(9.50 hodin)

 

Poslanec Ivan Gabal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vládo, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem, který je odvozen z usnesení výboru pro obranu a který upřesňuji, protože rozpočtový výbor o něm nemohl hlasovat a uvedl důvod, že nebyl přesně určen zdroj, odkud by prostředky byly. Jde o sněmovní dokument 3250 a jde o to, že v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se specifický ukazatel vládní rozpočtová rezerva v původní výši 3 miliardy 784 milionů 656 tisíc 240 snižuje o 2 miliardy 280 milionů korun a v kapitole 307 Ministerstvo obrany se průřezový ukazatel výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS navyšuje o 2 miliardy 280 milionů korun. Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016.

Nyní mi dovolte několik slov k důvodům. Usnesení rozpočtového výboru o návrhu na takovéto navýšení kapitoly Ministerstva obrany, tedy výdajů na obranu, vychází z toho, jak jsme posoudili bezpečnostní situaci, ve které se Evropa nachází, a kondici Armády České republiky a situaci, ve které jsme. Stávající návrh rozpočtu bez pozměňovacího návrhu nedosahuje ani výše 48 miliard, představuje zhruba 0,98 % HDP oproti našemu závazku vydávat 2 % HDP na obranu. Po odečtení částky necelých 7 miliard, která v rozpočtu na obranu zahrnuje zejména důchodové výdaje, se tedy dostáváme na hranici 0,9, nebo dokonce pod hranici 0,9 % HDP, tzn. řadíme se mezi tři země v Severoatlantické alianci, které vydávají na obranu nejméně. Zároveň nedosahujeme ani výše 50 miliard, kterou považujeme za hranici, od které se mohou ozbrojené síly daleko výrazněji rozvíjet a modernizovat, a podle analýzy nedosahujeme ani tempa nárůstu výdajů na obranu, které byly součástí koaliční dohody. Návrh míří a alokuje prostředky zejména do modernizace výzbroje a odpovídá potřebě rychle zvýšit bojeschopnost naší armády, tzn. nemíří do mezd a do výdajů na personál.

V současnosti, a o tom není pochyb, jsme z hlediska obrany černým pasažérem Severoatlantické aliance a našich spojenců jak z hlediska výkonnosti naší armády, tak z hlediska výdajů. Důkazem budiž návrh, že případné operace proti Islámskému státu se opět účastníme pouze podporou bojových sil, tzn. nemocnicí nebo chemickou ochranou, a nikoli účastí v těchto bojových silách. I zde tedy budeme spoléhat na to, že bezpečnost Evropy, a tím i naši bezpečnost vybojují druzí. To je, podle mého názoru, definice pozice černého pasažéra.

Naši spojenci v současné době mění velmi rychle rozpočtovou politiku. Podle čerstvých analýz minimum by se dalo charakterizovat, že škrtají škrty. My jsme s tímto procesem ještě ani nezačali. To znamená obnovení modernizačních programů ve výzbroji, ve vybavení jednotek a v bojové výkonnosti na straně našich spojenců nenachází adekvátní odezvu v rozpočtové kapitole Ministerstva obrany pro příští rok.

Vím, že jde o výraznou změnu, vím, že výbor v této věci usnesení velmi bedlivě diskutoval, diskutovali jsme kondici našich ozbrojených sil, diskutovali jsme potřeby modernizace, tempo modernizace a samozřejmě i existuje i argument o tom, že resort obrany nevyčerpává všechny dostupné prostředky. Dovolte mi, abych v tomto ohledu řekl na adresu a na obhajobu jak resortu, tak armády, že do určité míry tento resort fungoval dlouhou dobu jako bankomat a byl uškrcen do takové míry, že skoro ztratil absorpční schopnost a má těžko hmatatelný tep. To znamená, když budeme vycházet z toho, že nedokáže čerpat a obnovovat svoje schopnosti, znamená to, že se s tím chceme smířit? Já myslím že ne. To, že jde o hodně velké prostředky, si uvědomuji, ale hodně velké změny v bezpečnosti okolí Evropy a Evropy samé se odehrávají před našima očima. Nechovejme se v tomto ohledu, prosím, neodpovědně jako některé předchozí generace českých a československých politiků. Chovejme se naopak odpovědně. Za neodpovědnost jsme už ve své historii zaplatili dost.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi, nyní s přednostním právem pan předseda rozpočtového výboru.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No, musím i zde upozornit vaším prostřednictvím ctěného kolegu Gabala, že nelze takto v uvozovkách vyloupit vládní rozpočtovou rezervu. Vládní rozpočtová rezerva, výše těch prostředků, které jsou určeny do vládní rozpočtové rezervy, se řídí zákonem ve výši 0,3 % celkových výdajů, což je tedy něco více jak přes 3,8 miliardy, a vy byste z toho v podstatě 2,8 miliardy použil možná na dobrý účel, já to nezpochybňuji, ale nelze takto postupovat, neboť by se musela ta vládní rozpočtová rezerva o tu částku nějak doplnit, protože je třeba ji schválit v zákonné výši.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru za tuto faktickou poznámku. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Děkuji vaším prostřednictvím. I já samozřejmě rozumím připomínce pana předsedy rozpočtového výboru, že nemůžeme loupit vládní rozpočtovou rezervu. Budeme tedy čekat až nám někdo vyloupí naši prosperitu a bezpečnost? Nebo budeme spoléhat na to, že naši spojenci dokážou své rozpočtové rezervy nasadit v krajní situaci, včetně rizik životů svých vojáků? To je pro nás cena této rozpočtové rezervy?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. Ještě s přednostním právem pan předseda rozpočtového výboru. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Ne, je třeba se opravdu držet v mezích zákona a zákon prostě o rozpočtu něco říká. To jsem řekl, jaká má být povinná výše vládní rozpočtové rezervy. Samozřejmě po schválení rozpočtu vláda může s vládní rozpočtovou rezervou nakládat a může vyčlenit z vládní rozpočtové rezervy, pokud bude třeba, i prostředky, které pan kolega Gabal chtěl již při projednávání rozpočtu, aby byly vyčleněny z vládní rozpočtové rezervy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vaším prostřednictvím bych doporučil panu předsedovi, aby tento zákon nechal vytisknout v dostatečném množství a přiřadil jej k výzbroji našich vojáků, kteří půjdou bojovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych v reakci na to, co tady řekl Ivan Gabal, poprosila kolegy z vládní koalice, aby hledali způsob, jak to jde, a ne důvod, jak to nejde. Tohle skutečně, to, co tady říkal Ivan Gabal, je usnesení, které přijal výbor pro obranu napříč politickým spektrem. Tam úplně bylo jedno, jestli je někdo z opozice nebo někdo z koalice. Bezpečnostní situace v České republice, ve světě kolem nás je, jaká je. A jestli si tady někdo z vás myslí, že se bude zlepšovat, tak slezte z té višně. Tak to není. Ta situace bude horší a horší a v minulém roce už nás náš výbor pro obranu na toto upozorňoval. Už loni jsme žádali navýšení rozpočtu. Nepodařilo se to. Tak vás všechny prosím, přestaňme politikařit a dohadovat se o tom, jestli někdo loupí z nějaké pokladniční správy nebo kapitoly v rámci rezerv, a hledejme způsob, jak tam ty peníze dosypat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP