(17.50 hodin)

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji všem za důvěru.

Pouze v krátkosti bych řekl, že sněmovní tisk byl doručen poslancům 11. listopadu 2016 a obecně jde o poslanecký návrh novely zákona o podpoře výzkumu, která si klade za cíl vyřešit výkladové nejasnosti a právní nejistotu poskytovatelů finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace, a to zpřesněním definice způsobilých nákladů. Vzhledem k tomu, že novela řeší aktuální problém, je tento návrh předkládán podle § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas již v prvním čtení. Jinak si myslím, že předkladatel řekl vše podstatné o zákonu, takže já to už nebudu dále doplňovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu zpravodaji. Nyní s přednostním právem se přihlásil - pardon, napřed musím otevřít obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem hlásí člen vlády a místopředseda vlády pan Bělobrádek.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jelikož ten další zákon je vlastně z mé dílny, tak jen to vysvětlím.

To, co říkal pan kolega Vácha, my jsme detekovali, že právní názor, který je z naší sekce Úřadu vlády, že tato změna není nutná, že je přímo použitelný právní předpis, debatovali jsme o tom s poskytovateli. Jak Grantová agentura Akademie věd a další nakonec přistoupily na náš právní výklad, nicméně jsem se pokusil ještě rychle tu chybu, která byla v podstatě zmíněna panem kolegou, napravit tím dalším návrhem. Nicméně v případě, že po diskusích ještě tento týden se zástupci vysokých škol - v případě, že projde v prvním čtení návrh kolegy Váchy, protože vysoké školy deklarují, že tento návrh je pro ně komfortní, tak přestože se domnívám, že není potřeba, tak potom ten svůj stáhnu. Takže pokud projde v prvním čtení, já ten svůj stahuji. Je to přání vysokých škol. Ony berou zodpovědnost za to, že i ÚOHS a další upozorňovaly na to, že tam jsou některé problémy, které měl odstranit ten můj návrh, tak v případě, že projde v prvním čtení návrh kolegy Váchy, tak já ten svůj stáhnu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu místopředsedovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Putnová. Máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěla bych rovněž podpořit přijetí této novely v prvním čtení, protože skutečně vysoké školy čekají na tuto novelu. Sledují nás v tuto chvíli a jsou napjaty, v jakém gardu bude jednání pokračovat. Myslím si, že to gesto - nevím, jestli to můžu chápat jako omluvu pana vicepremiéra - každopádně kvituji s povděkem.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ivan Pilný. Připraví se pan poslanec Antonín Seďa. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, samozřejmě chápu urgentnost tohoto návrhu, nemám s ním žádné problémy. Jsou tam ale dvě věci, pro které bych vás chtěl požádat, abyste neschválili průběh tohoto zákona už v prvním čtení podle § 90. Já se o nich zmíním.

První věc je - ten návrh formálně neobsahuje náklady, které se týkají pedagogické činnosti, která souvisí s projekty. To nelze, pokud bychom to projednávali v prvním čtení, opravit, protože to rozhodně není legislativně technická připomínka. Druhá záležitost je ta, že když otevíráme tento zákon č. 130, tak si musíme připomenout, že ten zákon se tady projednával, byly tady rozsáhlé pozměňovací návrhy řady poslanců, které byly zamítnuty proto, že bylo řečeno, že vznikne nové ministerstvo, které tyto problémy bude řešit. Nesporně pokus o to ministerstvo tady byl, ale je jasné, že nejen v tomto funkčním období, ale možná nikdy nebo do dvou let žádné ministerstvo nevznikne.

Také je potřeba říct, že byl učiněn pokus opravit ten tzv. kafemlejnek, to znamená přidělování peněz na jednotlivé projekty nebo instituce. Ten návrh schválila Rada vlády pro vědu a výzkum. Je konformní s Akademií věd, ale mají s ním problémy vysoké školy. Základní problém této metriky ale já vidím v tom, že ten návrh na hodnocení se stále snaží o to, aby pokud možno spravedlivě rozdělil peníze, které jdou na vědu, výzkum a inovace. Ale podle mého názoru to jsou veřejné peníze, které jsou využívány a měly by být využívány jako investice. To znamená, že základním parametrem hodnocení by měl být návrat investic. Abych odmítl takové ty naivní návrhy typu "dali jsme vám korunu, vraťte nám korunu dvacet", tak si myslím, že by bylo potřeba rozdělit projekty do dvou kategorií. První je služba občanům, která nemůže být komercializovaná a kterou prostě pro občany musí zařídit stát. Tam ta metrika musí být samozřejmě jiná. A pak je druhá část, to jsou projekty, které mohou být a musí být komercializované, ale jiným způsobem, než se děje tak, to znamená ne tím, že se budou publikovat jenom odborné časopisy a peer to peer review v časopisech, případně podávat patenty v České republice. Většina patentů, které jsou součástí této metriky, je podávaná v České republice. Je vám jasné, co se s těmi patenty stane a kde budou nějakým způsobem využity.

Myslím si, že je potřeba toto opravit. A jestliže to neuděláme teď, když ten zákon č. 130 je otevřen, tak nejbližší příležitost nastane tak za dva roky. Do té doby do vědy, výzkumu a inovací potečou miliardy stejným způsobem, jako tam tečou teď. Chápu urgentnost tohoto návrhu, proto pokud přistoupíte na to, co navrhuji, to znamená neschválit ten průchod paragrafu 90 v prvním čtení, tak rozhodně navrhnu zkrácení lhůty na 30 dní, aby se vyhovělo urgentnosti této záležitosti. A při té příležitosti může být i ta oprava, která se týká pedagogické činnosti.

Jinak skutečně s tím návrhem problémy nemám. Chápu jeho urgentnost, ale nevyužít této příležitosti by byla škoda. Pozměňovací návrhy, které byly odmítnuty Sněmovnou právě proto, že mělo vzniknout nové ministerstvo, jsou připraveny. Jsou už zařazeny jako sněmovní tisky, to znamená, nedojde k žádnému zpoždění. Byly velmi důkladně projednávány ze všech stran. Takže žádné zpoždění tady neočekávám. Rozhodně pokud nebude přijat § 90, budu navrhovat zkrácení projednávání na 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Než dám slovo dalšímu vystupujícímu, rychle přečtu omluvu. Svou neúčast z pořadu dnešní schůze od 18 hodin do konce jednacího dne omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Karel Fiedler.

Nyní má slovo pan poslanec Antonín Seďa. Připraví se pan poslanec Rostislav Vyzula.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, navržená novela zákona č. 130/2002 Sb. má řešit aktuální problém, kdy podle předkladatelů nemohou poskytovatelé účelové podpory financovat pořizovací cenu investice určené na podporu výzkumu a vývoje ani nemohou poskytovatelé poskytnout finanční zdroje na běžné materiální výdaje, které přímo souvisejí s řešením projektu. Podle předkladatelů to paralyzuje celý systém financování českého výzkumu a vývoje a ohrožuje čerpání evropských strukturálních fondů. Takže z tohoto důvodu tady ten návrh podporuji.

Vláda ve svém stanovisku zaujala nesouhlasné stanovisko. To zdůvodňuje navrhovanou změnou statusu institucionálního příspěvku vysokým školám. S návrhem zákona by dle vlády bylo možno souhlasit, pokud by byl skutečně striktním návratem právní úpravy do doby před přijetím zákona č. 194/2016 Sb. Ve skutečnosti v návrhu schází druhá část úpravy způsobilých nákladů, původně obsažená v § 8 odst. 3 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která garantovala, že i po skončení příslušného projektu byl z něho pořízený hmotný a nehmotný majetek využíván pro činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP