(16.30 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Já jsem rozuměl tomu, že vládní koalice ještě předtím, než se schválila ta rozpočtová zodpovědnost, kterou vrátil Senát se zamítnutím, si byla vědoma nastavení určitých problémů především v tomto zákoně, dokonce pan předseda vlády se vyslovil, že vláda připraví změnu, ale jak určitě bychom mohli předpokládat, taková změna by se časově stejně nedala stihnout. To znamená, tyto pozměňovací návrhy, které předkládám v souvislosti s tiskem 929 k úpravě části 97, reagují na největší problémy a i zjevné chyby, které byly zakomponovány do poslední novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi a nyní pan poslanec Antonín Seďa, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 929, který předkládá nepřítomný Roman Váňa a je uveden ve sněmovním dokumentu číslo 5798. Odůvodnění pozměňovacího návrhu je uvedeno ve sněmovním dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není zájem, pan zpravodaj nemá zájem. Nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat, a proto děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat, pan ministr je připraven, protože i bod 295 bude uvádět. Jde o

 

295.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 990/ - druhé čtení

Ještě než vám, pane ministře, dám slovo, požádám pana poslance Václava Klučku, který bude zpravodajem výboru pro bezpečnost místo paní poslankyně Zuzky Bebarové Rujbrové. Nemusíme to hlasovat, jsme ve druhém čtení a jde o rozhodnutí výboru, které akceptuje Poslanecká sněmovna. Prosím tedy, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavním cílem návrhu je posílit bezpečnostní prvky migračního procesu a mechanismy zamezující zneužívání ustanovení migračního procesu. Tohoto cíle chce vláda dosáhnout např. změnou často zneužívaných ustanovení, efektivnějším využíváním utajovaných informací a změnou procesních ustanovení, která neodpovídají specifikům řízení o pobytu cizinců. Vláda těmito opatřeními reaguje mimo jiné také na podněty výboru pro evropské záležitosti, který vládu požádal právě o posílení bezpečnostních prvků migračních procesů. Některá z navrhovaných opatření jsou zároveň součástí vládního balíčku, jehož cílem je zvýšení vnitřní bezpečnosti v České republice.

Návrhem jsou dále do českého právního řádu transponovány dvě směrnice Evropské unie, které upravují podmínky pobytu příslušníků třetích zemí. Jde jednak o cizince, kteří mají být na území České republiky zaměstnáni jako sezónní pracovníci, a jednak o cizince, kteří mají být na území České republiky převedeni k výkonu konkrétní kvalifikované pracovní pozice v rámci jedné společnosti, jejíž sídlo je tedy mimo území České republiky.

Dále se navrhuje zavést povolení k dlouhodobému pobytu pro investory, kteří plánují v České republice uskutečnit významnou investiční akci a v jejím rámci vytvořit stanovený počet nových pracovních míst. Tito zahraniční investoři budou moci volit mezi již standardním dlouhodobým vízem za účelem podnikání a tímto nově zavedeným povolením k pobytu, na jehož základě budou oprávněni se pohybovat na území České republiky dva roky.

Návrh obsahuje také další změny, které vyplynuly z aplikační praxe a které je nutno provést i vzhledem k současnému vývoji migrační situace.

Cílem vlády je na jedné straně podporovat migraci tzv. prorůstovou, která pomáhá české ekonomice v rozumném rozsahu, na druhé straně striktně dodržovat podmínky pro zachování vnitřní bezpečnosti v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra za uvedení tisku 990 a konstatuji, že návrh zákona jsme přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 990/1. Žádám pana poslance Václava Klučku jako zpravodaje, aby nás o projednání ve výboru informoval, případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi načíst usnesení číslo 151 výboru pro bezpečnost z 37. schůze uskutečněné dne 25. ledna 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 990:

"Výbor pro bezpečnost

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit návrh tohoto zákona ve znění těchto pozměňujících návrhů:

1. V části první Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky čl. 1 bodu 164, novelizační bod 164 se zrušuje. Ostatní novelizační body se přečíslují.

2. V části osmnácté čl. XXI Účinnost bude tento článek znít: Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení s výjimkou čl. I bodu 181, který nabývá účinnosti prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

III. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky."

Toť celé usnesení, ke kterému se ještě přihlásím v podrobné rozpravě, aby o těch pozměňovacích návrzích bylo hlasováno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení a otevírám rozpravu. Mám do ní dvě přihlášky, první je přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka a pan zpravodaj potom je přihlášen řádně v rozpravě se svým vystoupením. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se chtěl jenom krátce dotknout jedné záležitosti, která se týká § 180j, a to je doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů.

Situace cizinců ze třetích zemí, kteří žádají pobyt na našem území, se v poslední době výrazně zlepšila vyšším využíváním komerčního zdravotního pojištění, které poskytují komerční pojišťovny, mimo jiné i akciová společnost VZP, takzvaná PVZP a s. Přesto se i nadále v řadě případů stává, že během případné hospitalizace cizinců ze třetích zemí nejsou mnozí jedinci zdravotně pojištěni a náklady na jejich případnou léčbu se pak stávají nedobytnými pohledávkami nemocnic, které jim zdravotní péči poskytly.

Já se domnívám, že řešení tohoto problému existuje, a sice určitou změnou § 180j. Paragraf 180j ve svém odstavci 3 říká, že v případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění podle odst. 1 předloží a) úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především však rozsahu pojištění, limitu pojistného a plnění 60 000 eur a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. A b) na požádání doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území.

Znamená to, že pokud se příslušný úředník rozhodne vyžádat si ten doklad, dotyčný cizinec ho předloží a je zkontrolován. Ale v zásadě, pokud je to jen na vyžádání, může se stát, že v řadě případů ten doklad předložen není a cizinec pojištění uzavřeno nemá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP