(16.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Já jsem interpeloval minulý týden nepřítomného ministra zemědělství v kauze odebraných téměř 80 koní chovateli, který koně týral, a z titulu rozhodnutí veterinární správy získala tyto koně do předběžné péče obec. Stojí ji to 350 tisíc korun měsíčně, přičemž ty počáteční náklady byly zhruba jeden milion korun. Chci říci, že tenhle zákon s tím v podstatě, s tou situací, nic nedělá. Upozorňujeme na to velmi dlouhou dobu. Tady máme v České republice případy týrání dobytka a velkých druhů zvířat, koní zejména, ale je to i u ostatních druhů zvířat, krávy, kozy, ovce atd. Veterinární správa má složité kompetence v tom rozhodnutí, protože v okamžiku, kdy to rozhodnutí udělá, musí se příslušná obec, která nemá finanční prostředky, začít starat, a není finančně kryta ta péče. Proto veterináři kolikrát nevědí, co s tou situací dělat.

Já na to chci upozornit v souvislosti s projednáváním tohoto zákona, protože v tomhle ohledu tady máme všichni dluh a Ministerstvo zemědělství nemá, řeknu, definitivní řešení pro to, aby tu situaci řešilo. Pokud tedy nepovažuje za situaci to, že rozhodne veterinární správa, dá ta týraná zvířata do péče obci a pak už se o nic dalšího nestará. Myslím, že by tady měla být jasná pravidla proto, aby v případě, že dojde k týrání velkých zvířat, abychom to uměli řešit také. Že to nejsou jenom útulky pro psy a případně kočky.

Ten zákon zase otvírá řadu jiných, to už tady bylo řečeno v tom zákoně předešlém, že jsou tam možné přílepky. Já je tady kritizovat nebudu, protože si myslím, že jsou téměř všechny věcné.

Co přináší ten zákon, tak už je jednoznačné stanovení povinnosti, aby příslušný veterinární lékař musel být členem komory, pokud chce vykonávat veterinární činnost. To je zásadní změna, doposud to nebylo úplně jasné. Tenhle zákon definitivně říká, že škola nestačí, musíte být členem komory. Pokud nejste členem komory, nemůžete vykonávat veterinární činnost. To bych chtěl upozornit, to je jistá změna, která povede k tomu, že veterinář, bude-li chtít vykonávat povolání, které vystudoval, bude se muset držet vnitřních pravidel fungování veterinární komory atd. atd. Může to přinést některé problémy v praxi a je už potom tedy na Státní veterinární správě a komunikaci s komorou, aby se to neotáčelo proti chovatelům.

Já mám obecně obavu, že půjdeme-li tímhle tvrdým sankčním způsobem dále, bude za chvilku takový ten obecný chov zvířat, psů, koček, papoušků, rybiček a já nevím koho všeho, stane se to záležitostí, jako je to na západ od nás, jenom pro ty bohaté. Protože bude tolik povinností, tolik možností sankcí, tolik hlídání a zároveň možnosti sankcionování, že si lidé budou opravdu rozmýšlet, jestli si pořídí, či nepořídí do rodiny psa. Možná je to dobře, někdo namítne, vždyť přece ať si ho pořídí každý, kdo na to má. Ale my bychom se měli ohlížet zcela určitě na to, že je tam řada povinností, které by být nemusely.

A ještě jedna věc. Vznikají nové agendy a je možná škoda, že chovatel bude muset státu několikrát říkat jednu a tu samou věc. Měli bychom - stejně tak jako se to stalo s těmi včelami v souladu s debatou se Svazem včelařů, že se bude využívat LPIS ke komunikaci a k tomu, aby hospodáři na plochách, kde hospodaří, věděli, že tam včelstva mají apod., aby některé další agendy byly postupně sjednocovány, aby stát neobtěžoval chovatele informacemi a nepožadoval od nich informace, které už fakticky má.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu obecnou končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Není zájem. Otevírám rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Paveru a připraví se pan poslanec Kudela. Pan poslanec Pavera stahuje, tak v tom případě pan poslanec Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pane ministře, dneska do třetice k zemědělské tematice. Do systému jsem načetl pozměňovací návrh pod číslem 6387, ke kterému se hlásím. Tento můj pozměňovací návrh se týká toho, o čem před chvílí hovořil pan poslanec Bendl, a to konkrétně povinnosti, aby veterinární lékař, který chce vykonávat veterinární činnost, byl členem veterinární komory. Tuto tematiku jsme diskutovali před projednáváním tohoto zákona v prvním čtení. Projednávali jsme ji na zemědělském výboru a postupně došlo ke shodě mezi Ministerstvem zemědělství a veterinární komorou. Takže mám tu čest a radost, že mohu tento pozměňovací návrh načíst, navrhnout. A také opakuji, že chci, aby se o něm hlasovalo ve třetím čtení, sněmovní dokument 6387. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni Bohdalovou a připraví se pan poslanec Zahradník.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážení kolegové. Vložila jsem do systému svůj pozměňovací návrh, je tam pod číslem 6179, je to víceméně legislativně technická úprava, protože v rámci veterinárního zákona je otevřen sazebník správních poplatků. Po dohodě Ministerstva zemědělství a Ministerstva školství se zde vkládá, do položky 22 doplňuje písm. w), které zní: přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti. Za každý vzdělávací program Kč 1 000.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému pod číslem 6440 a který jsem tady před chvílí v obecné rozpravě zdůvodnil. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Dále do podrobné rozpravy nemám žádné přihlášky a podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr a paní zpravodajka, nikoliv, končím tedy druhé čtení tohoto tisku.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1017/ - druhé čtení

Prosím pana ministra zdravotnictví, aby tento návrh zákona uvedl.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, velmi stručně. Cílem tohoto materiálu je snížit spoluúčast pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva na doplatcích na léčivé přípravky, které jsou částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Návrhem se sníží spoluúčast jednak u dětí do 18 let, čímž bude finančně odlehčeno rodinám s nemocnými dětmi, a dále u seniorů od 65 let věku. U obou zmíněných skupin osob je nyní stanoven roční limit na tzv. započitatelné doplatky ve výši 2 500 korun. Poté co jej pojištěnec dosáhne, uhradí mu zdravotní pojišťovna částku, o kterou byl tento limit překročen. Nově navrhujeme, aby tento roční limit pro zmíněné kategorie osob činil 1 000 korun s tím, že u seniorů, kteří dosáhli alespoň 70 let věku, byl tento limit poloviční, tj. 500 korun. Navrhované snížení limitu si ze strany zdravotních pojišťoven vyžádá za rok přibližně 440 milionů korun.

Na základě makroekonomické predikce Ministerstva financí se očekává v roce 2018 nárůst výběru pojistného za zaměstnance, OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů o cca 9 miliard korun, který lze k pokrytí navrhovaného opatření pohodlně využít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP