(16.30 hodin)
(pokračuje Grospič)

V této souvislosti také jde o nezvyklou skutečnost, že tyto věci byly vlastně ekonomicky a hospodářsky vypořádány a řádně vykoupeny již v době vzniku vojenského prostoru v této oblasti v době prvé republiky. Čili k tomuto směřuje můj dotaz, zda se i do budoucna tedy počítá s tím, že tyto lesy budou spravovány Vojenskými lesy, že nebudou předmětem restitucí v rámci žádostí římskokatolické církve a budou uchovány jako jeden celek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Slovo má pan ministr obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád na to odpovím. Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik, hospodaří na území rušeného vojenského újezdu v duchu zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích, především s ohledem na zvyšování biodiverzity lesních dřevin, zvyšování podílu obnovy lesních porostů a přibližování se přirozené druhové skladbě lesů. Při své činnosti plně respektují právní řád České republiky a o svěřený majetek pečují s péčí řádného hospodáře.

Už při přípravě procesu optimalizace a zrušení vojenského újezdu Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik, spolupracovaly s Agenturou ochrany přírody a krajiny, dále jen AOPK, na přípravě vyhlášení CHKO Brdy, jejich základního dokumentu, jako je plán péče a hospodaření po vzniku CHKO. To bude plně v souladu s těmito dokumenty. Ve všech oblastech, jako je obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující funkci lesa nebo péče o vodní toky budou Vojenské lesy a statky spolupracovat se správou CHKO Brdy i s dotčenými obcemi. I při zabezpečování ostatních funkcí lesa, jako je péče o návštěvníky, jsou Vojenské lesy a statky ČR připraveny plnit úlohu řádného hospodáře, např. vybudováním záchytných parkovišť, informačních center, případně domu přírody.

Pokud se týče samotného současného hospodaření nebo činnosti Vojenských lesů a statků, tak musím říci, že to je podnik, který patří k těm nejspolehlivějším a nejlépe spolupracujícím jakožto partner s Ministerstvem obrany a i po výměně ředitele bývalým děkanem Zemědělské vysoké školy panem Vojáčkem hospodaří Vojenské lesy s maximální snahou po efektivitě a kvalitě prováděné činnosti. Není mi známo, že by v souvislosti se zrušením výcvikového nebo vojenského újezdu Brdy a se zavedením CHKO byl ten přechod zatížen nějakým majetkovým nebo restitučním břemenem. V souvislosti se zmenšováním dalších vojenských újezdů, které jde ruku v ruce, jak patrně všichni víme, se zrušením vojenského újezdu Brdy, tak se jedná o řadu převodů majetku na příslušné obce. Čili toto vše je součástí mimochodem materiálu, který bude vláda ještě teď v prosinci projednávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Ano, děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému za tuto odpověď a myslím si, že je plně v tuto chvíli pro mě dostačující. Přesto bych chtěl položit ještě jednu otázku, zda se předpokládá i v materiálu, kterým se bude ještě vláda zabývat, zda by eventuálně péče o ty lesy byla předána třeba jiné organizaci, to znamená třeba Lesům České republiky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji za slovo. Mohu vás ujistit, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že změnou, resp. zrušením vojenského újezdu se péče o svěřené území nezmění. Hospodaření Vojenských lesů a statků je certifikováno v systémech ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, které jsou mimo jiné i zárukou ochrany životního prostředí, a Vojenské lesy a statky neplánují žádné, přirozeně žádné prodeje pozemků nebo výstavby infrastruktury uvnitř území. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším bude pan poslanec Bendl, který interpeluje pana ministra financí.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážený pane vicepremiére, ve Sněmovně se jednotlivé politické subjekty předháníme v návrzích, kdo více a lépe dokáže zamezit daňovým únikům regulací hazardu a případně dalších negativních účinků, které hazard má zejména na mladou generaci. Za téhle situace se koalice ve městě Kladno, představující hnutí ANO, KSČM a Volbu pro město, rozhodla bez náhrady zrušit vyhlášku regulující hazard ve městě Kladno. Podotýkám, že město Kladno má s hazardem velmi negativní zkušenosti a jsou zde skupiny lidí, které právě této oblasti hodně využívají, a to na úkor života spořádaně žijících občanů. Přesto se hnutí ANO, KSČM a Volba pro město rozhodly vyhlášku o hazardu zrušit.

Ptám se vás, pane vicepremiére, zda je toto standardní chování hnutí ANO, anebo zda je to exces, případně co s touto situací budete dělat. Jestli něco jiného říkáte v Poslanecké sněmovně a reprezentujete a něco jiného děláte v lavicích komunálních či budoucích krajských. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pan ministr odpoví písemně. Další je pan poslanec Šincl rovněž na pana ministra financí. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane opět nepřítomný první místopředsedo vlády, vláda svým usnesením č. 165 ze dne 12. 3. 2014 vám uložila úkol připravit návrh zákona o sázkových hrách s termínem předložení do vlády ve finální podobě do konce roku 2014 a s termínem předpokládané účinnosti září 2015. Bohužel tento úkol jste nesplnil, neboť vládou byl projednán ve skutečnosti až 29. 7. 2015 a nyní je díky tomuto obrovskému zpoždění jen v prvním čtení. Z této vaší liknavosti mají primárně bohužel radost nelegální provozovatelé, kteří za současné situace u nás své hry provozují bez jakéhokoli zdanění a jakékoli regulace. Toto zpoždění jste obhajoval tím, že jste potřeboval čas na bezchybné, perfektní zpracování návrhu loterijního zákona tak, aby obstál v notifikačním řízení u Evropské komise. Bohužel neobstál. Evropská komise, Malta a Rakousko vydaly tzv. podrobné stanovisko, kde poukazují na řadu problémů vámi navrhovaného zákona.

Z tohoto důvodu si vám dovoluji položit následující otázky:

1. Jaký je vámi předpokládaný časový harmonogram legislativního procesu na půdě Parlamentu České republiky, tj. kdy je podle vašeho názoru reálné, aby byly dotčené návrhy zákonů upravující tuto oblast přijaty?

2. Kdy a jakým způsobem a kdy dojde ke zpracování podrobných stanovisek Evropské komise, Malty a připomínek Rakouska, které byly vzneseny ve vztahu k návrhu zákona o hazardních hrách v rámci notifikační procedury dle směrnice č. 2015/1535?

3. Dojde dle vašeho názoru ke dni nabytí účinnosti dotčených zákonů k vytvoření informačního systému provozování hazardních her, který má zajistit dozor nad řádným provozováním hazardních her? V případě, že takovýto systém nebude ke dni nabytí účinnosti předmětné legislativy plně vyvinut, jakým způsobem bude ze strany Ministerstva financí zajištěn řádný dohled nad provozováním hazardních her?

A poslední otázka. (Předsedající: Čas!) Bude nový systém regulace a povolování řízení spuštěn provizorně i bez plného vyvinutí tohoto systému? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další bude paní poslankyně Miroslava Němcová, která interpeluje pana vicepremiéra Bělobrádka. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Obracím se na vás, vážený pane místopředsedo vlády, ve věci výroku vašeho poradce, nebo v jaké pozici vedle vás je, přesně nevím, Martina Schmarze. Včera byly otištěny jeho facebookové stránky, na kterých říká, že by uvítal, kdyby Rusové zaútočili a napadli Turecko. Vzhledem k tomu, že bylo sestřeleno to letadlo, ruské letadlo, které Turci sestřelili, se tedy domnívám, že pan poradce Schmarz volá po nějaké odvetě.***
Přihlásit/registrovat se do ISP