(18.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Dílčí změny v souladu s uvedenou směrnicí EU dále řeší např. snížení částky hotovostní platby, při níž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta, z 15 tisíc na 10 tisíc eur, a rozšíření povinnosti na některé další provozovatele hazardních her.

Návrhem zákona se dále v souladu s doporučeními z minulého hodnocení České republiky výborem Moneyval Rady Evropy navrhuje změna statusu orgánu, který plní roli tzv. finanční zpravodajské jednotky. Tímto orgánem je nyní Finanční analytický útvar jako odbor Ministerstva financí. Navrhuje se zřídit samostatný Finanční analytický úřad jako správní úřad v rámci Ministerstva financí. Faktickým vyčleněním činnosti tohoto úřadu od Ministerstva financí bude odstraněn vytýkaný nedostatek nezávislosti a naplněna uvedená doporučení.

Návrh v návaznosti na požadavek zřízení rejstříku skutečných majitelů právnických osob obsažený ve výše uvedené směrnici EU a po dohodě s Ministerstvem spravedlnosti řeší mimo jiné i transparentnost vlastnictví právnických osob zavedením evidence skutečných majitelů.

Dovoluji si vám doporučit tento vládní návrh zákona přijmout a postoupit do dalšího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zpravodajská zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 253/2008 Sb., je to sněmovní tisk 752, jak už bylo řečeno. Důvodem předložení tohoto návrhu je implementace nových předpisů Evropské unie na základě doporučení finančního akčního výboru skupiny G7. V novele je zaváděn princip hodnocení rizik, které umožňuje, aby v rámci limitů stanovených mezinárodními i vnitrostátními standardy přijaly (státy?) flexibilní opatření, účinně využívaly zdroje a zaváděly preventivní opatření přiměřená povaze rizik, a tím docílily nejefektivnějšího nasměrování svých aktivit. Přístup k hodnocení rizik vyžaduje aktivní zapojení povinných osob do prevence a boje proti praní peněz a financování terorismu.

Mezi povinné osoby byli zahrnuti i provozovatelé hazardních her s výjimkou těch, u kterých je zanedbatelné riziko z hlediska zneužití pro praní peněz či financování terorismu, např. peněžité nebo věcné loterie, tomboly, číselné loterie apod.

Novela, tak jak už tady bylo řečeno panem předkladatelem, dále řeší snížení částky hotovostní platby, při níž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta, ta částka byla snížena na 10 tisíc eur, a zohlednění zavedení institutu svěřeneckých fondů.

Na základě doporučení výboru Moneyval se navrhuje zřídit samostatný analytický finanční úřad jako správní úřad v podřízenosti Ministerstva financí. Kontrolu úřadu bude vykonávat komise Poslanecké sněmovny a vláda. Ředitel i většina zaměstnanců budou státními zaměstnanci, a budou tak podléhat zákonu o státní službě.

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem a mezinárodněprávními závazky České republiky.

Vzhledem k závažnosti tohoto tisku a okolnostem, které řeší tento tisk, tato novela, já doporučuji, aby tento sněmovní tisk byl postoupen k diskusi ve Sněmovně do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nejdřív konstatuji nové omluvy došlé předsedovi Sněmovny, a to pan poslanec Rom Kostřica a pan poslanec Vojtěch Adam - do konce dnešního jednacího dne, pan poslanec Rom Kostřica se omlouvá i na dny 1., 2. a 3. 6. z důvodu pracovní cesty.

Otevírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Vidím - dobře. Standardní postup. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřil k předložené materii. Tato implementační materie je poměrně obsáhlá a dotýká se celé řady podle mého názoru velmi důležitých oblastí.

Navrhovanou novelou je do systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu výslovně zaváděn princip hodnocení rizik. Toto je obvyklý evropský úzus a my se k němu tímto materiálem přihlásíme. Hodnocení rizik bude prováděno na různých úrovních, počínaje úrovní evropskou a konče jednotlivými povinnými osobami. Tento systém by měl pomoci posoudit relevanci různých rizik a pomoci tak k efektivnějšímu boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jelikož v zahraničí tento systém funguje nebo se postupně zavádí, myslím si, a doporučím to i na závěr, že bychom to měli do našeho právního řádu přijmout také.

Vzhledem k další legislativě je velmi zajímavá úprava tohoto zákona kolem stavu v hazardních hrách. Stávající zákon proti praní špinavých peněz mezi povinné osoby zahrnuje pouze kasina. Na základě požadavků této směrnice, ale i dosavadních výsledků připraveného národního hodnocení rizik byl tento okruh rozšířen a navrhuje se, aby se vztahoval na téměř všechny provozovatele hazardních her. To samozřejmě přinese konkrétní dopady na relativně velký počet subjektů v České republice.

To, co tady bylo zmíněno, a je to podle mého názoru velmi důležité, návrh také snižuje částky hotovostních plateb, při nichž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta. Konkrétně se jedná o snížení z částky 15 tisíc eur na 10 tisíc eur. Některé země mají už 5 tisíc eur a některé dokonce uvažují o zavedení limitu 3 tisíce eur. Toto opatření přinese další omezení, které tady samozřejmě bude mít vliv i na nás, na běžné občany. Částka 10 tisíc eur se může zdát relativně vysoká, ale předesílám, že některé evropské země tuto částku již mají poloviční.

Návrh začal řešit i virtuální měny, jako třeba bitcoiny, a zahrnuje osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou do okruhu povinných osob, kterým vyplývají povinnosti vyplývající z tohoto zákona. To samozřejmě může snížit jistou atraktivitu tohoto odvětví práce s touto virtuální měnou.

Návrh dále řeší transparentnost vlastnictví právnických osob, zohlednění zavedení institutu svěřeneckých fondů do našeho právního řádu či zavedení důslednější kontroly klienta i vůči domácím politicky exponovaným osobám, čili vůči nám. Mimochodem, každý politik, kdo má v kolonce, že je politikem, tak v prvním kole toho síta vypadne při hodnocení rizik jako riziková osoba. Tak to jenom pro vás.

V návrhu zákona je v neposlední řadě v souladu s doporučením z minulého hodnocení Moneyvalu - to je tady pravidelné pětileté hodnocení, teď se chystáme na další hodnocení - Rady Evropy předložený návrh na změnu statusu orgánu, tak jak jsme k tomu přistoupili. To znamená, český Finančně analytický úřad jako samostatný správní úřad v rámci MF, což je posílení jeho samostatnosti. Na okraj, a doprovodné materiály k tomu uvádějí - chystá se posílení FAÚ zhruba o 20 pracovníků. Aktuální stav je 41 pracovníků. Z těch 61 pracovníků by kromě sedmi všichni ostatní měli dělat tu vlastní finančně analytickou činnost. Samozřejmě toto navýšení bude mít některé podle mě ale důležité dopady do rozpočtu. Doporučuji také, abychom toto přijali, protože boj se špinavými penězi je velmi složitou záležitostí, a dneska jsme tady měli například zákon o registru účtů, a to je jeden z těch nástrojů, který je v souladu s tímto bojem.

Co se týče zkrácení lhůty na 30 dnů, já za sebe toto podpořím, protože považuji tento materiál za důležitý. A samozřejmě doporučuji, abychom tento materiál propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adolfu Beznoskovi. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, milé politicky exponované osoby. Moje krátké vystoupení se bude týkat podle mě nedobře formulovaného odstavce a paragrafu, kdo je či není politicky exponovaná osoba.

Jako první věc bych řekl, že nemám žádný problém s tím, aby to byl člen Parlamentu, takže to není skutečně o nás. Ale když si přečtete tu dikci, která tam je v paragrafu, nebo v bodě 17, ta vlastně říká, že politicky exponovanou osobou je přece hlava státu, v pořádku, předseda vlády. Už tam není napsáno členové vlády - není, možná se tím myslí vedoucí ústředního orgánu státní správy, což je ministr, který stojí v čele orgánu - ústředního orgánu státní správy. Ne všichni členové vlády stojí v čele ústředního orgánu. To znamená, kdybych to měl aplikovat na toto personální složení vlády a kdyby ty dvě funkce, které jsou jakoby bez portfeje, bez ministerstva, nezastávali poslanci či senátoři, ale někdo, kdo není členem Parlamentu, tak nebude politicky exponovaná osoba. A to asi není účelem. Myslím, že účelem je, aby byli všichni členové vlády. A nevím, proč to není takhle jednoduše napsáno v návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP