(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, jestli máte něco nutného, co potřebujete diskutovat, jděte do předsálí, ať je zde klid. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Černochová: - vědu a kulturu UNESCO 2000EX/PX/DR.25.2REV., která upírá historickou vazbu mezi židovským národem a Zdí nářků a Chrámovou horou v Jeruzalémě.

II. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá tuto rezoluci, která se nese v nenávistném protiizraelském duchu, přičemž také pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě. Použité formulace odporují neutrálnímu a mírotvornému charakteru Organizace spojených národů, diskreditují organizaci UNESCO a v posledku posilují v mezinárodním měřítku antisemitské tendence.

III. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k této rezoluci.

IV. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby prostřednictvím stálé delegace České republiky při UNESCO a prostřednictvím zástupce České republiky v Ekonomické a sociální radě OSN nehlasovala pro předmětnou rezoluci a protestovala proti politizaci UNESCO.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pan poslanec Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, děkuji zpravodajce za přednesení návrhu usnesení. Vezmu-li jej odzadu, bod IV okamžitě jsem schopen podepsat, bod III je také schůdný, bod II - akorát tu druhou polovinu tohoto bodu, bod I by dle mého názoru vyžadoval přeformulaci.

Proto se vracím ke svému návrhu, který jsem dal, a v podrobné rozpravě se k němu hlásím, tj. abychom hlasovali o zařazení tohoto bodu jako úkolu a přiřazení tohoto projednání zahraničnímu výboru, aby navrhl usnesení pro tuto Sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Eviduji váš návrh, to znamená, aby tento bod byl přikázán zahraničnímu výboru jako garančnímu výboru. Já se táži, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu.

V podrobné rozpravě zazněly dva návrhy - jednak zde byl načten návrh usnesení a pak byl dán protinávrh a to je, aby tento bod byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a tento výbor aby byl současně výborem garančním k tomuto materiálu. Nejprve tedy budeme hlasovat o protinávrhu... (Posl. Černochová z pléna: Ne! Jak byly předloženy.) Jak byly předloženy. Prosím, s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, to nejsou protinávrhy. To jsou dva různé návrhy. Já tedy podpořím jenom ten první, ale Sněmovna klidně může podpořit oba. Přijmeme usnesení a materiál přikážeme výboru. To se nevylučuje. Není to protinávrh. Takže by se mělo hlasovat o prvním návrhu, který přednesla paní poslankyně Černochová, a pak o druhém návrhu, protože to není protinávrh.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že padly dva návrhy v podrobné rozpravě, požádám zpravodaje, aby navrhl proceduru hlasování, o které pak budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já se domnívám, že tomu všichni rozumíme. Můj návrh je, abychom postupovali jako obvykle v těchto situacích, to znamená, že byly předneseny dva návrhy. Navrhuji tedy Poslanecké sněmovně, abychom o nich hlasovali v pořadí tak, jak byly předloženy. Nejprve tedy o návrhu paní poslankyně Jany Černochové, poté o návrhu pana poslance Leo Luzara. To je můj návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já se táži, zda dává někdo protinávrh. Pan poslanec Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, ač si velice vážím názoru zkušeného parlamentního barda, použiji-li tento výraz s dovolením, tak si myslím, že ten můj návrh byl protinávrhem. Protože jestli Sněmovna přijme návrh usnesení ve svém hlasování, tak zahraniční výbor už nemá co suveréna Sněmovnu úkolovat, popř. opravovat. To už potom to jednání zahraničního výboru by bylo zbytečné. Proto ten můj návrh je návrhem proti návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Eviduji váš protinávrh. Je to protinávrh ohledně hlasovací procedury. Nejprve tedy budeme hlasovat, kterou z procedur hlasování vybereme. Nejprve dám hlasovat o protinávrhu a to je, že nejprve budeme hlasovat o přikázání tohoto bodu do výboru a poté budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je... Byl jsem požádán o stanoviska. Omlouvám se. V tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

Takže žádám vás o stanovisko, paní zpravodajko a paní garantko. (Posl. Němcová: Stanovisko k tomuto návrhu je negativní.) Děkuji. (Posl. Černochová: Negativní.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navrženou proceduru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 86, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 108. Tento způsob procedury byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o původní navržené proceduře a ta je taková, že nejprve budeme hlasovat o navrženém usnesení a poté teprve o přikázání do výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený postup při hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 87, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti 2. S tímto postupem byl vysloven souhlas.

 

Nejprve tedy dám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak bylo přečteno. Předtím než dám hlasovat, vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili. Návrh usnesení byl přečten. Myslím si, že víme, o čem budeme hlasovat. Byl vám také rozdán do lavic.

(Z pléna požadavek na hlasování po bodech.) Je zde ještě návrh ohledně postupu hlasování, ale obávám se, že procedura již byla schválena a není v tento moment možné do ní vstupovat. Z toho důvodu bude možné hlasovat o návrhu usnesení pouze jako o celku, nikoliv po bodech.

 

Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navržené usnesení, tak jak bylo přečteno, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 88, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti 4. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. (Potlesk přítomných poslanců vyjma KSČM.)

 

Nyní budeme ještě... (V sále je velký hluk.) Já vás požádám, abychom dokončili proceduru hlasování. Nyní tedy jako druhý bod je, že budeme hlasovat o přikázání tohoto materiálu, tohoto bodu zahraničnímu výboru a současně, aby to byl... (O slovo se hlásí posl. Černochová.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP