(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi za jeho návrhy. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, byl jsem již v minulém roce docela rozpačitý z projednávání státního rozpočtu. Rozpačitý především z toho, že pokud si dobře pamatuji, tak téměř žádný pozměňovací návrh, který podpořil rozpočtový výbor, v tom minulém roce ani neprošel, to se stalo poprvé. Tentokrát rozpočtový výbor mnoho těch návrhů neschválil, takže uvidíme, jak bude úspěšný ve třetím čtení. Víceméně se jedná pouze o navýšení v kapitole Ministerstva školství a pak některé přesuny, které jsme schválili již na sociálním výboru. Ale bohužel, protože sociální výbor se nedopracoval na konec toho konečného usnesení, tak to muselo být podáno přes rozpočtový výbor.

Já bych se chtěl ale především vrátit ke kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí. Víte, na jednání výboru sociálního většinou slyšíme stesk zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, že sice to a ono Ministerstvo práce a sociálních věcí požadovalo, ale narazilo na Ministerstvo financí. Přiznám se, že nehodlám dělat arbitra vztahů mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí, ale pravdou je, že některé položky skutečně kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje ve velmi nekompletní podobě.

Určitě si vzpomenete, a on to koneckonců vzpomněl i pan poslanec pan kolega Soukup, že jsme nedávno, před zhruba týdnem, schvalovali poskytnutí tzv. jednorázového příspěvku důchodci. Nakonec se rozhodlo schválit tu nejvyšší variantu 1 200 korun, což dělá zhruba 3,4 mld. korun. A když jsem v prvním čtení vyslovil pochybnost o tom, že návrh státního rozpočtu vyčleňuje nějaké prostředky na rok 2016 na úhradu této finanční výpomoci, tak se nakonec ukázala ta obava oprávněnou, protože se ukázalo na jednání sociálního výboru, že žádné prostředky vyčleněné na úhradu jednorázového příspěvku důchodci návrh státního rozpočtu na rok 2016 neobsahuje, byť zpráva k tomu návrhu státního rozpočtu na straně 39 uvádí, že výdaje na valorizaci důchodů i výdaje na výplatu jednorázového příspěvku jsou ve všech kapitolách správců důchodové služby v návrhu rozpočtu zohledněny.

Když jsem se díval na avizované pozměňovací návrhy, nevím, jestli všechny budou předloženy, tak je zde poměrně výrazný návrh pana místopředsedy Poslanecké sněmovny, člena vládní koalice pana Bartoška, nevím, jestli bude načten. Ten návrh spočívá vlastně jednak v avizovaném navýšení příspěvku na péči a vlastně se jedná o novelu zákona o sociálních službách. Je to poměrně docela zvláštní postup, pokud člen vládní koalice navrhuje do zákona o státním rozpočtu vložit novelu zákona o sociálních službách. Nic proti tomu. Je to možné. A je evidentní, že z otevřených zdrojů víme, a bylo to potvrzeno i na jednání výboru sociálního, že existuje jakási dohoda Národní rady osob se zdravotním postižením s představiteli vládní koalice o navýšení příspěvku na péči k 1. 7. 2016 o 5 procent a k 1. 7. 2017 o dalších 5 procent. Pan Bartošek ve svém avizovaném pozměňovacím návrhu toto navýšení od 1. 7. 2016 vyčísluje na 525 mil. korun a pouze navrhuje získat tyto prostředky z položky dávky sociální podpory a pěstounské péče. Jsou to takové hry s čísly, a když se podíváme na ten návrh státního rozpočtu, který byl předložen, tak nic takového vlastně se v té kapitole nepromítá.

Nevím, jestli je úplně normální, aby poslanci dorovnávali v návrhu rozpočtu části mandatorních výdajů. To svědčí o ne úplně zodpovědné přípravě některých kapitol státního rozpočtu a myslím, že pokud bych šel do minulosti, že se to nikdy nestávalo. I mně tedy pak nezbývá coby členovi sociálního výboru, pokud jsou tady takovéto návrhy, podat pozměňovací návrhy, které ale měla udělat dávno vláda. Ani se tedy pak nedivím, a teď se vracím k projednávání kapitoly 313, kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, že například vládní poslanci se nemohli dohodnout vůbec na kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, takže kvůli rozkolu vládních poslanců kapitola nebyla vůbec schválena.

Proto v návaznosti na to, co jsem teď obecně sdělil, podávám dva pozměňovací návrhy, a to ke kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se v prvním bodě o snížení ukazatele dávek státní sociální podpory a pěstounské péče o 550 mil. korun, to je ta částka, kterou vypočítal pan místopředseda Bartošek, a já myslím, že ta částka odpovídá realitě, a zároveň zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, a to v logice avizovaného pozměňovacího návrhu pana poslance Bartoška ke zvýšení příspěvku na péči o 5 procent k 1. 7. 2016.

V druhém bodě navrhuji snížit specifický ukazatel dávky hmotné nouze o 20 mil. korun a zároveň navýšit transfery územním rozpočtům na sociálně-právní ochranu dětí o 20 mil. korun. Tyto transfery jsou mandatorního charakteru, který vyplývá ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Stávající návrh rozpočtu, jenom aby bylo jasno, počítá se snížením těchto transferů oproti letošnímu rozpočtu o 20 mil. korun, byť se nedá předpokládat pokles umístěných dětí a ani nikdo ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí nevysvětlil, proč zrovna v této položce se navrhuje snížení o 20 mil. korun. Dle mého názoru snížení částky ukazatele dávky pomoci v hmotné nouzi o 20 mil. korun je přiměřené i s přihlédnutím k dalším návrhům pana poslance Soukupa a dalším avizovaným návrhům, a to s ohledem na nezbytnost minimálně zamezit zneužívání dávek doplatku na děti.

Tyto pozměňovací návrhy jsou obsaženy ve sněmovním dokumentu 3280, ke kterému se zároveň přihlašuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Berdychová a po ní s přednostním právem pan... (Poslankyně Berdychová nechce vystoupit.) Dobře, takže nyní s přednostním právem pan předseda Votava. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Pan kolega Vilímec tady vzpomenul pozměňovací návrh pana místopředsedy Bartoška. Já bych chtěl upozornit, a už jsem to panu kolegovi Bartoškovi říkal, že tento pozměňovací návrh je nehlasovatelný. Nelze řešit se zákonem o státním rozpočtu zákon o sociálních službách. To je prostě nepřípustné. Zákon o státním rozpočtu se řídí jiným procesem než běžný zákon a takto tam dávat přílepek, to není možné. Byť chápu smysl, který chtěl vyjádřit pan kolega, ale je nehlasovatelný tento pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tuto poznámku. Ještě oznamuji, že pan ministr vnitra Milan Chovanec má náhradní kartu číslo 13.

Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP