Středa 16. prosince 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

153.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 455/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr obrany Martin Stropnický a zpravodaj garančního výboru výboru pro obranu Václav Klučka.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 455/2, který byl doručen dne 25. listopadu 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 455/3.

Nyní se tážu pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte tedy slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, pánové, jen velice stručně úvodem. Novela branného zákona je jedním ze tří stěžejních zákonů branné legislativy. Díky i vaší podpoře postoupil v legislativním procesu do třetího čtení, ve kterém bychom měli společně posoudit pozměňovací návrhy, které k tomu textu byly načteny, které by měly zkvalitnit jednotlivé novelizační body, zvýšit systematiku zákona a jeho terminologickou přehlednost a konečné znění zákona více přiblížit potřebám praxe.

V tomto smyslu Ministerstvo obrany za stěžejní považuje komplexní pozměňovací návrh. Na nás všech přítomných je, abychom pečlivě zvážili účel a dopady všech načtených pozměňovacích návrhů. Ještě jednou děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní otevírám rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Černochové, tudíž ji prosím k mikrofonu. Poprosím sněmovnu, aby se zklidnila. Jsme ve třetích čteních, tak abychom slyšeli všechny návrhy, které případně padnou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěla poprosit o jednu legislativně technickou úpravu, na kterou mne upozornil legislativní odbor, a to konkrétně k návrhu B1, kde se před poslední větou vloží uvozovky a vloží se slova "a věta poslední se nahrazuje větou". Uvedený text technické úpravy byl tedy zpracován parlamentní legislativou... (Odmlka pro hluk z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já znovu poprosím sněmovnu. Pokud nebude potichu, budu jednotlivé rušící poslance jmenovat.

 

Poslankyně Jana Černochová: ... parlamentní legislativou po dohodě s příslušným legislativním útvarem Ministerstva obrany. Tato úprava řeší problém nežádoucí duplicity textu. Takže článek 1, bod 85 bude znít: 85. V § 36 odst. 4 se slova "vojenských cvičení nebo" nahrazují slovy "vojenského cvičení, služby v operačním nasazení nebo" slova "fotografie podle § 19 odst. 1" ... (Odmlka, poslanci především vlevo se baví mezi sebou.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy v levé části. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: ... se nahrazují slovy "fotografií pro vystavení vojenských dokladů", za větu první se vkládají věty: "Rovněž proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské prohlídky při odvolání proti odvodnímu rozhodnutí a přezkoumání pravomocného odvodního rozhodnutí a prokázané jízdné při povolání občana k jednání podle ustanovení § 32 odst. 2. Dále proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské posudky vojáků v záloze při odvolání proti přezkumnému rozhodnutí a přezkoumání pravomocného přezkumného rozhodnutí." A věta poslední se nahrazuje větou: "Proplácí se jízdné autobusem nebo v nejnižší třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území České republiky nebo náhrada v penězích ve výši tohoto jízdného."

Dámy a pánové, musím říct, že projednávání těchto norem je na půdě této Sněmovny opravdu bojovka. Bojovka od prvního dne, kdy ty návrhy zákona byly staženy. Chápu i pana ministra, proč se tak stalo. Protože se chtěl s těmi návrhy seznámit. Myslím si, že pokud bychom se k tomu dostali po půl roce, bylo by to lepší. Určitě bychom uměli i spoustu těch věcí, které dnes jsou v komplexním pozměňovacím návrhu, už tehdy do toho procesu dostat. Ale musím říct, že mě uráží a ponižuje to, že takhle nedůstojným způsobem to tady probíhá už podruhé. Vzpomeňte si na druhé čtení, kdy nás honil čas. Také jsme měli nějaký pevně zařazený bod a zadýchaní tři zpravodajové vám tady narychlo četli své předkladatelské zprávy. Kolegové tady z hnutí ANO mě okřikovali, ať už končím, že se musí dostat ještě na ten další zákon. Mně to prostě nepřijde fér. Já si fakt myslím, že po letech, kdy diskutujeme na úrovni Poslanecké sněmovny o nutnosti změnit řadu těchto legislativních norem, tak tyto normy, které tady dnes... (Odmlka.) Tyto normy, které tady dnes máte, tak jsou to nejlepší, co se v danou chvíli mohlo předložit. A připadá mi, že někteří lidé, kteří tady třeba v těch minulých volebních obdobích byli, měli možnost se do toho procesu zapojit. Mrzí mě, že to pak se v některých věcech posunulo úplně někam jinam. Zas na druhou stranu mají svůj názor konzistentní a toho si také vážím.

Takže vás chci poprosit, zachovejme alespoň dneska nějakou důstojnost projednávání těchto bodů, protože myslím si, že Armáda České republiky i vojáci v aktivní záloze, ostatně i ti dobrovolníci si to zaslouží. A myslím si, že...

Paní místopředsedkyně, já vás žádám, zjednejte mi pořádek! Projednáváme nejdůležitější zákony v této zemi! (Smích poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já tak činím, dělám to celou dobu, co vystupujete. Znovu prosím kolegy, aby se ztišili! Pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí! Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Probíhala tady široká diskuse o návrhu Ministerstva obrany, který byl z pro mě nepochopitelného důvodu přijat vládou České republiky, kde se navrhovaly povinné odvody, ale bez povinných cvičení. Do dnešního dne jsme se vlastně nedozvěděli, kdo tuhle hloupost vymyslel. A bohužel už se to asi nedozvíme. Nechtěla bych se v tom úplně pitvat. Jsem moc ráda, že pan ministr Stropnický od toho návrhu, který předkládal do vlády a který toto obsahoval, postupem času ustoupil a že jsme se na výboru pro obranu mohli dostat k tomu, abychom hledali nějakou jinou alternativu. Ta alternativa byla nalezena a kompromisně odhlasována v podobě tzv. záloh na dobrovolné bázi. Byť to já nepovažuji úplně za nejšťastnější, protože bych byla ráda, abychom se předně soustředili na profesionální vojáky, následně na vojáky v aktivní záloze a až následně na dobrovolníky. Na druhou stranu institut jakéhokoli dobrovolnictví já beru jako něco, co může být v občanské společnosti vnímáno pozitivně. Objevila jsem si tam i pro sebe jednu výhodu a ta výhoda je to, že ti, kteří se přihlásí do záloh takto dobrovolně a absolvují výcvik, který trvá také do 12 týdnů stejně jako u vojáků v aktivní záloze, tak vlastně pokud se jim ta služba v armádě po tom, co absolvují nějaké cvičení, bude líbit, tak se mohou přihlásit do aktivních záloh, případně se stát profesionálními vojáky. V tom já spatřuji to, že to má tuhletu výhodu, že vlastně se nebude hned na začátku s těmi lidmi uzavírat nějaký kontrakt, tak jako to je u těch aktivních záloh na tři roky, a to, že oni budou mít takovou nějakou lhůtu dvou let, kdy se budou moci rozhodovat, jestli je to cesta, kterou by se chtěli ubírat.

Myslím si, že i bezpečnostní situace, která tady je, a nejenom v České republice, ale obecně v Evropě i ve světě, nahrává tomu, že bychom měli apelovat na občany České republiky, aby se ti, kteří něco umí už nyní, nebo ti, kteří se něco chtějí naučit, aby takto dobrovolně se podíleli na obraně naší vlastni a nechali se nejenom vycvičit, ale naučit i pochopit fungování naší armády. Protože pokud občané České republiky pochopí fungování naší armády, což není jednoduché, tak si myslím, že nebude už ve společnosti ani tak zásadní problém s tím, že bude pan ministr v budoucnu těžko obhajovat před veřejností navyšování rozpočtu.

Myslím si, že všichni, co tady sedíme, vnímáme ty hrozby, které jsou kolem nás, vnímáme to, že Armáda České republiky potřebuje stejně jako resort Ministerstva vnitra dostatek finančních prostředků. Ne finančních prostředků v jednom rozpočtovém roce, ale v těch letech, která na to budou navazovat.

Brska schválila KVAČR, my jsme zatím ho na výboru pro obranu v té plné verzi neměli, myslím si, že to bude otázka několika dalších týdnů, kdy KVAČR dostaneme a kdy se seznámíme s celým tím záměrem Ministerstva obrany a samozřejmě Generálního štábu jednak ohledně akvizic, ale i ohledně té budoucnosti v počtech. Protože je obrovský problém, že žádným branným zákonem, možná že zákonem o vojácích v záloze, tam ano, nejsme schopni zvýšit počet lidí, kteří by byli ochotni podstoupit jednak to zdravotní vyšetření, ale i fyzické a psychické testy. Těch lidí je populačně čím dál tím méně. Mě moc mrzí, že zrovna v tuto chvíli tady nesedí paní ministryně školství, se kterou jsem už před několika týdny po dohodě i s panem ministrem Stropnickým nahodila téma branné výchovy na našich základních školách či různých boot campů na středních školách, kdy stejně jako ve Velké Británii, v Německu, ve Francii se mladí lidí mohou na dva týdny na deset dní v rámci těchto boot campů seznámit s armádou a armáda ani zálohy nebo národní gardy pak následně nemají problém se rekrutováním mladé generace.

Ten problém tady u nás bohužel je a já jsem velmi ráda, že se po roce dohadování ohledně zdravotnické vyhlášky podařilo panu ministrovi, a za to bych mu chtěla poděkovat, přesvědčit vojenské lékaře, že skutečně tuto vyhlášku jsou připraveni změnit. Vím, že teď to je v meziresortním řízení v rámci Ministerstva obrany, a pevně věřím, že se tam skutečně k nějaké shodě dojde. Pro ty z vás, kteří jste absolvovali vojenskou službu, tak si pamatujete skupinu takzvanou B, zatím v té stávající legislativě se počítalo pouze s áčkovými rekruty, teď se tam nově zavádí to B, což je návrat k tomu, co platilo v minulosti u záloh, to je B1, B2, B3, a céčko, které tam je, tak to tam zůstává, a déčko znamená, že není schopen ten člověk odvodu. Což já samozřejmě si myslím, že i někteří lidé, kteří nemají dostatek fyzických a zdravotních dispozic k tomu, aby byli vojáky, tak přesto právě v návrhu té vyhlášky je možnost udělování výjimek, protože určitě se shodneme v tom, že řada právníků, lékařů, ajťáků, lidí, kteří budou v rámci armády zapotřebí, aby byli v týlu, aby byli v logistice, nemusí mít úplně zdravotní stav stoprocentní. Samozřejmě se nějaké omezení zdravotního stavu nesmí v žádném případě vztahovat na příslušníky bojových a speciálních sil, tam ten jejich stav, jejich připravenost musí být stoprocentní. A tato vyhláška přesně tu možnost dává.

Jsem rovněž zpravodajkou zákona o službě vojáků v záloze. Všechny ty tři zákony, které tady dnes projednáváme, spolu souvisí... (Odmlka kvůli hluku ve sněmovně.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, paní poslankyně, i já vnímám zvýšenou hladinu hluku ve sněmovně. Prosím všechny diskutující, aby tak činili v předsálí a nerušili svým hlasitým mluvením přednes paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Všechny tyto jednotlivé zákony spolu souvisejí, proto jsem vás prosila, ať je projednáváme v jednom kuse, což se tedy děje a do dvou hodin dít bude. A tady právě v těch zákonech, které se týkají vojáků v záloze, to je úplně nový zákon, ten branný zákon se pouze novelizuje, kdežto zákon o vojácích v záloze přijímáme dnes úplně nový, tak tam snaha nás všech členů výboru pro obranu byla, aby tento zákon byl právě náborový a abychom v té propojenosti Armáda České republiky a aktivní zálohy šli co nejvíc vstříc těm požadavkům, které jsme obdrželi od náčelníka Generálního štábu.

Musím říct, že bych chtěla na tomto místě poděkovat jak svým kolegům z výboru pro obranu, kteří občas byli trpěliví více, občas méně s tím, když jsem měla některé pozměňovací návrhy a diskutovali jsme o nich dlouhé hodiny. Děkuji i za to, že podpořili mé pozměňovací návrhy, že jme se skutečně dostali do té podoby těch norem, na které je většinová politická shoda. A chtěla bych ještě jenom kratičce vám okomentovat své pozměňovací návrhy, které znají členové výboru pro obranu, ale neznáte je vy, protože jsou tam pod těmi body, tak jenom abyste věděli, o čem za malou chvíli budeme hlasovat.

Přišlo mi férové srovnat podmínky v oblasti zdravotní péče. Řeknu vám proč. Když například pracují vojáci v aktivní záloze a vojáci z povolání na povodních, na odstraňování následků povodní, tak po dobu, kdy jsou tam vysláni, mají pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny. Ale když by nedejbože se tam některý z nich nakazil ať už žloutenkou, nebo něčím nedejbože závažnějším, tak ta následná péče je u těchto dvou skupin jiná. A to jsme se snažili, aby tak nebylo. Takže díky tomu vojáci v aktivní záloze, kteří se dobrovolně rozhodnou pro pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny, budou mít po dobu svého zařazení nárok na úhradu doplatků a preventivní péče ze strany Ministerstva obrany. Moc děkuji panu ministrovi, že akceptoval ten můj návrh. Tady skutečně to není ani nijak nákladné pro resort. Bude to na té pojišťovně, aby navrhla dostatečný počet bonusů těm lidem pro to, aby se oni dobrovolně rozhodli, jestli přejdou k té pojišťovně, nebo ne. Jako člověk pravicového smýšlení bych se bránila tomu, abychom někomu něco nařizovali, že k pojišťovně přejít musí, proto to bylo koncipováno pouze na principu dobrovolnosti.

Jak jsem vám tady na začátku četla legislativně technickou úpravu, tak ta legislativně technická úprava vznikla právě tím, že se nevypustil ten původní text, takže je to tam duplicitně. Meritorně jde o to, že vojáci, když se přepravují na vojenské cvičení z jednoho místa na druhé, tak podle úpravy, která je v branném zákoně, jim nebylo možné proplácet náklady, pokud jeli autem, ve výši cestovného za vlak. Když jeli vlakem, tak se jim to proplatilo, ale když jeli autem, tak nedostali tu poměrnou část nákladů za to jízdné vlaku. Tímto pozměňovacím návrhem jsme to odstranili.

Jak jsem řekla, ani jeden z těchto návrhů nepředstavuje pro Ministerstvo obrany nějaké vícenáklady.

Takže na závěr mého vystoupení mi dovolte, abych poděkovala Ministerstvu obrany a všem lidem, kteří se na tom podíleli, svým kolegům z výboru pro obranu, abych poděkovala všem příslušníkům aktivních záloh v počtu dvanácti set a vyslovila naději, že jich skutečně v těch následujících letech bude těch pět tisíc, jak počítá plán Ministerstva obrany i Armády České republiky. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat náčelníkovi Generálního štábu panu Josefu Bečvářovi, který, byť ve své funkci náčelníka Generálního štábu není dlouhou dobu, tak od prvního dne, kdy nastoupil do své pozice, dával příslušníkům aktivních záloh úplně jasně najevo, že stojí na jejich straně, že vnímá problémy, se kterými se potýkají, že se bude snažit ty problémy řešit, protože ty koncepce, které se týkaly aktivních záloh, ty už byly na vládě v lednu 2013. Ty normy jsou z roku 2011. Bohužel se ty dva roky vůbec nic nedělo. Skutečně ti, co vydrželi, dvanáct set statečných, jak já říkám, ti si zaslouží naše největší poděkování.

Prosím, aby byla zakomponovaná moje legislativně technická úprava v rámci procedury, jak jsme ji měli na výboru pro obranu, čímž vás provede pan kolega Klučka. O tomto se hlasuje úplně jako o prvním návrhu. Myslím si, že můžeme snad dneska všichni odejít z této Sněmovny spokojeni s tím, že konečně po dvou letech máme schválené tři zásadní normy, které - vy jste se tomu smáli, ale já skutečně považuji za jedny z nejdůležitějších, které v České republice, pevně věřím, budou platit. A snad se nestane to, že by nám je vrátil Senát a někdy v lednu nebo v únoru jsme přehlasovávali Senát a celé by se to zbrzdilo. Tam legisvakanční lhůta platnosti je vázaná na 1. červenec 2016.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a eviduji jednu faktickou poznámku - pana poslance Hájka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý den, paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych navázal na slova kolegyně Černochové, která hovořila o tom, že opravdu projednáváme důležité zákony a že si přeje, aby zákony byly probírány opravdu důstojně v potřebném čase. Z toho titulu dávám procedurální návrh, abychom podle § 95 písm. a) jednacího řádu jednali o bodech 153, 154 a 155 i po 14. hodině. Předpokládám, že i opozice odleva doprava pochopí, že bezpečnostní zákony jsou opravdu důležité pro všechny občany naší země. (Připomínka mimo mikrofon.)

Po 13. hodině. Děkuji za doplnění.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jenom chci upřesnit, pane poslanče Hájku, my můžeme jednat o třetích čteních až do 14. hodiny. To, že ve 13 hodin je přestávka, tak to je dohoda. Takže můžeme klidně do 14. hodiny jednat o třetích čteních. Takže pokud jste opravil svůj procedurální návrh, tak je v tuto chvíli nehlasovatelný. Pokud chcete dát hlasovat po 14. hodině o třetích čteních, tak prosím svůj návrh upravte.

 

Poslanec Josef Hájek: Tak opravuji ještě jednou. To znamená dávám procedurální návrh, aby o bodech 153, 154 a 155 sněmovna hlasovala i po 14. hodině. V souladu s § 95 písm. a) jednacího řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já zde eviduji přednostní práva - pana poslance Stanjury, poté pana poslance Laudáta.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se domnívám, že fakt jednací řád musíme ctít. Takovéhle amatérské návrhy... já vím, co tím chce pan poslanec říct. Ale ten návrh je nehlasovatelný. Přečtěte si jednací řád. Nemůžeme z toho dělat trhací kalendář. Já jsem myslel tohle, vy všichni víte, o co jde, tak pojďme to rychle odhlasovat. Tak to prostě nejde.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Laudát chce vystoupit.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jenom upozorňuji, že nesouhlasím s tím, aby se jednalo o těchto bodech po 14. hodině. Do 14.00 se může i hlasovat. Nezlobte se na mě, jsou to priority. Na priority je dál, a budeme postupovat velmi konstruktivně, nebo přistupovat k tomu, celý pátek dopoledne až do 14. hodiny. Takže jak vojenské mise, co tady někdo vyšiluje v kuolárech, tak i tyto body - není žádný problém projednat je v pátek od 9 hodin až do 14 hodin.

Takže si zkuste popřemýšlet a srovnat své priority. Bohužel celé dopoledne tady byla sněmovna paralyzovaná díky tomu, že pan ministr financí se zjevně nepřipravil na předklad, který tady je. Vlastně celá dopolední šarvátka je výsledkem jeho absolutní neschopnosti řídit rezort financí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce. Já chci odporovat svému vzácnému kolegovi Zbyňku Stanjurovi, který trval na tom, abychom dodržovali zákon o jednacím řádu. Ve vztahu k vystoupení pana poslance Hájka řekl, že takto to prostě nejde.

Prostřednictvím paní předsedající, jde, milý Zbyňku. Tahle parta sem nepřišla dodržovat zákony. Tahle parta sem přišla makat. A ty jsi nikdy ve třípromiláku nevelel ani záchranářskému týmu. Prostě to jde. Zkus se s tím smířit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vzhledem k tomu, že zde nepadlo veto na hlasování po 14. hodině, musím o tomto návrhu nechat hlasovat, pokud to veto nezazní teď.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé jsem říkal, že návrh je nehlasovatelný. A je to námitka. O té by se případně mělo hlasovat, pokud paní místopředsedkyně nemáte jiný názor než já. Protože nezazněl návrh na vyčlenění jiných hodin tak, jak přesně říká jednací řád. Ten návrh zazněl úplně jinak. Ale pokud náhodou by tato námitka nebyla přijata a vy byste byla ochotna nechat hlasovat opět v rozporu s jednacím řádem o něčem, o čem se hlasovat nemá, tak samozřejmě vznáším veto jménem dvou poslaneckých klubů - TOP 09 a ODS.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Budeme tedy pokračovat. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Já vám velmi pěkně děkuji, paní místopředsedkyně. Slibuji, že stroze budu dodržovat povinnost zpravodaje. Nebudu žádné věci zbytečně komentovat a pojďme přímo na usnesení 455/3, pod kterým najdete návrh procedury tohoto hlasování.

Garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, sněmovní tisk 455/2, v následujícím pořadí: Za prvé hlasovat o návrzích legislativně technických úprav. Jedna byla předložena ve třetím čtení, takže tento bod se naplní. Za druhé hlasování o návrhu B1. Posléze hlasování o návrhu B2 s tím, že bychom měli společně hlasovat jedním hlasováním o B2.1 a B2.2. Za další, za čtvrté, hlasování o návrhu C1. Za páté o návrhu C2. Za šesté o návrhu D. Za sedmé o komplexním pozměňovacím návrhu A ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Za osmé o návrhu zákona jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se, zda má někdo námitku k proceduře. Není tomu tak.

 

Dám o přednesené proceduře hlasovat. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a zahajuji hlasování o přednesené proceduře. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 287, do kterého přihlášeno 164 přítomných, pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Prosím, abyste nás provedl jednotlivým hlasováním.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jako první bude hlasování o technicko-legislativní úpravě, kterou navrhla paní kolegyně Černochová, kdy v návrhu pozměňovacím B1 se mění poslední věta na text: "Proplácí se jízdné autobusem nebo v nejnižší třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území ČR nebo náhrada v penězích ve výši tohoto jízdného."

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro legislativně... (Zpravodaj připomíná - stanovisko.) Když jsme minule řešili stanoviska, tak mi bylo řečeno, že zpravodajové nemohou zaujmout stanovisko ani pan navrhovatel. Já pokračuji podle toho, jak jsme minule řešili zákon o tržní síle.

S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, ve vší úctě, já se domnívám, že ukrajovat zpravodaji i předkladateli jejich právo říci, co si o tom návrhu myslí, je krácení jejich ústavních práv. A mě v tomto případě obzvlášť zajímá, co si o tom myslí pan poslanec Klučka i pan ministr Stropnický, protože podle jejich stanoviska jsem připraven se řídit. Mě nemůžete zkrátit v mém právu vědět, co si o tom zrovna oni myslí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, samozřejmě pan zpravodaj může říct svůj názor a je zde jako zpravodaj výboru, takže samozřejmě mu to slovo dám, problém s tím nemám. Ale prosím, abychom nepřekrucovali minulá jednání, na to je tady stenozáznam. Samozřejmě pan zpravodaj může říct svůj názor, taktéž může pan navrhovatel říct svůj názor.

S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem určitě pro, abychom si vyjasnili pravidla, aby se to neopakovalo u každého hlasování ve třetím čtení. Tak jenom pro pořádek. Můj vzácný kolega pan poslanec Klučka, my jsme spolu pracovali na radnici, není zpravodajem výboru, ale zpravodajem Poslanecké sněmovny. Jediné, co nemůže, u legislativně technické poznámky nemůže logicky sdělit stanovisko výboru, protože výbor tu nebyl k dispozici, ale samozřejmě může sdělit své stanovisko. Já bych doporučoval, abychom se domluvili na praxi, že u legislativně technických řekne své osobní stanovisko zpravodaj Poslanecké sněmovny k danému tisku a zástupce navrhovatele. To si myslím, že je v pořádku. A pak nebudeme muset na sebe takhle pokřikovat, ať už to bude významná tržní síla, branný zákon nebo nějaký jiný. Mně to přijde, jako že ta minuta, co jsem vystoupil, za to stojí, že ušetříme 20 jiných minut u jiných zákonů. Pokud si řekneme: toto bude standardní postup u všech třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: A já s tím souhlasím, pane poslanče. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, ano. Já chápu, že se změnou jednacího řádu po projednávání pozměňovacích návrhů ještě jednou ve výboru je to trochu komplikované u zpravodaje. Ale myslím si, že by Sněmovna na tom měla trvat u navrhovatele. Já nejsem schopen se smířit s premisou, že si pan ministr Stropnický nic nemyslí. Já jsem přesvědčen, že si něco myslí, a chci vědět, co si myslí. Takže u každého návrhu bych prosil ten jeho názor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče, určitě tohle budeme řešit na vedení Sněmovny, abychom se domluvili na jednotném postupu. S výsledkem jednání budete seznámeni. Já poprosím o stanovisko pana zpravodaje.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Osobní stanovisko zpravodaje je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 288, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 167, návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám. Další hlasujeme pozměňovací návrh paní kolegyně Černochové B1 s již schválenou legislativně technickou úpravou. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 289, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 162, návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Dále hlasujeme o návrhu paní kolegyně Černochové B2 s tím, že v proceduře jsme schválili postup jednotného hlasování o B2.1 a B2.2.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím stanovisko výboru. (Stanovisko garančního výboru je souhlas.) Pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 290, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 164. Návrh byl přijat.

 

S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, já vás žádám, abyste v této chvíli přerušila projednávání tohoto bodu. Vy jste si v pátek odhlasovali například, že v 11.00 hodin se hlasuje o programu, odebrali jste slovo mému předsedovi v rozporu s jednacím řádem. Ve stejné logice, pokud jsme si odhlasovali, že ve 12.45 hodin budeme jednat o bodě změny v orgánech Poslanecké sněmovny, vás žádám, abyste přerušila tento bod a přistoupili jsme k tomu, co jsme si už odhlasovali. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já vám děkuji. Chtěla jsem takto učinit. Takže v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a vrátíme se k němu po volebním bodu, který následuje pevně zařazen jako bod 180.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP