(10.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Největší přispěvatel zdravotních pojišťoven je stát. My platíme za státní pojištěnce 64 miliard a to je čtvrtina odvodů za zdravotní pojištění. Takže nemá to nic společného. To jsou peníze zdravotních pojišťoven. To je všechno. A ty zdravotní pojišťovny... Takže nemá to nic společného s výdaji státního rozpočtu, s hospodařením... Bavíme se jenom o penězích zdravotních pojišťoven. Takže prosím vás, co tu povídáte o zdravotní péči? To jsou všechno nesmysly a lži. (Ohlas v pravé části sálu.)

Takže jsou to peníze zdravotních pojišťoven, které je mají kde? No v komerčních bankách. V soukromých komerčních bankách. Kolik tam mají teď? No 15 miliard v této chvíli tam mají. A co dělají komerční banky s těmi penězi? No půjčujou. Dávají úvěry. A to vám nevadí? A to, že my chceme, aby soutěžily a půjčily státu na chvilku o jeden den, to vám vadí? Takže to je absurdní debata prosím vás. Absurdní debata.

Znovu opakuji, nemá to nic se zdravotní péčí. To nejsou půjčky pojištěnců. To jsou peníze zdravotních pojišťoven. A skutečně mě baví, když tady vystupují členové dozorčí rady VZP. Paní poslankyně Marková, prostřednictvím pana předsedajícího, skutečně VZP, vy jste tady zpochybňovala hospodaření státu. Tak VZP je model dobrého hospodaření. IZIP. Protonové centrum. A kuchař. A já nevím, co tam všechno bylo. Máte tam skvělého ředitele. Ten je tam taky dlouho. Dohoda politických stran. Jo. Skvěle hospodaří ta VZP. Fakt skvěle.

Takže bych byl strašně rád, abychom mluvili k věci. A tady stát přichází s tím, že dává výhody. My říkáme: nebudou bankovní poplatky. Ano, my chceme v rámci cash flow, aby ten stát to mohl použít, protože ten dluh státu je dluh nás všech. Takže je to vlastně jednoduché a já nechápu, proč jste proti. Znovu opakuji. Nemá to vliv na péči. Nemá to vliv. Nejsou to žádné... Jsou to peníze zdravotních pojišťoven. A mají jich dost. Ano. A zůstávají na účtech.

A my směřujeme k tomu, a doufejme, že to nenastane, že těch peněz je tolik, že dneska si půjčujeme za negativní úroky, takže si půjčujeme a někdo nám platí. Takže ještě nakonec aby nebyly někdy ty pojišťovny rády, že to půjčily státu, protože ten určitě negativní úroky od nich nebude chtít. Takže prosím vás, zůstaňme u těch peněz. A to všechno ostatní, co tady odznělo, není pravda. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi. Nyní závěrečné... Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. V tom případě můžeme pokračovat.

Dříve než nám pan zpravodaj navrhne způsob hlasování, musíme rozhodnout o procedurálním návrhu pana poslance Vladislava Vilímce na opakování druhého čtení. To je samostatný návrh, který padl ve třetím čtení, a je třeba o něm hlasovat dříve než o ostatních pozměňovacích návrzích. Přivolám kolegy, které jsem kvůli hluku požádal, aby opustili jednací sál, zpátky do sálu, aby se mohli zúčastnit hlasování. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vladislava Vilímce na opakování druhého čtení. Počet přihlášených se ustálil, můžeme zahájit hlasování číslo 18. Ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 18, z přítomných 171 poslance pro 44, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Romana Kubíčka, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. O totéž požádám potom pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, obdržel jsem dvě hlasovací procedury, takže v prvním bodě vás seznámím s usnesením rozpočtového výboru jako garančního výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 546.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných v návrhu zákona podle sněmovního tisku 546 v následujícím pořadí.

Za prvé body A1 a A2 hlasovat jako celek. Za druhé bod B1. V případě, že bude odsouhlasen návrh B1, jsou nehlasovatelné návrhy B2 až B6 a návrh B12 a také již nelze hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem D. Za třetí návrh B2 - současně je nutno hlasovat společně B3 až B6 a B12 - v případě schválení jsou dále nehlasovatelné D1 až D5, D7, D8 a dále B8 až B11, návrhy E1 a E3. Pokud nebude přijat ani jeden z návrhů B, musí se hlasovat návrhy C, D3 až D6 a návrhy pod písmenem E.

Další postup v případě schválení pozměňovacího návrhu B1: v tom případě je návrh B2, B3, B4, B5, B6 nehlasovatelný. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B7. Dále budeme hlasovat B8. Bude-li přijat B8, je nehlasovatelný E1. Dále současně návrhy B9 až B11 jedním hlasováním, a budou-li tyto přijaty, je nehlasovatelný návrh E3. Za dvanácté B12 se stává nehlasovatelným. Za třinácté hlasovat o všech legislativně technických připomínkách, které jsou uvedeny kurzívou za bodem B12 v usnesení výboru pro zdravotnictví. Za čtrnácté bod C. Za patnácté bod D se stává nehlasovatelný v přijetí B1. Za šestnácté bod E1 je možno hlasovat pouze v případě, že nebyl přijat bod B8. Za sedmnácté bod E2. Za osmnácté bod E3 je možno hlasovat pouze, pokud nebude přijat bod B9 až B11. A na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Další postup v případě pozměňovacího návrhu B2 současně schváleného s písmenem B3 až B6 a B12 - budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B7. Bude-li tento schválen, je nehlasovatelný návrh E1. Dále budeme hlasovat bod B8. Dále body B9 až B11 společně jedním hlasováním. Bude-li schválen, jsou nehlasovatelné body D6 a E3. Dále budeme hlasovat o první až čtvrté legislativně technické připomínce, které jsou uvedeny kurzívou za bodem B12 v usnesení výboru pro zdravotnictví, zbývající jsou nehlasovatelné. Za další bod C. Dále budeme hlasovat bod D6, který se bude hlasovat pouze v případě, že nebyl schválen bod B9 až B11. Body D1 až D5, bod D7, D8 je nehlasovatelný. Body E1 jsou hlasovatelné pouze v případě, že nebyl přijat návrh B7. Dále bod E2, E3, který je hlasovatelný pouze v případě, že nebyly přijaty návrhy B9 až B11. A na závěr budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Dále rozpočtový výbor zaujal navrhující stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ty přednesete, pane zpravodaji, až u těch návrhů, tak jak budou.

 

Poslanec Roman Kubíček: Ano. Pane předsedající, já jsem obdržel ještě druhou hlasovací proceduru, kterou navrhl pan poslanec Vilímec. (Předsedající: Ano.) Takže učiním totéž co v prvním případě, přednesu proceduru tak, jak je navržena. Dále bychom potom hlasovali o jednotlivých procedurách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme hlasovat o návrhu procedury kolegy Vilímce. Pokud nebude přijata, bude platit procedura garančního výboru. Ano? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP