druhá je Sdružení praktických lékařů ČR, přičemž obě tato sdružení v podstatě nesouhlasí s tím, abychom zkracovali nebo vynechávali úplně hospitalizaci. Já bych ráda vás s tím seznámila, pokud jste neměli tu možnost, protože si myslím, že ty argumenty jsou poměrně důležité. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP