(17.20 hodin)
(pokračuje Adamová)

Důchodovou reformu jste zrušili, novou nenabízíte. Nemáte řešení, které by bylo dlouhodobě udržitelné. Rozhazujeme tady miliardy - sem jedním návrhem, miliarda tam dalšími návrhy (rozhazuje rukama), ale že bychom se zabývali tím, jestli nejenom ti současní důchodci, ale i jejich vnoučata budou mít někdy důchody, tím se už nezabýváme.

Mně se tady tenhle ten přístup nelíbí. Myslím si, že nejenom mně. Myslím si, že je nezodpovědný a bylo by lepší, kdybyste se začali zabývat systémem jako celkem, a ne jenom takovými dílčími kosmetickými úpravami.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Adamové. A ještě se hlásí pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Mně se trochu chce říct, že - v uvozovkách, myslím to v uvozovkách tedy - že předkládám pozměňovací návrh, kde se číslovka 2,7 nahrazuje číslovkou 3,7. Proč ne? Nebo 4,7?

Chci se tady pozastavit spíše nad zdůvodněním - jsem rád, že mě poslouchá i pan poslanec Sklenák - nad tím zdůvodněním, které tady je, a to odhad finančních dopadů. Odhad finančních dopadů ve zdůvodnění pana poslance Sklenáka a jeho pozměňovacího návrhu zní: Zvýšení důchodů od ledna 2017 odpovídající 2,7 % částky průměrného vyplaceného starobního důchodu - tomu rozumím - by si v porovnání se současným legislativním stavem vyžádalo dodatečný roční výdaj ve výši 4,6 miliardy korun. A to se jedná o rok, nebo o měsíc? (Poslanec Sklenák: Rok.) To znamená je to roční výdaj 4,6 miliardy, 2,7 %, tvrdí pan poslanec Sklenák. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli je ještě někdo přihlášen do rozpravy. Z místa se nikdo nehlásí. Mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem, paní ministryně, o závěrečné slovo. Není tomu tak. A pan zpravodaj také nechce. Můžeme tedy otevřít rozpravu podrobnou. Do té mám přihlášeného pana poslance Vilímce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 4116, to jsou ty pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 725, které jsem osvětlil i v obecné rozpravě. Aniž bych chtěl prodlužovat diskusi, tak na konto návrhů, které tady zazněly panem Sklenákem, považuji ještě více za důležité, aby v procesu valorizace byla nějaká záklopka v Poslanecké sněmovně rozpočtového výboru. Protože debata, kterou otevřel na výboru pan poslanec Sklenák, jestli je zodpovědnější Poslanecká sněmovna, nebo vláda - nejsem si jist poté, co předkládá sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Ještě pan poslanec Roman Sklenák v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Jak jsem avizoval, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 4118.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se paní ministryně, jestli má zájem vystoupit na závěr rozpravy. Nemá zájem. Pan zpravodaj má zájem. Prosím, pane zpravodaji, vaše závěrečné slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, jak je vidět, stojí před námi ještě dva konfliktní návrhy, které nás čekají v garančním výboru a ve třetím čtení. Chtěl bych upozornit, že oba dva mají v návrhu účinnost k 1. 8. 2016. Z tohoto důvodu jsem si dovolil požádat tajemníka, aby blokoval na zítřek na těch 13.30 místnost, ale jak mám první kontakty, tak není velká vůle k tomu, aby výbor pro sociální politiku k tomu již zítra v poledne zasedal. Proto bych požádal místopředsedy výboru pro sociální politiku plus paní kolegyni Hnykovou a Beznosku, abychom se sešli v 18 hodin, pokud nebude zrovna hlasování, pokud bude, tak bezprostředně po něm, na chvilku u klavíru a domluvili se, jak k tomu přistoupíme, protože nikdo účinnost tady nenavrhl, jinou alternativu, takže se budeme muset s tím zodpovědně vypořádat.

Ještě jednou, místopředsedové plus dva zástupci klubu Úsvitu a ODS v 18 hodin, případně bezprostředně po hlasování, na chviličku ke klavíru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nemáme žádný návrh k hlasování, který by byl předložen ve třetím čtení (správně ve druhém čtení), a můžeme tedy ukončit druhé čtení tohoto tisku. Končím bod vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění.

A i když jsem chtěl poděkovat paní ministryni a panu zpravodaji, tak ale setrvávají na svém místě, protože dalším návrhem je vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. (Ministryně odchází ze sálu.) Paní ministryně, děkuji vám za vaše přednesy, panu zpravodajovi taky.

 

Nyní tedy budeme pokračovat bodem

 

8.
Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě
právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
/sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

Z pověření vlády uvede zákon pan ministr vnitra Milan Chovanec. A ještě ho požádám o malinké strpení. Panu předsedovi byla doručena omluva paní ministryně Marksové z dalšího jednání dnešního odpoledne. Pane ministře, teď už máte slovo. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně připomněl vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Cílem návrhu je provedení nezbytných změn právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací tvorby a vyhlašování právních předpisů. Návrh náleží do širšího rámce strategických cílů vlády v rámci projektu takzvaného eGovernmentu, tedy zvyšování konkurenceschopnosti České republiky, demokratizace výkonu veřejné moci a boje proti korupci.

Hlavním principem navrhované právní úpravy je zavedení bezplatné právně závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, které by tedy byly bezplatně, jak jsem říkal, dostupné občanovi ve velmi jednoduché formě prostřednictvím internetu a státem garantovaného úložiště a serveru. Dalším principem je zavedení právně závazného uplatnění znění novely právního předpisu. V současné době neposkytuje text novely právního předpisu v podobě jednotlivých novelizačních bodů uspokojivý a srozumitelný přehled o navrhovaných změnách právního předpisu. Nově tak bude každá novela obsahovat také právně závazné úplné znění právního předpisu s vyznačením přijatých změn pro lepší orientaci ve věci samé.

Návrh dále směřuje ke zkvalitnění a vyšší efektivitě legislativního procesu. Návrh právního předpisu bude předkládán prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů. Tento systém bude obsahovat specializované šablony jednotlivých druhů právních úkonů a aktů, které budou zohledňovat jejich požadovanou formu a strukturu. Tento nástroj poskytne moderní a efektivní možnosti a nástroje, které usnadní práci s návrhem zákona a přípravu jeho změn a podporu jejich hlasování při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisk 646/1 a 646/2. Žádám zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Martina Plíška, aby nás informoval o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Zatím nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Pane zpravodaji, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP