(16.20 hodin)
(pokračuje Pilný)

Druhá změna, kterou tady navrhuji, se týká administrace zřizování datových schránek, protože zatím pokud byly datové schránky používané také na soukromou komunikaci, tak musel žadatel žádat v administrativním procesu o to, aby mu tohle to bylo umožněno. Můj návrh to obrací a říká, že tuto možnost budou mít všechny osoby, které budou mít datové schránky, s tím, že pokud tuto možnost nechtějí využívat, tak provedou takzvaný opt-out, to znamená, že se odhlásí z toho systému. To výrazně zjednoduší administraci datových schránek.

To jsou pozměňovací návrhy, které využívají toho, že je otevřen přestupkový zákon, že jsou tam paragrafy o datových schránkách, které umožní, jak jsem již zdůvodnil, mnohem efektivnější provoz veřejné a státní správy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Nyní v rozpravě řádně přihlášený pan poslanec Procházka. Pane poslanče, ještě než přistoupíte k pultíku, tak načtu omluvu pana poslance Jaroslava Borky, který se omlouvá na zítřejší den z osobních důvodů.

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já jsem do systému vložil pozměňovací návrh pod číslem 5757. Je to pozměňovací návrh, který navazuje na pozměňovací návrh ústavněprávního výboru přijatý usnesením ústavněprávního výboru číslo 281 ze dne 26. ledna 2017. Je to sněmovní tisk 929/3. Jde o pět nových bodů, které vkládám do bodu 31 usnesení.

Za dosavadní bod 2 vkládám nové body 3 a 4 a do stejného bodu usnesení, tedy bodu 31, za nový bod 10 vkládám body 11, 12 a 13. Tyto změny předkládám z důvodu přehlédnutí legislativně technické chyby, která byla předkladatelem odhalena až po schválení návrhu zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Tehdy to byl sněmovní tisk 746. Já tedy využívám toho, že ústavněprávní výbor tento zákon opětovně otevřel.

Co se týká bodů 11, 12 a 13, tam vzhledem k absenci příslušné vyhlášky k zákonu, k zdlouhavému legislativnímu procesu schvalování zákona společně se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti posunuji účinnost zákona o jeden rok a společně s účinností se posunují termíny v navazujících ustanoveních zákona také o jeden rok. Jde tedy spíše o legislativně technické změny, a proto vás všechny, kolegové a kolegyně, žádám, abyste je ve třetím čtení schválili.

Podrobné odůvodnění je součástí pozměňovacího návrhu, který je v systému, a já se k němu pak přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Procházkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce. Jsme v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já budu velmi stručný. Mně na to skutečně budou stačit dvě minuty. Já bych chtěl připomenout - teď jsme v zákoně, který souvisí se změnou zákona o přestupcích, který platí od 1. 7. letošního roku. Připadá mi, že jsme tam udělali některé věci, a považuji za nutné na to upozornit, protože je to opravdu složitý materiál. Teď neumím připravit pozměňovací návrhy.

Jedna věc se týká takzvaného vykázání, což byl původně § 15, který vypadl. Musím říci, že naše obec, naše město tento paragraf dost úspěšně používalo na osoby nepřizpůsobivé, které byly z jiných částí republiky. Byli to takoví lidé - někdo jim říká bezdomovci, ale oni to nejsou bezdomovci, protože někde bydlí, dokonce berou příplatky na bydlení, ale potulují se po městě, žebrají, pijí, kouří a znečišťují veřejné prostředí. To nám tam vypadlo a velmi nás to mrzí.

Druhá věc, kterou bych chtěl připomenout - také jsme schválili záležitost, která se týká rušení nočního klidu v obcích. Tam si myslím, že je jeden základní problém, že veškeré aktivity, které se v obci, ve městě, budou v tom roce dít, schvaluje zastupitelstvo. To je jakýsi fahrplan. Já si myslím, že ten základní přehled toho, co se ve městě koná, by mělo schválit zastupitelstvo, ale rada by měla mít výkonnou pravomoc tento základní plán upravovat. Konzultovali jsme to s náměstky a zjistili jsme, že to skutečně takto nejde. Já bych apeloval na to, aby se o tom přemýšlelo do budoucna, protože nám to dělá problémy.

Děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem rušil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi a ptám se, kdo ještě do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Je zájem o vystoupení po obecné rozpravě? Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou. První je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem tady už odůvodnil. Je to sněmovní tisk 5536.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní další přihlášený, pan zpravodaj jako předkladatel návrhu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. Já se přihlašuji k několika pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod číslem 5817, který se týká doplnění ustanovení ohledně změny zákona o ochraně ovzduší, dále potom je to pozměňovací návrh v systému pod číslem 5818, který se týká změny veterinárního zákona, dále potom 5819, který se týká obecního zřízení a zákona o hlavním městě Praze, dále potom 5820, který se týká změny obecního zřízení a krajského zřízení, dále potom je to pozměňovací návrh 5821, který se týká změny zákona o návykových látkách, a konečně 5822, který se týká energetického zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lukáši Pletichovi. Nyní pan poslanec Procházka v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo. Já se formálně přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 5757. Podrobné odůvodnění je součástí toho pozměňovacího návrhu. Odkazuji se také na obecnou rozpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Vilímec, připraví se pan kolega Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dovolte mi se přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 5763, k mému pozměňovacímu návrhu. Obsahuje podrobné odůvodnění, přesto několik vět bych k tomu řekl.

Tento návrh zákona otevírá 249 zákonů. Jedním z těch zákonů, který otevírá, je zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Důvodem mého pozměňovacího návrhu je skutečnost, že při projednávání zákonů, které byly spojeny s takzvanou rozpočtovou zodpovědností, došlo právě v případě tohoto zákona jednak na poslední chvíli přímo zde ve Sněmovně ke změnám, které nebyly provázány do jiných ustanovení tohoto zákona, jednak k zásahům, které nemají přímo s rozpočtovou zodpovědností věcnou souvislost a budou činit v praxi poměrně značné problémy.

Pozměňovací návrh, který předkládám, odstraňuje chyby v přijatém zákoně. Pozměňovacím návrhem například garančního rozpočtového výboru byla odstraněna povinnost územních samosprávných celků zveřejňovat návrhy rozpočtového opatření či návrhy rozpočtového provizoria alespoň patnáct dnů před jejich schválením, ale sankce v zákoně zůstaly. To je evidentně nesmyslné, proto pozměňovacím návrhem ty sankce ruším.

Dále ten pozměňovací návrh vypouští některá ustanovení spojená se zveřejňováním rozpočtových opatření na internetových stránkách a v případě příspěvkových organizací zveřejňování rozpočtů a střednědobých výhledů, které v zásadě jednak znamenají pouze další formální povinnosti. Například u dobrovolných svazků obcí by to znamenalo průběžné zveřejňování změn rozpočtu u všech členských obcí svazku. U příspěvkových organizací navíc platný zákon beztak ani nepočítá se zveřejňováním úprav jejich rozpočtů, resp. finančních plánů na internetových stránkách. Takové věci pouze zahlcují administrativu a zvláště pro malé příspěvkové organizace typu třeba mateřských škol nebo základních škol, které někdy, jak jsem zjistil, nemají ani své vlastní internetové stránky, to bude znamenat neřešitelný problém. Navíc ve školství existuje tzv. vícezdrojové financování. To znamená, požadovat, aby školy jako příspěvkové organizace také schvalovaly střednědobý výhled v situaci, kdy vůbec nevědí, jaké budou mít prostředky na platy učitelů, podle mě je pouze formální záležitost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP