(16.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Ještě ve zbývajícím čase si dovolím položit dotaz, který i já dostávám při setkání s našimi občany, zda by nebylo vhodnějším řešením pravidelně valorizovat všem důchodcům důchod o pevnou částku. Zejména u nižších důchodů v pásmu do 10 tisíc dosavadní procentuální valorizace nevede k tomu, aby tito důchodci nebyli ohroženi pádem do chudoby. A použitím jen procentuální valorizace se ty nůžky mezi důchodci dále rozevírají.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Ano, o tom my také diskutujeme. V tuto chvíli zřejmě ale jeden z návrhů, který už půjde do legislativního procesu, zaručí určitou minimální výši toho nejmenšího důchodu vzhledem k částce životního minima. Ale co se týče tohoto návrhu, to máte pravdu, já to také slýchám. Nicméně tady máme rozsudek - myslím, že to byl Nejvyšší, nebo dokonce Ústavní soud, který nás už jednou napadl za to, že máme systém příliš založen na solidaritě a je vlastně svým způsobem diskriminační vůči těm lidem, kteří si vydělávali za svého života hodně vysoké částky, protože je tam strop. Takže my pořád tady u toho vašeho návrhu vlastně balancujeme s tím, že bychom rádi více přidali těm nízkopříjmovým, ale vlastně nemůžeme, protože to vlastně platí ti lidé, kteří měli velmi vysoké výdělky a nedostávají důchody v tak poměrné vysoké výši, jak by měli.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Budeme pokračovat další interpelací. To je interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na pana ministra spravedlnosti. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kontrolní výbor Poslanecké sněmovny požádal vaše ministerstvo o prověření znaleckého posudku ČVUT FBMI Kladno a podání zprávy, zda u předmětného znaleckého posudku na pořízení speciálních tomografů pro CEITEC Masarykovy univerzity nebyl porušen zákon o znalcích, zejména v části ocenění pořizované věci. Z vašeho posouzení tohoto posudku vyplynulo, že posudek nesplňuje náležitosti vyhlášky k zákonu o znalcích a tlumočnících, že v posudku absentuje přesná formulace zadání, resp. výčet otázek, na které se má odpovědět, že revidovaný znalecký posudek je v otázce stanovení obvyklé ceny přístrojů SIEMENS zcela nepřezkoumatelný a neobsahuje žádné kvantifikovatelné údaje, že znalecký posudek neobsahuje žádný výčet zkoumaných podkladů, tedy zejména referenčních zakázek, ačkoliv ústav měl nepochybně povinnost v posudku uvést konkrétní a ověřitelné údaje. Žádný z těchto atributů však znalecký posudek nesplňuje, a je tak zatížen zásadním nedostatkem, pro který je nejen nepřezkoumatelný, ale i nereprodukovatelný, a po stránce věcné proto i neúplný z pohledu správné znalecké praxe v České republice.

V závěru pak, pane ministře, upozorňujete, že učiněná zjištění se naprosto netýkají správnosti znaleckého závěru a vůbec je nelze interpretovat tak, že se vztahují k posouzení otázky, zda oceňované tomografy byly, či nebyly předražené. Revize znaleckého posudku v jeho části věcné bezprostředně související s oceněním pořizované věci by v daném případě vyžadovala provedení nezávislého revizního ocenění s vlastním výrokem o hodnotě, resp. obvyklé ceně pořizované věci.

Vážený pane ministře, co si z toho vašeho posudku má kontrolní výbor Poslanecké sněmovny vybrat? Precizně posuzujete, co měl znalecký posudek obsahovat a na co měl odpovědět, ale vy sám, pane ministře, neodpovídáte na základní položenou otázku, zda u předmětného znaleckého posudku nebyl porušen zákon o znalcích (upozornění na čas), a to zejména v části ocenění pořizované věci.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Dovolím si jenom dovysvětlit kontext. Na Ministerstvu spravedlnosti velice dlouho fungovala správní praxe, podle které Ministerstvo spravedlnosti odmítalo přezkoumávat obsah znaleckých posudků a v podstatě jenom kontrolovalo, jestli je tam tolik razítek, kolik tam má být, a jestli je to hezky svázané. Tuto správní praxi jsem se rozhodl změnit a z tohoto důvodu se mi letos v září podařilo konstituovat první poradní sbor pod vedením pana profesora Maříka - právě v oblasti oceňování je pan profesor Mařík všeobecně respektovanou autoritou v této oblasti - a začali jsme se dívat do těch posudků dovnitř.

Bohužel tento konkrétní posudek u nás byl dvakrát. Jednou ještě před změnou té správní praxe a jednou na základě vašeho podnětu po ní. Tím, že u nás už jednou předtím byl, rozběhla se nám lhůta prekluzivní, ve které můžeme udílet jakékoli sankce. Takže nyní již jsme měli po těch lhůtách, už jsme nemohli vyvodit žádné další závěry, po kterých vy evidentně a celkem oprávněně voláte, a považovali jsme za potřebné i tak se s vámi podělit o naše závěry, kdy jsme skutečně konstatovali, že podle přesvědčení mého poradního sboru posudek nesplňuje zákonné požadavky. Ale opakuji i to, co jste sám citoval. Neznamená to nutně, že ty závěry nejsou správně. Jenom ten posudek je zcela nepřezkoumatelný, protože není patrné, z čeho znalecký ústav vycházel.

Do budoucna tedy konečně už ten sbor máme, takže věřím, že do budoucna se nám takovéhle věci stávat nebudou. Berte to jako první malou vlaštovku směřující k umravňování znalců.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Já jsem rád, že jste ustavili poradní sbor a že se zabýváte podstatou těch znaleckých posudků. Ale přesto se neubráním tomu, že mě velmi překvapil odstavec, který je v závěru vašeho vyjádření: Lze připustit i návrh, pakliže je nepodjatost znaleckého ústavu v dané věci nesporná, jestliže má k dispozici materiál splňující požadavky nezávislého šetření, aby dodatkem doplnil tento znalecký posudek a rovněž doplnil i konkrétní a ověřitelné údaje včetně metodických postupů, které jej vedly ke znaleckému závěru.

Já bych chtěl odpověď. Buď je to znalecký posudek relevantní, nebo není, a pak je na místě odebrání autorizačního razítka. Anebo vy jako ministr spravedlnosti připouštíte, že v případě porušení zákona se vše vyřeší doplněním znaleckého posudku? Já si myslím, že to by tak být rozhodně nemělo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Já se pokusím vyjádřit ještě nějak jasněji. Na to, abych mohl odebrat razítko nebo jinak postihnout znalce, musí ministerstvo reagovat v určité lhůtě, která se počítá od okamžiku, kdy se dozvědělo o tom pochybení, a to je okamžik, kdy dostane nějaký podnět. My jsme ho bohužel dostali už historicky kdysi. Tehdy se na ministerstvu zastával názor, že jestli to má všechny pentličky, tak to necháme být. Tím nám marně uplynula ta lhůta. Jestli jste chtěl, abych to tady takto natvrdo přiznal, tak to tady musím bohužel natvrdo přiznat. Mrzí mě to, ale je to tak. Kdyby se to stalo teď, co máme ten poradní sbor, tak už nám ta lhůta neuplyne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP