(16.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Myslím si, že řešení je v tom odstranit slovo "na požádání" a vyžadovat v každém případě při příchodu toho člověka vyřízení toho dokladu - prostě aby předložil doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu. Je to v tom zákoně, že to má mít. Jenom je tam volnost, že úředník to může, ale nemusí chtít. Čili navrhuji, aby ta slova "na požádání" se z toho písmene b) vyškrtla pryč. Znamenalo by to, že by písmeno b) znělo, že musí předložit doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu vyžadovaného pobytu na území. Myslím si, že to je racionální požadavek a že by tento pozměňovací návrh, který potom přednesu v podrobné rozpravě, měl být přijat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní je přihlášen pan poslanec Václav Klučka a ještě před ním pan kolega Plzák s faktickou poznámkou, pravděpodobně k vystoupení pana kolegy Hovorky. Takže ho nechám reagovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, poslouchal jsem pana kolegu Hovorku. Ono to má ale jednu takovou fintu. Taková věc se ale týká - a jako zdravotník to vím - hlavně občanů Ukrajiny a oni samozřejmě mohou být pojištěni na určité období. Ale často tady pak zůstávají nelegálně delší dobu. A to jsou právě ti, kterým se pak stávají ty úrazy, když pracují načerno na stavbách. A nevím, jestli máme na tohle nějaké řešení.

Samozřejmě to podporuji, jak jste to řekl, ale tady by to zasloužilo asi nějakou hlubší analýzu a hlubší zásah do toho, jak se vůči těmto nelegálním pracovníkům budeme stavět. A samozřejmě jako zdravotníci víme, že jim nikdy nemůžeme odmítnout pomoc, a někdy se to týká opravdu vážných úrazů. Je to na pomezí humanity a nějaké ekonomiky a ty nemocnice si to opravdu nesou a zaplatí si to ze svého. A víme, jak finanční situace ve zdravotnictví vypadá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a kolegu Klučku požádám ještě o posečkání. Pan kolega Hovorka bude také reagovat faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Rozumím té námitce. Ovšem tady se nejedná o to, jestli cizinec to pojištění má mít, nebo nemá na celou dobu pobytu. On ten příslušný paragraf říká, že to pojištění v podstatě má mít na celou dobu pobytu. A v tom zákoně je jenom, že je to povinen předložit na požádání. Takže jde o to, jestli příslušný úředník, který to vyřizuje, si to vyžádá, nebo nevyžádá. Čili jde jenom o to, aby ten doklad byl vyžadován vždy. Takže to je smyslem toho pozměňovacího návrhu. A jinak to komerční pojištění není pro ty lidi nedostupné. Není to něco, co by si nemohli pořídit. A jak jsem říkal, situace se postupně zlepšuje, ale přesto je pořád hodně lidí, kteří to pojištění nemají. Takže se domnívám, že pokud by v zákoně nastala změna a ten doklad by byl kontrolován vždy, je zase vyšší šance, že větší počet lidí to pojištění bude mít uzavřeno. To, že může nastat situace, kdy to pojištění nebude nebo ten pobyt bude delší, než byl původně deklarován, samozřejmě nastat může. Ale nemůžeme ovlivnit to, že ten člověk tady zůstává na dobu delší a případně pracuje v nějakém vztahu, který není pracovněprávním vztahem založeným na základě řádné smlouvy. To asi ovlivnit nemůžeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi a nyní již řádně přihlášený pan poslanec Václav Klučka. Jsme v obecné rozpravě ve druhém čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Moc vám děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, předložený návrh zákona o pobytu cizinců já osobně nesmírně a velmi vítám. Návrh přináší celou řadu pozitivních změn a reaguje na nedostatky současné právní úpravy. Zejména se jedná o úpravu řízení s cizinci, přičemž v této chvíli je brán daleko větší zřetel na především vnitřní bezpečnost České republiky v souvislosti s migračními riziky a toky.

Přesto však se domnívám, a neberte to prosím nikterak zle, že v některých směrech mohl být návrh zákona předložený předkladatelem lidově řečeno odvážnější a mohl přijít s důraznějšími řešeními, která v souvislosti s realizační praxí řízení vytvářejí vždy určitá rizika. Některá z těchto řešení vám budu navrhovat ve svém pozměňujícím návrhu.

Cílem tohoto návrhu, k němuž se přihlásím v podrobné rozpravě, je především a právě to posílení bezpečnosti České republiky. Dále pak navrhuji určité odlehčení státní správě, které spočívá ve zjednodušení procesu vedeného s cizincem, a částečně jde také o obranu před zneužíváním zákona v oblasti ekonomické migrace.

Pokud jde o konkrétní obsah pozměňovacího návrhu, pak několik věcí, které jsou v něm uvedeny. Utajované informace se nestanou součástí spisu, a proto do nich nebude možné nahlížet. Cizinci budou k žádostem přikládat pouze a jenom originály svých dokladů. Bude pak daleko snazší odhalit padělky. V případě rušení pobytu cizince, který spáchal úmyslný trestný čin, kupříkladu předložil padělané a pozměněné doklady nebo uvedl nepravdivé údaje, se už nebude posuzovat přiměřenost dopadu řízení do soukromého a rodinného života. Rozšíří se počet případů, kdy bude cizinec povinen podat žádost osobně, a pouze a jenom osobně. Státní správa získá tak lepší přehled o vlastní totožnosti cizince.

Pak se jedná o opatření k odlehčení státní správy, například rozšíření počtu okolností, za kterých se bude řízení zastavovat a nebude nutno meritorně rozhodovat ve věci. Například když cizinec se správním orgánem nespolupracuje. Soudní řízení, která už nemohou v praxi přinášet žádnou změnu pro postavení cizince, se zastaví. Například cizinec bude v mezidobí propuštěn ze zajištění.

Pak se jedná o další věc a to je vyloučení soudního přezkumu. K odlehčení státní správy a soudní soustavy dojde, pokud nebudou muset rozhodovat, přezkoumávat ve správním soudnictví dvě soudní instance. Přezkoumání rozhodnutí Ministerstva vnitra je již v současné době prováděno nezávislou komisí pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. V případě negativních rozhodnutí se tak urychlí vycestování cizince z území České republiky. Ještě to shrnu více lidově. Tím, že čekáme na soudní rozhodnutí, se neustále prodlužují doby, kdy má dojít k opuštění republiky cizincem. A to je velký problém.

Opatření v oblasti ekonomické migrace. Tam se jedná například o to, že série dílčích opatření, která cílí na nedůvěryhodné zaměstnavatele, se objevuje v tom pozměňovacím návrhu. Po zaměstnavateli bude vyžadováno, aby neměl dluhy vůči státu, aby nebyl v konkurzu a aby jeho sídlo bylo skutečné.***
Přihlásit/registrovat se do ISP