(11.20 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Je to do jisté míry precedens, neměla by ta změna být navržena teď ve třetím čtení. Ale jako Sněmovna jsme suverén, můžeme si to odhlasovat. Jak říkám, neměníme nikde žádný obsah, pouze zpřesňujeme v rámci legislativně technických změn nabytí účinnosti.

To by bylo první hlasování o legislativně technických změnách včetně zpřesnění účinnosti. A nyní jednotlivé návrhy.

Písmeno A z garančního hospodářského výboru navrhuji rozdělit na dvě části. První hlasování by se vypořádalo s odsouhlasenými a stále platnými a kladně vypořádanými návrhy A1 až A5, poté A12 až A16.

Druhé hlasování, kde pan předkladatel požádal o změnu, by se týkalo společně návrhu A6 až A11. Dále A17, A18 a D4. Tato skupina řeší právě ona ustanovení o řidičských průkazech, vystavování fotografií, možnosti vydávání na obcích s rozšířenou působností a tak dále.

Další hlasování je pozměňovací návrh B.

Další hlasování společně pozměňovací návrhy C1 a C3, to je pan poslanec Kudela.

Další hlasování zvlášť je návrh C2.

Dále samostatně body D1, D2 a D3. Jsou z mé dílny, poslanec Kolovratník.

Dále společně pozměňovací návrhy pod písmenem F.

Další hlasování je písmeno G. Tady doplním, že se neodchylujeme od návrhu garančního výboru.

Další hlasování je zvlášť písmeno H1, naopak navrhuji z procedury vyřadit písmeno H2, které po dohodě s předkladatelem je nehlasovatelné.

Dále samostatně H3. V případě odhlasování H3 nebude hlasovatelný E1. V případě neodhlasování H3 budeme hlasovat o E1.

Dále už je to jednoduché. Pozměňovací návrh E2 a společně návrhy I a poté jeden návrh pod písmenem J.

Na závěr hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda má někdo jiný návrh procedury hlasování. Není tomu tak. Ještě konzultace s legislativou. (V sále je velký neklid.)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Můžeme začít?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě vás požádám o strpení. Hlásí se paní poslankyně Němcová. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Chci se jenom utvrdit v tom, že návrh, říkejme tomu tedy legislativně technické úpravy, kterou přednáší pan zpravodaj a týká se změny účinnosti zákona, byl přečten v rozpravě. Pokud nebyl přečten, tak prosím, abyste to nějak vyřešili, protože tím pádem nebyl naplněn zákon o jednacím řádu a takhle postupovat Sněmovna nemůže.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, máte pravdu. Já se táži, pane zpravodaji, zda tento návrh ohledně účinnosti byl načten v rozpravě. Nebyl. V tom případě, aby tento návrh byl hlasovatelný, pan ministr žádá o vystoupení, čímž opět otevře rozpravu. Děkuji paní poslankyni za upozornění. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád požádal o změnu účinnosti zákona. Je uvedeno v textu, že bude od 1. 1. 2016, což se díky legislativnímu procesu nestihne. Bylo by vhodné změnit na 15 dnů po vyhlášení zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Rozumím tomu tak, že dáváte návrh na legislativně technickou úpravu. Děkuji. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) V tom případě požádám pana zpravodaje, aby tuto legislativně technickou úpravu načetl, protože to může načíst pouze poslanec. Správně.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Chci poděkovat paní poslankyni Němcové. Omlouvám se za to. Neuvědomil jsem si, že to musí takto procedurálně proběhnout i v rozpravě. Samozřejmě souhlasím, je to správně. Já jako poslanec v rámci zatím otevřené rozpravy bych vás rád, kolegyně a kolegové, požádal o doplnění legislativně technických změn, respektive načítám legislativně technickou úpravu v tomto znění: 1. V části 5 článek 7 Účinnost zní: "Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě rozpravu končím.

 

Vracím to k tomu, že byl načten protinávrh procedury oproti tomu, který navrhl garanční výbor. Táži se, zda někdo další má návrh na změnu procedury. Jestliže tomu tak není, v tom případě dám nejprve hlasovat o protinávrhu procedury, jak byla navržena.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 127. Přihlášeno poslankyň a poslanců je 188, pro návrh 177, proti nikdo. Konstatuji, že s procedurou byl vysloven souhlas.

 

Požádám o chvíli strpení. Došlo pouze ke konzultaci. Bylo řečeno, že procedura byla načtena jako celek včetně písmen I, J a včetně hlasování návrhu zákona jako celku. Já vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy a potom k nim sděloval postoj garančního výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Můžeme se do toho pustit. Jako první tedy, jak jsme si odsouhlasili, budeme hlasovat návrhy legislativně technických změn včetně onoho upřesnění účinnosti. Pochopitelně legislativně technické změny nemohou být komentovány garančním výborem. Já za sebe jako zpravodaj a předkladatel této změny dávám kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Kladné stanovisko.)

Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 128. Přihlášeno je 188 poslankyň a poslanců, pro návrh 181, proti 1. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní se vypořádáme s oním blokem pozměňovacích návrhů z garančního výboru. První blok bude ten, který zůstává vypořádán kladně. Takže jsou to návrhy, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru A1 až A5, A12 až A16. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Kladné stanovisko.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 129. Přihlášeno je 188 poslankyň a poslanců, pro návrh 151, proti 1. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní ona změna ustanovení hospodářského výboru, kde požádal předkladatel o změnu našeho názoru, takže jedním hlasováním A6 až A11, A17, A18, D4. Pochopitelně jako zpravodaj musím ctít usnesení, takže i tady musím říci kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Záporné stanovisko.)

Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 130. Přihlášeno je 188 poslankyň a poslanců, pro návrh 58, proti 91. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP