(16.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Také bude do budoucna probíhat průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků všech částí, MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ a školských zařízení, ke společnému vzdělávání dětí, žáků a studentů v termínech únor 2016 až prosinec 2018. Mám tady detailní informace, jakým způsobem to bude probíhat, ale dovolím si to postoupit k vašim rukám. Tyto věci už jsou v tuto chvíli zveřejněny.

Informační seminář pro zřizovatele v jednotlivých krajích bude probíhat v prosinci 2015, proškolení dalších lektorů, které bude určeno pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zejména z praktických a speciálních škol je plánováno. Jsou plánovány tři kursy, první kurs v lednu, dva kursy v únoru. Dále budou probíhat informační semináře pro ředitele škol a školských zařízení v jednotlivých krajích v lednu až únoru 2016, kde ve všech krajích to bude organizačně v gesci Národního institutu dalšího vzdělávání, ale lektoři samozřejmě budou ze všech tří institucí, to znamená MŠMT, NÚV a NIDV. Vedle toho bude probíhat další vzdělávání, ale to tedy je, bych řekla, navíc v průběhu roku 2016 v návaznosti na evropské peníze z OP VVV.

Aktuálně bych chtěla říci, že právě na ten stav, který jste vy popsala ve své interpelaci, jsme reagovali v září tohoto roku tak, že byla svolána konference Ministerstva školství, kde právě byli pozváni zřizovatelé škol, ředitelé, učitelé a zástupci odborné veřejnosti. (Předsedající upozorňuje na čas.) To bylo 19. 11. Současně v návaznosti na zpětnou vazbu ze strany krajských úřadů a školské komise Asociace krajů já osobně se svými spolupracovníky ještě do konce roku na čtyřech místech na území republiky proběhnou velké semináře, všechny asi pro 300 osob, z hlediska ředitelů těch jednotlivých škol, a tam budou detailně seznámeni se stávající situací. (Čas, paní ministryně.) Samozřejmě veškeré informace jsme zveřejnili právě při příležitosti té konference 19. listopadu a jsem k dispozici samozřejmě osobně i potom podrobněji písemně na základě těch konkrétních dotazů, co jste řekla. Omlouvám se.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně, ještě než vám dám slovo, omluvím pana poslance Nekla, a to od 17 hodin do konce jednacího dne. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji. Já bych se ještě tedy chtěla zeptat paní ministryně, vy jste nám tady popsala celý soubor informací, které by měly proběhnout formou seminářů. Chci zeptat, jestli bude ministerstvo vydávat nějaký metodický pokyn, nějakou příručku, aby to ti lidé měli. Budou to dostávat na těch seminářích? Já jsem to z jejich strany, když jsem s nimi mluvila, cítila velmi intenzivně, že jich mají v tuto chvíli nedostatek. I vy sama jste potvrdila, že jste k této informaci došla také.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Ano, tak to bude probíhat. To znamená, nejde jen o prováděcí vyhlášku, která je už v tuto chvíli v meziresortním připomínkovém řízení, které skončí 9. prosince, a předpokládám její vyhlášení na přelomu roku 2015 a 2016, ale jde samozřejmě i o odborné metodické a organizační pokyny pro každého konkrétního aktéra toho systému, učitele, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, ředitele, ale samozřejmě také, a to tady nezaznělo, jsou klíčové informace pro rodiče, protože tam jsme zaznamenali také velkou míru neinformovanosti z hlediska společného vzdělávání, a to jak u rodičů dětí v běžném hlavním vzdělávacím proudu, tak u rodičů dětí, kteří v tuto chvíli využívají například takzvané základní školy praktické.

Já bych jenom z hlediska stručnosti chtěla říci, že jednak otázky a odpovědi modelové, komentář k přehledu podpůrných opatření, který je v meziresortním připomínkovém řízení, a stejně tak k vyhlášce včetně přehledu těch věcí, které v tuto chvíli budou realizovány v roce 2016, aby měli všichni dost informací, jsou tedy od toho 19. listopadu zveřejněny na webových stránkách Ministerstva školství a stejně tak bude zveřejněna možnost, aby odborná veřejnost, učitelé a ředitelé, prostřednictvím dotazníku, který tedy nebude odpovědní, interaktivní, budou moci posílat své připomínky k vyhlášce a k přehledu podpůrných opatření.

A co se týká těch metodických a organizačních pokynů, tak tam je pro nás hlavní partner Národní ústav pro vzdělávání, protože je nutno říci, že tady ta otázka je opravdu velmi odborná z hlediska speciální pedagogiky, učitelství, didaktiky. Já jsem si rozhodně vědoma, že je to velmi vážný úkol, velmi složitá implementace, věnujeme tomu maximální pozornost a věřím, tak jak já mám zkušenost poté, co proběhnou vždycky porady, vysvětlení, doplnění těch informací, tak já mám tedy zkušenost, že většinou se ta situace zklidní. Ale je opravdu pravda, že informací je pořád málo, ale věřím, že během následujícího měsíce se situace zlepší tak, že i vy z terénu uslyšíte už bych řekla klidnější hlas.

A co se týká toho, co jste řekla minule (upozornění na čas), v té minulé interpelaci, co se týká otázek, které jste položila v minulé interpelaci - omlouvám se, odpovím mimo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za respektování jednacího řádu. Prosím paní poslankyni Gabrielu Peckovou, která bude interpelovat pana ministra Němečka. Prosím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré odpoledne, nepřítomný pane ministře, dámy a pánové. Večer jsem se vrátila ze zdravotního výboru Rady Evropy z Paříže, a tak se s vámi podělím ještě zatepla.

V České republice máme poměrně velmi dobrou úroveň bezpečnosti registrovaných medicínských prostředků a přípravků, těch, které jsou oficiálně distribuované, ale ani naše země se nemůže vyhnout naprosté záplavě všech možných padělků, a nejsou to vždycky jenom neškodné potravinové doplňky, ale mohou to být například anabolika, která jsou hojně distribuována ve fitcentrech. Jsou to ale i onkologické preparáty, biologické léky, různé preparáty na hubnutí, kterých je plný internet. Někdy tyto prostředky vůbec účinnou látku neobsahují, někdy ji obsahují v pozměněných koncentracích a někdy složení těchto "léků" se nedá dohledat vůbec. Často užívání takových prostředků vede k vážnému poškození zdraví i k ohrožení života, jako tomu bylo například u kauzy, kterou si všichni pamatujeme, což byly ty vadné prsní implantáty.

Rada Evropy volá po mezinárodní spolupráci, protože tento fenomén je přeshraniční, a proto vytvořila dokument jako nástroj mezinárodního práva, takzvanou Medicrime konvenci, která zavazuje státy, které k ní přistoupí, aby kriminalizovaly výrobu takových preparátů, jejich šíření, distribuci i pozměňování dokumentů, které je provázejí. Zajímalo by mě, pane ministře, zda i Česká republika se k této mezinárodní úmluvě připojí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan ministr odpoví písemně. Paní poslankyně Maxová svoji interpelaci stahuje, takže slovo má pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se vaším prostřednictvím obrátil se svou interpelací na pana ministra obrany Martina Stropnického. Týká se to budoucnosti lesů v bývalém, nebo ještě stále vojenském újezdu Brdy, do budoucna tedy Chráněné krajinné oblasti Brdy.

Není asi žádným tajemstvím, že Chráněná krajinná oblast Brdy se úplně nekryje s územím bývalého vojenského újezdu, a také není žádným tajemstvím, že část chráněné krajinné oblasti Brdy bude nadále využívat Armáda České republiky pro svůj výcvik a pro své potřeby. V této souvislosti bych chtěl položit otázku, zda se počítá i do budoucna, že všechny lesní porosty v bývalém vojenském újezdu Brdy a nyní tedy v převážné části Chráněné krajinné oblasti Brdy budou i nadále spravovat Vojenské lesy a jak je ošetřena možná eventualita, která tady zazněla už v jedné interpelaci, kdy římskokatolická církev vznesla své restituční nároky především zejména v otázkách velkostatku v Rožmitálu, které se týkají právě části prostoru Brdy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP