(16.10 hodin)
(pokračuje Ludvík)

Výbor pro zdravotnictví přijal tři pozměňovací návrhy. Jde o rozšíření povinnosti zveřejňovat smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění i na smlouvy zdravotních pojišťoven a poskytovatele sociálních služeb, zajištění předávání informací mezi zdravotnickými pojišťovnami a o legislativně technickou úpravu nedávno přijaté novely zákona o léčivech.

Dámy a pánové, Ministerstvo zdravotnictví původně předkládalo, že předložený sněmovní tisk bude jednoduchou monotematickou novelou nezatíženou dalšími úpravami, ale vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy přijaté výborem řeší aktuální a poměrně palčivé problémy, podporuji rozšíření předložené novely také o uvedená témata a jsem připraven diskutovat i o dalších případných pozměňovacích návrzích, pokud nebudou v rozporu s hlavním cílem návrhu, kterým stále zůstává zvýšení sociální citlivosti v systému veřejného zdravotního pojištění.

Dámy a pánové, děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisky 1017/1 a 2. A prosím, aby nás za omluveného zpravodaje pana poslance Holíka informoval pan poslanec Krákora a aby nás informoval o projednání návrhu výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo - vážená vládo jsem chtěl říct, ale nikdo tady není, ale je tady pan ministr zdravotnictví - vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením číslo 226, usnesením výboru pro zdravotnictví ze 46. schůze ze dne 23. března 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1017.

Po úvodním slovu ministra zdravotnictví pana dr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, zpravodajské zprávě poslance dr. Pavla Holíka a po rozpravě výbor pro zdravotnictví za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1017, s těmito změnami a doplňky, které jsou uvedené v usnesení. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru poslance dr. Jaroslava Krákoru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Zatím mám čtyři přihlášky, resp. pátou od pana poslance Zavadila. Nejprve písemné. Prosím paní poslankyni Hnykovou a po ní paní poslankyně Nohavová.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Já bych vás chtěla seznámit s pozměňovacím návrhem k této novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, kdy cílem podaného pozměňovacího návrhu je podřídit zveřejňování zvláštních smluv, § 17a zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákonu o veřejném zdravotním pojištění, který upravuje zveřejňování smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb. To znamená podřídit režim obou smluv pod jednu právní úpravu.

Aktuálně jsou smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb zveřejňovány dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to v registrech smluv vedených jednotlivými zdravotními pojišťovnami, přičemž zvláštní smlouvy jsou zveřejňovány dle zákona o registru smluv, a to v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, přestože se typově jedná o smlouvy obdobné. Cíl, který podaný pozměňovací návrh sleduje, bychom měli uvítat, avšak pouze v situaci, kdy pouhou novelizací zákona o veřejném zdravotním pojištění nedojde k chaosu při zveřejňování zvláštních smluv, a dále, nebudou-li se navrženou novelizací o veřejném zdravotním pojištění podmínky zveřejňování zvláštních smluv a smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb nadále lišit.

Takže to je jenom obecné představení mého pozměňovacího návrhu. Já bych se potom v podrobné rozpravě přihlásila k tomuto pozměňovacímu návrhu, který jsem vložila do systému, a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Nohavovou a připraví se pan poslanec Heger.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za pozornost. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že se nám nedaří projednat sněmovní tisk 1042, využívám otevření zákona číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a podávám pozměňovací návrh v rámci komplexního pozměňovacího návrhu, který je v systému pod číslem 6425. Pozměňovací návrh se týká očkování seniorů po 65 letech věku proti pneumokokovým onemocněním a dovolte mi jeho odůvodnění.

V České republice je od 1. 9. 2015 vakcinace proti pneumokokovým onemocněním u pojištěnců ve věku nad 65 let hrazena zdravotními pojišťovnami podle schváleného očkovacího schématu. Pro tuto věkovou kategorii jsou však v současné době dostupné dvě očkovací látky. Polysacharidová vakcína a nově zaregistrovaná konjugovaná vakcína. Termín "podle schváleného očkovacího schématu" je ale nejasný, a tak výklad zákona v současné době znamená úhradu konjugované vakcíny pouze ve výši polysacharidové vakcíny a v praxi se to v rámci očkování seniorů odráží v dominantním využívání polysacharidové vakcíny, což je ale v rozporu s odbornými doporučeními. Polysacharidové vakcíny tvoří protilátky, které ale nepřetrvávají déle než tři až pět let. Poté je nutné očkování opakovat, avšak s rizikem nižší protilátkové odpovědi, která je u této vakcíny podané seniorům popsaná. Konjugované vakcíny vedou k tvorbě protilátek s vysokou funkční aktivitou a na rozdíl od polysacharidové i k produkci paměťových B lymfocytů, díky čemuž není nutné v tomto věku dále přeočkovávat.

Argumentace vyšší ceny u konjugované vakcíny neobstojí, neboť polysacharidovou vakcínu je třeba opakovat alespoň čtyřikrát a náklady včetně aplikace jsou ve svém výsledku vyšší než u aplikace jedné dávky konjugované vakcíny. Na druhé straně na konjugovanou vakcínu si musí senior doplácet tisíc korun, což je pro ně vysoká částka. Ačkoliv je konjugovaná vakcína při aplikaci šetrnější, není o ni zájem vzhledem k doplatku. Zároveň není možné vyloučit, že bude vyvinuta účinnější, resp. ekonomicky přijatelnější očkovací látka, a z toho důvodu je žádoucí nastavit určení hrazené očkovací látky flexibilněji.

Za účelem stanovení vhodnějšího postupu pro vymezení hrazených očkovacích látek a případně i jejich kombinace se z výše uvedených důvodů navrhuje, aby Ministerstvo zdravotnictví schvalovalo a zveřejňovalo očkovací látky pro případ úhrady očkování proti pneumokoku u osob nad 65 let, a to na základě doporučení Národní imunizační komise. Tento postup je obdobný jako v případě stanovení antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná zvláštní a mimořádná očkování podle zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zároveň je třeba zdůraznit, že tento postup nikterak nenahrazuje rozhodování Státního ústavu pro kontrolu léčiv o schválení léčivého přípravku podle zákona číslo 378/2007 Sb., o léčivech, ale pouze zajistí určení postupu hrazeného ze zdravotního pojištění pro tento druh očkování.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP