(16.50 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Pan ministr financí ocitoval stanovisko svého ministerstva. Věřím, že ještě bude nějaký čas na zvážení, jestli to stanovisko musí být tak příkré, jestli musí být tak negativní. Pojďme odstraňovat věci, které v zásadě, když jsem se ptal, jestli to někdo využívá, tak jsem se dozvěděl, že to téměř nikdo nevyužívá, a je to zbytné a snažme se skutečně ty věci zjednodušovat. Ten návrh se netýká těch velkých obcí, které mají povinně vnitřní audit, týká se těch malých obcí, týká se malých veřejných subjektů.

Docela mě i zaujalo, že pokud je to povinnost pro všechny organizační složky státu, tak jak je to koncipováno, a vím, že Nejvyšší kontrolní úřad je jakýmsi nezávislým orgánem a je taky organizační složkou státu, proč to Nejvyšší kontrolní úřad nemusí zasílat jako jediná organizační složka státu, tak jak je v návrhu zákona uvedeno.

Takže to pouze k nějakému dokreslení důvodů, proč jsem ten návrh podával na rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor ten návrh schválil. A zkusme se vcítit do reálného života a do problémů těch malých obcí. Já vím, že když to tam zůstane, to jsem také na rozpočtovém výboru avizoval, tak taky se s tím starostové naučili žít a budou s tím žít dále, ale je to zbytečné, pokud to nikdo skutečně nepotřebuje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr financí. Vaše dvě minuty.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, budu teď reagovat na příspěvek pana poslance Vilímce. V podstatě je potřeba říct, že ta výroční kontrolní zpráva se skutečně zjednodušuje, takže krok dopředu to určitě je. Mně je celkem jedno, jestli na Ministerstvu financí někdo ty kontrolní zprávy čte, nebo nečte, ale budu se určitě zajímat o to, co s těmi daty dělá a jestli vůbec něco, jestli je tam nějaký záměr s těmi daty něco udělat ve prospěch právě té veřejné správy. Pokud zjistím, že tomu tak není, že ta data jsou tam sbírána zbytečně, tak samozřejmě Ministerstvo financí změní svůj postoj k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, takže končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je případně zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Žádný další návrh na vrácení nepadl. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Jan Klán. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, ještě jednou hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo. Nebojte, nebudu opakovat pozměňovací návrhy, které jsem představoval v obecné rozpravě. Nyní se pouze přihlásím ke sněmovnímu dokumentu 6473, což jsou pozměňovací návrhy, které jsem zde představoval, a nyní načtu ještě jeden pozměňovací návrh, jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, a to že v § 5 odst. 1 se na konci textu doplňují slova "zavést systém efektivního řízení rizik, včetně jejich prevence". Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova. Ani pan ministr, ani pan zpravodaj, ani ostatní zpravodajové nemají zájem, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu a všem děkuji.

Dovolte mi přečíst několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská od 16.45 do konce jednání, omlouvá se pan poslanec Jiří Holeček mezi 16.30 a 21.00 z rodinných důvodů a omlouvá se pan poslanec Martin Komárek od 18.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Otevírám bod

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
/sněmovní tisk 1002/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede opět pan ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, k projednávání vám předkládám návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Návrh změnového zákona obsahuje zejména legislativně technické úpravy související s nahrazením zákona o finanční kontrole zákonem o řízení a kontrole veřejných financí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 1002/1 až 4. Slova se nyní ujme pan zpravodaj kontrolního výboru poslanec Vladimír Koníček a bude nás informovat o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodní. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se na své 46. schůzi dne 20. dubna roku 2017 zabýval sněmovním tiskem 1002 a doporučil Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí, sněmovní tisk 1002, schválila. Nepřijal žádný pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Postupně poprosím pana zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Františka Laudáta, poté zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Klána, aby nás také informovali o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnili. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane jediný ministře tady, financí, rozpočtový výbor se zabýval předlohou tisku na své schůzi dne 19. dubna 2017 a přijal následující usnesení. Vynechám formality.

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů. V části 9 článek X se za bod 3 doplňují body 4 a 7, které znějí.

Bod 4: v § 16 se odst. 5 zrušuje.

Bod 5: v § 22a odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. d) se slova "návrh rozpočtového opatření nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria" zrušují.

Bod 6: v § 22a odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. e) se slova "rozpočtové opatření" zrušují.

Bod 7: § 28a se zrušuje.

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Toť vše k usnesení rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní pan zpravodaj Jan Klán. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Opět hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 56. schůzi po odůvodnění panem dr. Tomášem Vyhnánkem, náměstkem ministra financí, po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jana Klána přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1002 projednat a schválit v předloženém znění. Opět se s přednostním právem hlásím do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které jste se přihlásil jako první vy, poté s přednostním právem pan ministr financí.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Opět se budu snažit nějakým způsobem vám představit mé pozměňovací návrhy, které jsem předložil k tomuto návrhu zákona, které jsou související s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

K části 6, změna zákona číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Ve výčtu novel se číslo novely 135/2015 Sb. nahrazuje číslem 135/2016 Sb. a výčet se doplňuje čísly 24/2017 Sb. a 59/2017 Sb. Opět se jedná evidentně o překlep. Novely číslo 24/2017 Sb. a 59/2017 Sb. byly přijaty až po předložení návrhu tohoto návrhu zákona do Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP