(17.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování 102, přihlášeno 103 poslanců, pro 68, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a lhůta pro třetí čtení byla zkrácena.

 

Tím jsme vyčerpali tento bod a já končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Jako další bod otevírám bod číslo

 

168.
Návrh poslanců Františka Váchy, Jiřího Zlatušky, Karla Raise,
Vlasty Bohdalové, Anny Putnové, Miroslava Grebeníčka, Petra Kořenka,
Simeona Karamazova, Radima Holečka, Adolfa Beznosky, Františka Laudáta
a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 960/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji tedy ještě jednou, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 960/1 a já nyní poprosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele někdo z navrhovatelů. Pan poslanec Vácha. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já před vás předstupuji a chtěl bych vás požádat, abyste schválili novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a to podle § 90, to znamená již v prvním čtení.

V dubnu 2016 jsme na 44. schůzi schválili vládní návrh, vládní novelu zákona 130, ve které se objevily některé nejasnosti, někdo z nás je nazývá chyby. Těm chybám jsme se pokusili zabránit. Já jsem byl zpravodajem tohoto tisku a my jsme se chybám v tom zákoně pokusili zabránit tím, že jsme přišli s několika pozměňovacími návrhy. Ty návrhy bohužel neprošly, takže poté, co byl zákon schválen, jsem vešel v jednání jak s poskytovateli, což byla třeba Grantová agentura ČR, TA ČR, Ministerstvo školství, tak i s příjemci, jako jsou vysoké školy apod. Pokusil jsem se o jistý konsenzus, kompromisní řešení. Pokusil jsem se vyjít vstříc všem zúčastněným, to znamená jak poskytovatelům, příjemcům, tak i rezortu pana místopředsedy vlády kolegy Bělobrádka, a nově jsme definovali způsobilé náklady.

Já se vám teď pokusím vysvětlit, v čem byl problém. Podle zákona může být podpora vědy vynakládána pouze v rozsahu stanoveném zákonem 130, a to jako účelová, to znamená na projekty, nebo jako institucionální, to znamená na chod institucí. A dále se v zákoně říká, že může být tato podpora poskytnuta pouze na způsobilé náklady, a jsou v tom zákoně definovány způsobilé náklady. A zde došlo k chybě nebo k jistému opominutí, protože ve způsobilých nákladech, které máme dnes definovány v zákoně, chybí materiálové náklady. Abych to přiblížil, tak dnes si chemik, který podá grant, dostane peníze, nemůže koupit chemikálie, protože to zákon nedovoluje, nedefinuje materiálové náklady, to znamená, ten chemik si nemůže v grantu koupit chemikálie. Současně v tom zákoně jsou špatně definovány hmotné náklady, to znamená nákupy investic, kdy pokud ta investice má delší odpisovou dobu, než je délka projektu, tak vám poskytovatel na investice dá pouze peníze na odpisy, ale ne na nákup té investice. Takže nelze čerpat materiálové náklady, nelze čerpat na většinu investic a je tam i ohrožení institucionální podpory.

Takže my jsme připravili návrh novely zákona, kde řešíme tyto dva základní problémy. Z toho důvodu, že se jedná o tak jednoduchou novelu, ale tak potřebnou novelu, bych vás chtěl požádat o schválení podle § 90 již v prvním čtení. Například včera Grantová agentura vyhlásila výzvu na standardní granty a v dokumentaci píše, že mohou žadatelé žádat o financování materiálových nákladů. To je v rozporu se současným zněním zákona 130. My potřebujeme co nejdřív změnit zákon tak, aby poskytovatelé mohli vypisovat grantové výzvy. A není to jenom GA ČR, není to jenom TA ČR, ale jsou to všechny výzvy v operačních programech, které jdou do vědy a výzkumu.

Takže bych poprosil - to je tedy úvod a já se pak přihlásím ještě do rozpravy - poprosil bych, vím, že jsou tady jisté náznaky toho, že by někdo chtěl nepodpořit tu devadesátku, případně ji vetovat, chtěl bych vás opravdu požádat, jestli byste nevyšli vstříc vědcům a nepodpořili ten zákon, aby prošel již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane navrhovateli. V tuto chvíli by se měl ujmout slova zpravodaj pro prvé čtení, kterým byl určen poslanec Jiří Mihola, který je ovšem omluven, a bylo mi sděleno, že jeho role by se ujal pan poslanec Procházka, nicméně jsme v prvém čtení, navíc v režimu § 90. S touto změnou by měla vyslovit souhlas Sněmovna. Opět přivolám naše kolegy, kteří jsou případně v předsálí, a dám hlasovat o tom, zda Sněmovna souhlasí s tím... Registruji žádost o odhlášení, takže se prosím všichni znovu přihlaste svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o tom, zda Sněmovna souhlasí s tím, aby se role zpravodaje ujal pan poslanec Procházka.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 103, přihlášeno je 107 poslanců, pro 103, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A já poprosím pana zpravodaje, aby se ujal slova. A poprosím trochu o klid v sále! Ačkoliv nás tu není tolik, tak je zvýšená hladina zvuku. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP