(17.10 hodin)
(pokračuje Laudát)

Dneska jsme svědky toho, že Ministerstvo financí řídí finanční toky během fiskálního roku a zároveň samo sebe kontroluje a předkládá státní závěrečný účet. Myslím si, že je načase, aby ti příslušní pracovníci, nebo byli sehnáni kvalitnější, byli vyčleněni do samostatné organizace, což se například v Kanadě, ve Spojených státech a jinde jmenuje vládní auditor, generální auditor nebo státní auditor, přesně nevím. Ten je zcela nezávislý, byť v Kanadě ho volí Sněmovna. Já si myslím, že by ho měl volit někdo jiný, například Senát, nebo ho jmenovat prezident, aby zcela nestranně posoudil, jak bylo v daném minulém období s penězi státu nakládáno. Takhle pak by asi nebyla taková překvapení, že přijde na Ministerstvo financí Nejvyšší kontrolní úřad a řekne, že si tam někteří úředníci pletou 80 milionů s 80 miliardami. Já už dneska nevěřím tomu, že zadlužení republiky je takové, jaké je oficiálně uváděno, když si to tam někdo takhle plete a přehazuje miliony místo miliard apod. Takže já nevím, jak prostě už ti lidé, kteří jsou zaběhlí ve svých kolejích...

A schvalování státního závěrečného účtu ve Sněmovně už mně potom připomíná nějaké pokusy na oživování mrtvého. A nebudu tady vulgární, abych řekl to, co se lidově říká pro tyto případy. Takže myslím si, že je načase - a nebylo by to o větším počtu státních úředníků, ale skutečně o vyčlenění do samostatné instituce, možná i sloučení s Nejvyšším kontrolním úřadem, a ten auditor by měl říkat pravdu a padni komu padni. Dokud tohle nebude, tak velmi pochybuji, že i takovéto zákony - ten hlavní zákon trošku připomíná i slohové cvičení, takže se ani nedivím, my jsme tam zaregistrovali nedostatky, o kterých tady mluvil pan kolega Klán, ale vždycky se šije, že to dělá jeden úředník, a nikdo další nemá sílu to přečíst. Já to nikomu nevytýkám. Pan ministr, to není jeho předklad, my jsme ho projednávali ještě za éry ministra financí Babiše. Takže se domnívám, že je namístě v rámci potom technických změn pouze ty zjevné nedostatky, na které pan kolega Klán nebo jeho experti přišli, prostě opravit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Františku Laudátovi za jeho vystoupení a nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím a obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr ne, pan zpravodaj Koníček také ne, pan kolega zpravodaj Laudát také ne, můžeme tedy obecnou rozpravu ukončit.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Jan Klán a poté pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, opět nebudu zdůvodňovat již jednou tady v obecné rozpravě zdůvodněný pozměňovací návrh, resp. několik pozměňovacích návrhů, a já se přihlásím ke sněmovnímu dokumentu 6472, který obsahuje zmíněné pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klánovi a nyní tedy vystoupí pan poslanec Vladimír Koníček v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych se také chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden ve sněmovním dokumentu 6534. Jedná se o jednoduchý pozměňovací návrh, který je tam uveden včetně odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Jinou písemnou přihlášku nemám. Pokud se nikdo nehlásí, končím i podrobnou rozpravu a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat po druhém čtení, a proto končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministru financí Ivanu Pilnému, děkuji zpravodajům a končím bod číslo 9.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí
a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení

Ještě než dám slovo panu ministru financí, rád bych, abychom mohli přivítat guvernéra České národní banky pana Jiřího Rusnoka, kterého jsem viděl. Ano, už ho vidím přicházet. Prosím, pane guvernére, zaujměte místo u nás. Vítám pana guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka.

A požádal bych nyní pana ministra financí Ivana Pilného, aby z pověření vlády přednesený návrh zákona uvedl. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Jak již bylo řečeno v rámci prvního čtení, novela přináší několik dílčích věcných změn a legislativně technické korekce směřující ke snazšímu a především jednotnému výkladu tohoto zákona.

Jednou z nejdůležitějších věcných změn je rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky a okruhu subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu, což je, a to bych rád zdůraznil, zcela v souladu s mezinárodní praxí a i přístupem Evropské centrální banky, jejíž statut byl inspirací pro formulaci ustanovení v předkládaném návrhu zákona.

Další neméně významnou věcnou změnou je doplnění oprávnění pro Českou národní banku stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů týkajících se spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí. Jedná se o důležitý nástroj tzv. makroobezřetnostní politiky, který České národní bance umožní plnit jeden z jejích cílů, tedy pečovat o finanční stabilitu. Tento návrh vychází z doporučení Evropské rady pro systémová rizika, Mezinárodního měnového fondu i praxe řady členských států EU a z hlediska finanční stability považuji za důležité, aby Česká národní banka disponovala navrhovanými nástroji co nejdříve.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že předkládaný návrh byl připraven ve společné kompetenci Ministerstva financí a České národní banky, tady pan guvernér České národní banky už byl přivítán, takže vítám ho i já. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí Ivanu Pilnému. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1009/1 až 1009/3. Žádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby nás informoval o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil podle § 93 odst. 1 zákona o jednacím řádu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení kolegové, milé kolegyně, pane ministře, pane guvernére, dovolte, abych stručně okomentoval průběh projednávání novely zákona o České národní bance. Ta v rozpočtovém výboru byla projednávána několikrát po prvním čtení, jak bývá obvyklé s patřičnou diskuzí, a následně potom rozpočtový výbor ještě uspořádal seminář na toto téma, kde se diskutovaly z těch 16 druhů změn, které novela zákona obsahuje, zejména dva okruhy, a to zejména makroobezřetnostní nástroje České národní banky, tedy které jsou navrhovány a které jiné velké významné centrální banky již mají, a potom samozřejmě otázka regulace hypoték, a tím pádem řešení jakési nemovitostní bubliny. To se tedy všechno na tom semináři odehrálo a následně potom rozpočtový výbor rozhodl o podaných pozměňovacích návrzích a dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 56. schůze ze dne 17. května letošního roku:

Po úvodním slově zastupující náměstkyně ministra financí paní Hrdinkové, zpravodajské zprávě poslance Klašky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. V čl. I bodu 35 se v § 45a odst. 1 větě druhé číslovka "3" nahrazuje číslovkou "5. - Abych to vysvětlil, je to procento objemu poskytovaných hypoték, které nebudou podléhat kontrole České národní banky.

2. V čl. I bodu 35 se v § 45a za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí, který je poskytnut na splacení jednoho nebo více spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí, pokud výše poskytnutého úvěru nepřekračuje k okamžiku jeho poskytnutí součet zůstatků jistin spotřebitelských úvěrů, které mají být tímto úvěrem splaceny. - To tedy prakticky znamená, že z režimu regulace hypoték se vyjímají refinancování již zavedených hypoték. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP