(17.00 hodin)
(pokračuje Klán)

K části deváté, změna zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Za prvé, výčet novel se doplňuje čísly 24/2017 Sb. Za druhé, v § 22a odst. 1, písm. h) se úvodní slovo "se" zrušuje.

Odůvodnění: Jedná se evidentně opět o tiskovou chybu. Věta "se nevykonává řízení a kontrolu veřejných financí podle § 15 odst. 1, nebo" nedává evidentně žádný smysl a nenavazuje na úvodní větu odst. 1 "Územní samosprávný celek... se dopustí správního deliktu tím, že". Opět tady upozorňuji na to, že se jedná o nějaké gramatické nesrovnalosti. Ale opět, dávejte si na to pozor na tom Ministerstvu financí! Opět potom, když to někdo dostane opravdu jako uživatel toho zákona, tak se v tom bude akorát lidově řečeno plácat a nebude vědět, co s tím zákonem má vůbec dělat.

Dále upozorňuji na to, že Ministerstvo financí absolutně nezvládlo již předchozí novely číslo 192/2016 Sb. a číslo 24/2017 Sb., kdy po přidání odstavců do § 27 a 28 neopravilo v několika jiných paragrafech odkazy na přečíslované odstavce, takže v současnosti nedává text několika ustanovení vůbec žádný smysl. Jedná se např. o § 30, 37, 37b. Jak je vidět, dosud si Ministerstvo financí chyby nevzalo k srdci, neuvědomilo si je a nevyužilo příležitosti při této novele předchozí chyby opravit a dát vše do pořádku.

Je to, dámy a pánové, opravdu špatná vizitka Ministerstva financí, které chce upravovat systém kontrol ve veřejné správě, když do Sněmovny předloží návrh s tiskovou chybou a překlepem a sám si nezajistí přesnou jazykovou korekturu. Jak už jsem říkal ve svém minulém vystoupení, působí to opravdu hloupě a vrhá to špatný stín na celé Ministerstvo financí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To byl pan kolega Klán v obecné rozpravě. Nyní se s přednostním právem hlásí pan ministr financí a já mu dávám slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych opravdu chtěl znovu poděkovat panu poslanci Klánovi za velmi důkladné přečtení tohoto zákona a opravení případných překlepů, stejně tak jako jeho emocionálně výrazné hodnocení Ministerstva financí i vržení příslušného stínu na moje ministerstvo. Nicméně ty připomínky jsou oprávněné a jistě je napravíme a nemáme s nimi žádný problém.

Já se ve svém slovu také vyjádřím k pozměňovacímu návrhu pana poslance Vilímce k tomuto sněmovnímu tisku s číslem 1002, a to tak, že Ministerstvo financí nesouhlasí s tímto pozměňovacím návrhem a odůvodněním je, že pozměňovací návrh se věcně netýká předmětu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí, tedy sněmovního tisku 1002. Daná úprava by extenzivně překračovala předmět projednávaného návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí Ivanu Pilnému. Nyní ještě přihlášený František Laudát. A pan kolega Vilímec. Dohoda je, že pan kolega Laudát dá kolegovi Vilímcovi přednost. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Tak ty pozměňovací návrhy, které schválil rozpočtový výbor, jsou pozměňovací návrhy rozpočtového výboru. Pokud bych chtěl ty návrhy načíst přímo ve druhém čtení, tak bych to určitě učinil, ale snažím se, protože jsou to věci odborné, snažím se nepřeskakovat tomu odpovídající výbor. Tady nebudu dlouhý.

Ty návrhy, ano, nemají úplnou souvislost s návrhem zákona o kontrole a řízení veřejných financí, to připouštím. Ty návrhy v zásadě opravují buďto evidentní chyby, anebo nedomyšlenosti poslední novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ta vlastně doplatila trochu na to, že byla spojena se zákony, s dvojicí dalších zákonů o rozpočtové zodpovědnosti, pravidlech rozpočtové zodpovědnosti. A jak si určitě všichni pamatujeme, ty zákony, nebo přímo na druhém čtení najednou byl načten poměrně komplikovaný komplexní pozměňovací návrh, který se dotýkal samozřejmě i novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. A tak jak většinou bývá zvykem při takové rychlosti, tak samozřejmě tyto návrhy nejsou bez vady, nebo nebyly bez vady, takže kupříkladu v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů existuje sankce, správní delikt za povinnost, která neexistuje. Kterou v mezidobí rozpočtový výbor navrhl zrušit. A těžko pak vysvětlovat starostům a radním, že existuje v zákoně sankce za nedodržení povinnosti navrhnout před projednáním rozpočtového opatření 15 dní předem, když ta povinnost tam vůbec není.

Ten návrh v zásadě - který tady musím říci, si osvojil nebo schválil rozpočtový výbor téměř jednomyslně napříč politickým spektrem, v tom prvním případě to nebyl úplně tak absolutní většinou, tady to bylo téměř jednomyslně - odstraňuje chyby a nedomyšlenosti velmi rychlé úpravy, která se spojila s rozpočtovou zodpovědností, přičemž ale mnohé věci s tou klasickou rozpočtovou zodpovědností nemají co do činění. Ministerstvo financí také k jednotlivým návrhům, byť jako komplet s poukazem na to, že to překračuje vlastně změnový zákon, tak k těm jednotlivým zákonům, k těm jednotlivým návrhům, tak jak byly schváleny, buď mělo stanovisko neutrální, anebo souhlasné. Takže to bych taky chtěl k tomu dodat.

Takže věřím, že se pan ministr s těmito návrhy blíže seznámí, a že pokud bude vůle na straně Ministerstva financí a věřím i Poslanecké sněmovny, tak se odstraní chyby nebo některé nedomyšlenosti, které jsme bohužel - já sice pro to nehlasoval, ale ti, kdo pro to hlasovali, bohužel zanechali v této věci zákonů spojených s rozpočtovou zodpovědností.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní faktická poznámka pana ministra Ivana Pilného. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, víte, že jsem zásadním odpůrcem legislativních špaget, které občas tahle Sněmovna vytváří a které se potom velmi obtížně digitalizují. A pokud tento návrh překračuje rámec toho zákona, což evidentně je, ale řeší prostě problémy, které rozmotávají tu spleť, tak já se opravdu zeptám příslušného útvaru a budeme na tento pozměňovací návrh znovu reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní řádná přihláška pana poslance Františka Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já už jsem si vzpomněl na to projednávání, ono to bylo výjezdní zasedání rozpočtového výboru. Tam se ani, pane ministře, ptát nemusíte - já vám řeknu, co vaši zástupci včetně náměstků nebo náměstkyň tam říkali. Doslova cituji: S tímto zákonem to úplně přímo nesouvisí. Na druhé straně směrem k panu předkladateli Vilímcovi - máte naprostou pravdu, je to naprosto správně. A teď je jenom otázka na vašem rozhodnutí, zda tu chybu, kterou ten pozměňovák napravuje, jestli ji přijmout, tolerovat, byť to není úplně právně systémové řešení, ale byli jsme tady svědky výrazně jiných odklonů a přílepků. Takže proto rozpočtový výbor drtivou většinou ten pozměňovací návrh přijal.

Teď ještě k tomu - možná jsem měl vystoupit k předchozímu bodu, nicméně přece jenom si neodpustím jeden komentář, který jsem myslím říkal i na rozpočtovém výboru. Jsem druhé volební období v rozpočtovém výboru - a směrem ke kontrolnímu výboru, a byl bych velmi rád, aby alespoň některá politická strana si to dala do volebního programu a snažila se to prosadit. Nebudou přesvědčivě transparentní veřejné finance na úrovni státu, krajů, obcí, dokud nedojde k tomu, zejména tady nikomu nevadí do této doby, a zřejmě i ministři financí v minulosti se bránili jednoduché věci. Já bych doporučoval, aby byl státní závěrečný účet zcela odloučen od toho, kdo ty peníze "rozdává", distribuuje, rozhoduje o nich. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP