(18.00 hodin)

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji. Chtěla bych jenom za klub TOP 09 říci, že rádi podpoříme pozměňovací návrhy pana Vilímce i paní kolegyně Pastuchové, protože si myslíme, že opravdu by měla obec mít možnost se v rámci přidělování doplatku na bydlení k tomu vyjadřovat a neměli bychom se jim snažit odjímat tuto možnost, protože oni potom platí veškeré další náklady, které jsou s tím spojeny, jak už tady zaznělo i od dalších kolegů. Takže rozhodně v tomto směru podporujeme.

Co se týče pozměňovacího návrhu, který předkládá pan kolega Fiedler, tak protože jsem také členkou petičního výboru a zúčastnila jsem se výjezdního zasedání v Jirkově a vím, jaká je situace nejenom tam, ale i v dalších obcích, situace SVJ, která pak doplácejí na tyto sousedy, tak byť si myslím, že rozmělňovat ten zákon tak, že už budeme opravdu každou věc velice precizně specifikovat, budeme tady každý rok mít několik novel tohoto zákona, protože vždycky budeme o krok za těmi, kteří umějí v tom systému velice dobře chodit a operovat tak, aby jej zneužívali - mluvím teď především o spekulantech s byty a spekulantech, kteří vlastní ubytovny -, tak tentokrát bych udělala výjimku a tento návrh bych podpořila. Protože si myslím, že opravdu se musíme zastat i těch, kteří ne vlastní vinou se stanou sousedy lidí, kteří bohužel takto k sociálním dávkám a sociálnímu systému přistupují.

Tolik tedy jenom stručně shrnutí pozměňovacích návrhů a děkuji kolegům, že je předkládají.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásíte do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, obecnou rozpravu končím a táži se paní zpravodajky a paní navrhovatelky, zda v tento moment chcete závěrečné slovo. Není tomu tak. Žádné návrhy nepadly, v tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky. A první vystoupí pan poslanec Vilímec, poté se připraví paní poslankyně Pastuchová. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 5302.

Jinak bych chtěl pouze doplnit, že pokud by býval výbor pro sociální politiku se zabýval opětovně ve druhém čtení tím zákonem, tak bych určitě tento návrh také předložil výborům. Možná že to byla škoda.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní paní poslankyně Pastuchová, připraví se pan poslanec Fiedler.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Chtěla bych se přihlásit opětovně k svým třem pozměňovacím návrhům, které jsou pod čísly 4829, 4846 a 4854. Jedná se o zrušení nadbytečného dokumentu motivačního plánu, který se tam dal, jak řekla kolegyně Adamová, jedná se o možnost obcí se podílet dále a ne je z toho vyjmout. A opětovně tam dávám návrh na to, aby část dávek byla vyplácena ve stravenkách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. A nyní pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, já už jen stručně. Jen krátce řeknu, že obsahem pozměňovacího návrhu je to, že v případě, že nedochází k přeposílání plateb správcům bytových domů, tam dávám možnost, aby část příspěvků, které dostávají lidé, kteří v těch bytech bydlí, byla nasměrována přímo bytové samosprávě. Tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu poslanců Fiedlera, Junka, Bebarové Rujbrové, Pavla Plzáka, Pavlíny Nytrové, Milady Halíkové a Lea Luzara, který je ve sněmovním systému pod číslem 5218.

Děkuji kolegyni Adamové za podporu a věřím, že i Poslanecká sněmovna podpoří tento návrh, který alespoň částečně může přispět minimálně k omezení tohoto problému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda paní ministryně nebo paní zpravodajka si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Žádné další návrhy nepadly, končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji vám.

 

Otevírám další bod a tím je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 841/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi předložit v rámci druhého čtení návrh zákona, kterým se mění zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon.

Jak už jsem vás informovala v rámci prvního čtení, předmětným návrhem zákona usilujeme o odstranění nerovného postavení jednotlivých příjemců podpory státu, tzn. krajů i jednotlivých krajských a obecních škol. Usilujeme o zajištění skutečně účinného vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu, tzn. aby finanční prostředky následovaly jak realitu poskytovaného vzdělávání, tak i platovou úroveň v jednotlivých školách. Přejeme si také transparentnost pro školy i jejich zaměstnance, větší předvídatelnost pro ředitele škol. Domníváme se, že zajistíme takto větší možnost cílené realizace podpory prioritních zájmů státu v oblasti vzdělávání. Proto tedy navrhujeme zohlednit objektivní rozdíly vzdělávacích soustav v jednotlivých krajích, odstranit rozdílné financování stejných oborů vzdělání, nerovnosti v odměňování zaměstnanců a negativní dopady spojené s takovým snížením počtu žáků, které je z pohledu organizace vzdělávání bezvýznamné, avšak ve stávajícím systému může školu přivést až k vážným ekonomickým problémům. Také eliminujeme u středních škol ekonomický tlak na přijímání co největšího počtu žáků.

Upouštíme tedy od financování regionálního školství prostřednictvím republikových a krajských normativů. Tento systém zůstane zachován pouze pro financování vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními s výjimkou financování mzdových výdajů pro pedagogické pracovníky školních družin.

Ráda bych se v úvodu vyjádřila také k debatám, které byly na školském výboru nebo které se objevují v rámci veřejného prostoru. Chtěla bych říct, že ačkoli samotný zákon logicky neobsahuje konkrétní počty dětí v jednotlivých třídách, nařízení vlády, která tento zákon doprovázejí a která jsou dojednána s odbornými asociacemi škol a s dalšími partnery, takovéto standardy zajišťují. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že počítáme s 24 dětmi na třídu, se 17 dětmi jako minimálním počtem. U určitých typů škol, např. u škol, které jsou plně organizované, avšak mají jednu, maximálně dvě třídy v ročníku, počítáme s průměrem 15 dětí na třídu jako nejnižším možným počtem. Současně jsou zpracována speciální pravidla pro malotřídky nebo speciální pravidla, která zohledňují specifika financování středních odborných škol a učilišť.

Chtěla bych vás ubezpečit, že na této změně jsme pracovali velmi dlouho. Existuje velmi důsledná shoda odborných školských asociací a odborů, stejně tak zřizovatelů. A chtěla bych vás ujistit, že také jednomyslné hlasování školského výboru ukazuje, že jsme se snažili maximálně najít cestu, která bude znamenat pro naše školy lepší financování, a tím zajistí kvalitnější vzdělávání našich dětí v budoucnu. Prosím vás tedy o propuštění tohoto návrhu zákona přes druhé čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 841/1 a 841/2.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Petr Kořenek, informoval nás o projednání návrhů ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kořenek: Dobře, děkuji vám, pane předsedající. Takže 192. usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 31. schůze ze dne 3. listopadu k vládnímu návrhu zákona: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, zpravodajské zprávě poslance Petra Kořenka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 841, ve znění pozměňovacích návrhů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP