(18.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Druhá věc, druhý bod je ono řešení přes advokátní úschovu. Já jsem ve své praxi, když jsem mluvil o těch srdceryvných případech, právě zažil i případy, kdy peníze byly vloženy do advokátní úschovy a advokát je zpronevěřil a poplatník byl tam, kde byl. Takže opravdu to nejlepší řešení je teď to v tuhle chvíli navrhované.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi za dodržení času a ptám se, jestli ještě někdo do obecné rozpravy. Pokud ne, obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. (Ne.) Pan zpravodaj také nemá. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, kde máme přihlášeného pana poslance Vilímce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já se v podrobné rozpravě přihlásím ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 4182. Jedná se o návrh na snížení daně z nabytí nemovitých věcí ve dvou alternativách - na 3 % a na 2 %. Pokud se týká účinnosti, tak navrhuji, aby to snížení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2017. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi a v obecné rozpravě se hlásil do podrobné rozpravy pan poslanec Stanjura. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Podle jednacího řádu se hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Ten první je sněmovní dokument číslo 4188. Tam navrhuji úplné zrušení této daně z nabytí nemovitosti jako daně zbytečné, s nákladným výběrem, s mnoha zaměstnanci, která v zásadě škodí podpoře trhu s nemovitostmi a možnosti získávání vlastních nemovitostí pro mladé rodiny.

A jak jsem říkal alternativně, druhý pozměňovací návrh - sněmovní dokument číslo 489, kde navrhuji snížit sazbu ze 4 % na 1 % z důvodu, že sazba 4 % je příliš vysoká a zatěžuje nabyvatele či prodávající částkou 11 miliard ročně. Pokud bychom to schválili, tak ta částka bude zhruba o 8,1 nebo 8,2 miliardy nižší. To zůstane daňovým poplatníkům a oni mohou ty peníze investovat do jiných věcí a vrátit je do ekonomiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Protože nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat ve druhém čtení, končím druhé čtení tohoto tisku, bodu číslo 20, a děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 21. Pan ministr financí zůstal u stolku zpravodajů, protože bodem číslo 21 je

 

21.
Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 679/ - druhé čtení

Děkuji panu kolegovi Klaškovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem rozpočtového výboru, který je výborem garančním. U tisku číslo 679 jde o druhé čtení a z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, abyste se ujal svého slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru představuje novou komplexní právní úpravu spotřebitelských i hypotečních úvěrů, kterou je rovněž implementována evropská směrnice o úvěrech na bydlení. Návrh byl podrobně představen v prvním čtení. Dovolte mi nyní zopakovat to nejdůležitější.

Zákon především posiluje ochranu spotřebitelů, zvyšuje nároky na distributory retailových úvěrových produktů a zlepšuje podmínky pro účinný výkon dohledu nad činností nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Dále převádí veškeré licenční a dohledové kompetence nově na Českou národní banku. Návrh zákona tímto reaguje i na usnesení Poslanecké sněmovny číslo 367/2014, ve kterém byla vláda vyzvána ke zpřísnění požadavků kladených na osoby působící na úvěrovém trhu. Zlepšení pozice klientů vyplývá především z rozšíření působnosti zákona o tzv. mikroúvěry do 5 tisíc korun, dále zastropování celkové výše smluvní pokuty za prodlení na 0,1 % denně a také například ze snížení nákladů dlužníka na předčasné splacení úvěru na bydlení.

Nová podoba regulace spotřebitelských úvěrů byla ve všech fázích legislativního procesu důkladně konzultována jak s širokou odbornou veřejností, tak se všemi poslaneckými a senátorskými kluby. Po prvním čtení byl návrh zákona přikázán rozpočtovému a ústavněprávnímu výboru, které jej projednaly a vydaly k němu příslušná usnesení, v nichž s návrhem zákona vyslovují souhlas a navrhují některé úpravy. Dovoluji si vás v této souvislosti požádat, abyste u každého pozměňovacího návrhu pečlivě zvažovali nejen jeho očekávané přínosy, ale také jeho pravděpodobné náklady tak, aby se deklarovaný přínos pro klienta v důsledku neobrátil proti jeho zájmům, což jistě není cílem nikoho z nás.

Nová právní úprava sektoru úvěrů vyvolá potřebu změny několika souvisejících zákonů. Návrh těchto změn je předmětem samostatného návrhu změnového zákona. Vzhledem k tomu, že návrh zákona významně posiluje práva spotřebitelů, je žádoucí, aby nabyl účinnosti co nejdříve. Avizuji proto, že v rozpravě bude navrženo zkrácení lhůty pro projednání garančním výborem na sedm dní, tak aby třetí čtení návrhu zákona mohlo proběhnout ještě na této schůzi. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády. Ještě než budeme pokračovat, byla doručena omluva pana poslance Okamury a Radima Fialy od 18.30 do konce jednacího dne.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 679/1 až 679/4. Nejprve požádám pana poslance Jaroslava Klašku, aby se ujal slova jako zpravodaj rozpočtového výboru, připraví se pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení kolegové, vládo, vážený pane předsedající. Rozpočtový výbor se zabýval tímto návrhem zákona dne 30. března na své 38. schůzi a dovolte mi, abych vás seznámil s jeho usnesením:

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru, sněmovní tisk 679, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů - které jsou uvedeny pod sněmovním tiskem číslo 679/3. Kdybych to tu teď četl, bylo by to příliš dlouhé. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji rozpočtového výboru a nyní žádám zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Radka Vondráčka, aby nás informoval o jednání v ústavněprávním výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Pane předsedající, děkuji za slovo. Ústavněprávní výbor projednal tento tisk 30. března 2016 a po odůvodnění náměstkyně ministra financí paní doktorky Lenky Juroškové, zpravodajské zprávě poslance Radka Vondráčka a po rozpravě se ústavněprávní výbor usnesl, že za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila; za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, tak jak jsou uvedeny v tomto bodu - odkazuji na písemné vyhotovení; za třetí pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru.

Toť vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji ústavněprávního výboru panu poslanci Radku Vondráčkovi a otevírám obecnou rozpravu. Do té je řada přihlášených, první je pan poslanec Radek Vondráček a prosím tedy o jeho osobní vyjádření, nikoliv zpravodajské. Prosím.

 

Poslanec Radek Vondráček: Ještě jednou děkuji za slovo. Já jsem oddělil tato dvě vystoupení, protože jsem byl požádán kolegou poslancem Chvojkou, zda bych nevystoupil jeho jménem. On tu dnes není, je řádně omluven. Do Sněmovny předkládá pozměňovací návrh k tomuto tisku, který se týká prodloužení lhůty - nebo naopak zkrácení lhůty, kterou stanoví tento zákon pro uplatnění nebo pro výkon zástavního práva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP