(16.50 hodin)
(pokračuje Klučka)

To je jenom pár informací kolem toho pozměňujícího návrhu. Nebojte se prosím jeho velikosti. On je opravdu na 22 stranách. My jsme na tom pracovali velmi detailně s Ministerstvem vnitra až do dnešního rána. Já jsem ho dával v dopoledních hodinách, tento pozměňující návrh. Je to připraveno tak, aby to bylo legislativně bezvadné. Jinak větší část je pouze a jenom odůvodnění těch krátkých věcí, které se v tom zákoně mění.

Děkuji vám za pozornost. Přihlásím se k tomuto návrhu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi za vystoupení v obecné rozpravě. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Budeme pokračovat rozpravou podrobnou. Ještě než ji zahájím, požádala o prodloužení své omluvy z dnešního jednacího dne do 17 hodin paní poslankyně Věra Kovářová.

Nyní otevírám podrobnou rozpravu a jako první je přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5835 k tomuto tisku, který jsem vložil do systému. Jedná se o změnu tohoto zákona.

V ustanovení § 180j v bodě 3 písm. b) se slova "na požádání" vypouštějí. Protože je to stručné, tak tedy řeknu, jak bude vypadat to nové znění: "§ 180j bod 3 písm. b) tedy nově zní: doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území".

Odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Tento pozměňovací návrh zajistí, aby již při podávání žádosti o pobyt na území bylo vždy, a nikoliv jenom na vyžádání ověřováno, že žadatelé jsou na celou dobu pobytu na území řádně zdravotně pojištěni, a výrazně pomůže ochránit poskytovatele zdravotní péče před nedobytnými pohledávkami, prostředky našeho systému zdravotního pojištění, a především samotné cizince, kteří v případě nutnosti budou mít zdravotní pojištění řádně zajištěno. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní pan poslanec Václav Klučka se svým pozměňovacím návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Teď už mi jenom dovolte, abych načetl nejdříve usnesení 990/1, usnesení výboru pro bezpečnost, a posléze usnesení v systému pod číslem 5813, což je pozměňující návrh, o kterém jsem vás informoval, který je jako celek, přitom je rozdělen do 14 dílčích písmen, takže záleží jenom na garančním výboru, jak přistoupí k projednávání a posléze k doporučení hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi a ptám se, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj také nemá zájem. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný procedurální návrh, o kterém je možno hlasovat ve druhém čtení, končím i bod 295.

 

Budeme pokračovat bodem 6, který je dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze. Jde o

 

6.
Vládní návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů
(zákon o zahraniční službě)
/sněmovní tisk 994/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Požádám o pozornost zpravodaje zahraničního výboru Robina Böhnische a pana poslance Jeronýma Tejce jako zpravodaje ústavněprávního výboru.

Nyní tedy pan ministr Zaorálek. Už je tady. Já ještě než dojde ke stolku zpravodajů, konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu, a proto požádám pana kolegu Böhnische, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 994/1-3, když tím druhým výborem, nebo dalším výborem, abych byl přesný podle jednacího řádu, je výbor ústavněprávní.

Nyní se tedy slova ujme pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, pane místopředsedo. Já bych úvodem k druhému čtení - já nebudu opakovat všechno to, co už tady zaznělo v tom prvním, to si myslím, že bych vás zbytečně unavoval.

Jak víte, návrh byl přikázán dvěma výborům, zahraničnímu a ústavně právnímu. Ten zahraniční je výbor garanční. Já jsem se osobně zúčastnil jednání v obou výborech a mohu vám akorát říci, že diskuse byla naprosto korektní a věcná, byly tam sice některé připomínky, ale ty byly vznášeny často na vysvětlení jednotlivých prvků toho zákona. Myslím, že to byla docela užitečná debata pro obě strany.

V jednáních na výborech byl uplatněn jeden pozměňovací návrh. K tomu se můžu vyjádřit, pokud by to bylo třeba, něco z toho, co tam zaznělo, mohu i podpořit, ale já si myslím, že v této chvíli bych se omezil tady na tohle. Debata proběhla, já sám jsem s ní byl spokojen, doufám, že i pro poslance to bylo užitečné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zahraničních věcí a žádám pana zpravodaje garančního výboru pana poslance Robina Böhnische, aby nás informoval o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Pane místopředsedo, velmi děkuji. Byla to pro zahraniční výbor svého druhu velká událost, protože málokdy se zabývá zákonem, většinou pouze - v uvozovkách pouze - mezinárodními smlouvami. Výbor se zabýval zákonem dvakrát, své jednání nejprve přerušil a vyčkal projednání zákona v ústavněprávním výboru, který přijal pozměňovací návrh, s kterým nás pravděpodobně seznámí zpravodaj ústavněprávního výboru.

Výbor zahraniční na své 31. schůzi 7. února žádný pozměňující návrh nepřijal, pouze usnesení, které si dovolím přečíst: Po odůvodnění ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, náměstka ministra zahraničních věcí Martina Smolka a zpravodajské zprávě Robina Böhnische a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Tolik zatím vše z jednání na zahraničním výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby nás také informoval o jednání výboru ústavněprávního a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, budu velice stručný, protože stručné bylo i jednání ústavněprávního výboru a úsporné alespoň co do přijetí pozměňovacích návrhů. Jednání se uskutečnilo 26. ledna na (s důrazem:) 81. schůzi ústavněprávního výboru. My jsme doporučili, aby návrh zákona byl schválen téměř bez výhrad. Doplnili jsme za souhlasu pana ministra zahraničí jeden drobný pozměňovací návrh, a to ten, že v § 58 odst. 2 se slova "při výkonu služby v zahraničí" a slova "se služebním působištěm v zahraničí" zrušují. Jedná se o podobnou úpravu, o které jsme jednali dnes v rámci služebního zákona, respektive zákona o státní službě ve vztahu k zaměstnancům, tedy výjimka vzdělání, a byla to věc, na které se výbor shodl zcela jasným výsledkem.

To je vše, co se odehrálo na ústavněprávním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Dovolte mi, než otevřu rozpravu, konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Kořenek od 17 hodin až do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Nyní otevírám rozpravu a jako první je přihlášen pan poslanec Martin Plíšek, a to v rozpravě obecné, slovo má i v podrobné. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP